Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Beviljade ansökningar

Ansökningsomgång 2015 - läsåret 2016-2017

Till denna ansökningsomgång fick vi in totalt 202 ansökningar. Det sökta beloppet uppgick till sammanlagt 70,3 miljoner kronor. Vi har nu fattat beslut om att bevilja 61 ansökningar, till ett totalt belopp om 15,0 miljoner kronor.

Beviljade projekt Linnaeus-Palme partnerskap 2015 – 2016-2017 (pdf)

Beviljade projekt per lärosäte, partnerland och ämnesområde Linnaeus-Palme partnerskap 2015 - 2016-2017 (pdf)

Fördelningsprinciper vid ansökningsomgången

Mot bakgrund av minskade bidragsmedel har Universitets- och högskolerådets utgångspunkt i fördelningen vid denna ansökningsomgång, utöver hög kvalitetsnivå, varit att få en bra spridning av beviljade ansökningar bland de lärosäten som sökt. Vi har även strävat efter att få en god spridning mellan ämnesområden samt deltagande partnerländer. Mer information om fördelningsprinciperna hittar du nedan:

Fördelningsprinciper vid ansökningsomgången till Linnaeus-Palme partnerskap 2015 (pdf)

Ansökningsomgång 2014-15/17

Till denna omgång fick vi in totalt 259 ansökningar. Det sökta beloppet uppgick till sammanlagt 71,7 miljoner kronor, vilket är 16,7 miljoner lägre jämfört med förra ansökningsomgången.

Beslut har fattats att bevilja 212 ansökningar ett totalt belopp om 41,5 miljoner. Av dessa avser 35,1 miljoner aktiviteter för 2015-2016 års kontraktsperiod. Till detta läggs 12,9 miljoner till de tvååriga projektens andra projektår (beslutade i föregående ansökningsomgång). Den totala summan bidragsmedel som betalas ut 2015 är 48 013 917 kronor.

Linnaeus-Palme finns i 54 länder och 32 svenska lärosäten deltar i programmet. Flest projekt finns i Indien, följt av Kina, Sydafrika och Brasilien.

Beviljade Linnaeus-Palme, per lärosäte, 2015-16/17 (pdf)

Beviljade Linnaeus-Palme, aktiviteter per lärosäte, 2015-16/17 (pdf)

Beviljade Linnaeus-Palme, per land, 2015-16/17 (pdf)

Beviljade Linnaeus-Palme, aktiviteter per utländskt lärosäte, 2015-16/17 (pdf)

Beviljade Linnaeus-Palme, per ämnesområde, 2015-16/17 (pdf)

Ansökningsomgång 2013-14/16

Till denna omgång kom totalt 281 ansökningar in. Det sökta beloppet uppgick sammanlagt till 88 504 378 kronor, vilket är 9,4 miljoner högre jämfört med förra ansökningsomgången. Beslut har fattats att bevilja 231 ansökningar ett totalt belopp om 58 157 591 kronor. Till detta läggs de 14 projekt som beviljades tvååriga kontrakt 2013.

Även inför denna ansökningsomgång fanns möjlighet att söka medel för två år. Av de ansökningar som kom in var 86 stycken tvååriga, och cirka 12,7 miljoner av det beviljade beloppet avser aktiviteter som genomförs under år två.

Linnaeus-Palme finns nu i 57 länder och 34 svenska lärosäten deltar i programmet.

Beviljade Linnaeus-Palme, per lärosäte, 2014-15/16 (pdf)

Beviljade Linnaeus-Palme, aktiviteter per lärosäte, 2014-15/16 (pdf)

Beviljade Linnaeus-Palme, per land, 2014-15/16 (pdf)

Beviljade Linnaeus-Palme, aktiviteter per utländskt lärosäte, 2014-15/16 (pdf)

Beviljade Linnaeus-Palme, per ämnesområde, 2014-15/16 (pdf)

Ansökningsomgång 2013-14/15

Beslut och fördelning av ansökningar inom 2013-14/15 års ansökningsomgång, med sista ansökningsdag 15 november 2012, avslutades i mitten av mars 2013.

Totalt 279 ansökningar för sammanlagt 79 066 761 kronor skickades in. 214 projekt tillsammans med 40 redan beviljade tvååriga projekt från förra året, har beviljats en summa om totalt drygt 54,7 miljoner kronor.

Även till denna ansökningsomgång hade lärosäten som sökt möjlighet att söka medel för två år, och 4,4 miljoner av den beviljade summan avser aktiviteter för 2014-15.

Linnaeus-Palme finns nu i 49 länder förutom Sverige, vilket är sju färre än 2012-13. Kina är liksom tidigare det vanligaste samarbetslandet, följt av Indien och Sydafrika.

Beviljade Linnaeus-Palme, per lärosäte, 2013-14/15 (pdf)

Beviljade Linnaeus-Palme, aktiviteter per lärosäte, 2013-14/15 (pdf)

Beviljade Linnaeus-Palme, per land, 2013-14/15 (pdf)

Beviljade Linnaeus-Palme, aktiviteter per utländskt lärosäte, 2013-14/15 (pdf)

Beviljade Linnaeus-Palme, per ämnesområde, 2013-14/15 (pdf)