Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nordplus Junior

Vem som kan söka

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska och yrkesprogram, kan söka. Elever, lärare och annan pedagogisk personal deltar.

Vad ni kan göra

Det är möjligt att söka medel för samarbeten med skolor i de nordiska och baltiska länderna, till exempel för projektsamarbete, elev- och lärarutbyten eller utlandspraktik för elever.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i början av december 2017.

Varför Nordplus Junior?

Ett samarbete inom Nordplus Junior är ett bra sätt att få in nya idéer och perspektiv i undervisningen. Det bidrar också till att elever och lärare får möjlighet att personligen stifta bekantskap med de andra nordiska och baltiska ländernas kultur, levnadssätt, värderingar, normer, språk och natur, med mera.

Ni behöver inte söka långväga för att hitta givande samarbeten.

Mål med programmet

Förutom de övergripande målsättningarna för Nordplus-programmet har Nordplus Junior de här specifika målen:

 • Stärka och utveckla samarbete mellan skolor, inklusive förskolor.
 • Främja kvalitet, kreativitet och förnyelse inom undervisning.
 • Främja likvärdiga möjligheter till lärande och inkluderande undervisning.
 • Främja kunskap om och förståelse för nordiska och baltiska språk och kulturer.
 • Främja samarbete mellan skolor/förskolor och arbetsliv.

Vilka kan söka?

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska program och yrkesprogram, inom det formella utbildningssystemet kan ansöka som koordinatorer för ett projekt. Det kan även kulturskolor med nationell eller regional läroplan i hemlandet göra.

Organisationer och institutioner som arbetar med, eller har starka intressen inom, skolutbildning i de nordiska och baltiska länderna kan delta som partner.

Elever, lärare och annan pedagogisk personal kan delta i utbyten inom ett projekt.

Koordinator och partner – vad är skillnaden?

Koordinator är den skola som skickar in ansökan om ert projekt, och som vi betalar ut bidraget till.

Den koordinerande skolan fördelar sedan pengarna till de övriga skolor och organisationer som deltar. Koordinator-skolan ansvarar även för att slutrapportera.

Partner är de övriga skolor och organisationer som deltar i projektet.

Det här kan ni göra

Ni kan söka medel för att genomföra följande aktiviteter:

Mobilitetsaktiviteter

Förberedande besök, klassutbyte, elevpraktik, individuella elevutbyten, lärarutbyten och utbyten av annan pedagogisk/akademisk personal.

Projekt- och nätverksaktiviteter

Samarbets- och utvecklingsprojekt för att till exempel arbeta med kvalitetssäkring, sprida projektresultat, utveckla och förbättra pedagogiska metoder eller utveckla läroplaner.

Nätverksaktiviteter

Till exempel administrativa möten för att etablera och utveckla nätverk, genomföra informationsaktiviteter och sprida resultat.

Ansök om flera aktiviteter

Det går att kombinera flera olika aktiviteter i en ansökan. Ni kan till exempel ansöka om både ett utvecklingsprojekt eller nätverk och ett elev-/klassutbyte.

Förberedande besök inför projektansökan

När ni hittat partners för ett projekt går det att söka bidrag för ett förberedande besök. Besöket är en möjlighet att diskutera, utarbeta projektplaner och göra en ansökan tillsammans med er partnerskola eller organisation.

Mer information och ansökan hittar ni på sidan Nordplus förberedande besök.

Mer information om Nordplus Junior

Mer information om programmet hittar du på Nordiska ministerrådets webbplats för Nordplus-programmet:

Nordplus Junior på nordplusonline.org

Övergripande målsättningar för Nordplus 2012-2017

Programmet ska bidra till att:

 • stärka och utveckla det nordiska samarbetet inom utbildningsområdet och etablera en nordisk-baltisk utbildningsregion.
 • stödja, utveckla och sprida innovativa produkter och processer inom utbildning, genom systematiskt utbyte av erfarenheter och goda exempel.
 • utveckla kvalitet och innovation i utbildningssystemen och stärka det livslånga lärandet i deltagarländerna.
 • främja nordiska språk och nordisk kultur, och ömsesidig språklig och kulturell förståelse mellan de nordiska och baltiska länderna.
 • stimulera intresse för, kunskap om och förståelse av de nordiska språken.
 • stärka barns och ungdomars förståelse av nordiska språk (primärt av danska, norska och svenska).

Nordplus - Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum.Nordplus logotyp