Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Samarbeten för yrkesutbildning

Partnerskap och utvecklingsprojekt

Organisationer som är engagerade i yrkesutbildning eller kompetensutveckling kan söka medel via "Erasmus+ strategiska partnerskap". Partnerskapet ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla kvaliteten inom utbildningen på alla nivåer och inom alla områden.

Det handlar om utveckling och överföring av arbetssätt, lösningar och metoder, kompetensutvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyten samt att främja nyckelkompetenser som till exempel entreprenörskap. I förlängningen ska det gynna individers utveckling och kompetens, och stärka deras färdigheter och kvalifikationer

Läs mer på sidan Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

Fylla kompetensglapp och främja entreprenörskap

Programmet "Erasmus+ branschspecifika kunskapsallianser" ger stöd för kartläggning av kompetens- och utbildningsbehov inom en så kallad ekonomisk sektor, utveckling av gemensamma utbildnings- och kursplaner, utbildningsprogram och utbildnings-/undervisningsmetoder i syfte att matcha arbetsmarknadens behov, införande av kursplaner och utbildningar samt spridning och förankring.

Företag, lärosäten, branschorganisationer, arbetsmarknadens parter, yrkesutbildningar, myndigheter och liknande inom olika så kallade ekonomiska sektorer kan söka.

Läs mer på sidan Erasmus+ branschspecifika kunskapsallianser

Globalt utbyte

"Athena" är ett program för globalt utbyte inom yrkesutbildning och ger stöd för samarbete med utvecklingsländer. Gymnasiala yrkesutbildningar och yrkesvux i Sverige kan samarbeta med motsvarande utbildningsformer i olika utvecklingsländer. Elever tillsammans med lärare, skolledning och annan personal kan delta. Programmet ska bidra med ny kunskap och ge elever och personal möjlighet till erfarenhetsutbyte. Det ska även ge en ökad förståelse för andra kulturer och för frågor som rör biståndsverksamhet, samt öka elevernas intresse för språk och stärka deras yrkeskompetens.

Läs mer om Athena utbyten