Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Praktikantprogrammet

För vem?

Sidas ramorganisationer inom civila samhället samt näringslivets organisationer kan söka.

Vad kan man göra?

Ni kan erbjuda en ung person mellan 20 och 30 år praktikplats hos en samarbetsorganisation i ett låg- eller medelinkomstland under 4-5 månader.

Sista ansökningsdag

Ansökan är stängd. Nästa ansökningsomgång öppnar till hösten.

Ansökningsomgången 2016 stängde 24 november. I december skickar vi ut beslut om vilka projekt som beviljats medel. Utbetalningen sker i direkt anslutning till besluten. Projektperioden är förlängd och sträcker sig från 2017-01-01 till 2018-09-30.

Varför praktikantprogrammet?

Genom programmet kan din organisation erbjuda unga personer i Sverige möjligheten att lära sig mer om utvecklingsarbete genom praktik vid en organisation i ett låg- eller medelinkomstland. Målet är att deltagarna ska få ett ökat engagemang för globala frågor.

Praktikantprogrammet är en del av det svenska biståndet och de som deltar i en praktik utgör en framtida resursbas av unga som kan arbeta med globala frågor, både på hemmaplan och i internationella organisationer.

Organisationer som kan söka

Sidas ramorganisationer inom civila samhället samt näringslivets organisationer kan söka direkt till programmet. Andra organisationer kan söka genom en vidareförmedlande organisation.

Du söker som antingen direktförmedlande eller vidareförmedlande organisation.

  • Direktförmedlande/sändande organisationer är i direkt kontakt med mottagarorganisationer i låg- eller medelinkomstländerna och sköter själva rekryteringen av praktikanter.
  • Vidareförmedlande organisationer vidareförmedlar praktikantschablonerna till sina svenska sändande organisationer. De sändande organisationerna söker alltså medel till praktikantplatser på de mottagande organisationerna via en vidareförmedlande organisation.

Mottagarorganisation är den organisation i ett låg- eller medelinkomstland som tar emot praktikanterna. Erfarenheterna från praktikantverksamheten ska tas tillvara av den sändande organisationen och spridas till andra svenska aktörer.

Praktikanter som vill söka praktikplats

Enskilda praktikanter som vill söka praktikplats vänder sig direkt till de organisationer som är behöriga att söka medel genom Praktikantprogrammet.

Bidrag i form av schablonbelopp

För varje praktikantplacering utgår en schablonersättning. Schablonen är ett bidrag för kostnader som uppkommer för praktikantverksamheten.

De ramorganisationer som är förmedlande organisationer kan även ansöka om ett bidrag för samordning av praktikantverksamheten.