Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-09-14

Många vinster med internationalisering i skolan

Alla vinner på internationella samarbeten inom gymnasieskolan. Det visar en ny rapport från Universitets- och högskolerådet. Eleverna blir stimulerade av den nya lärandemiljön, får nya perspektiv på världen och sig själva, lär sig språk, mer om globala frågor och skaffar sig värdefulla kontakter för framtiden. Lärarna får kompetensutveckling och skolan höjer sin utbildningskvalitet.

Rapporten Gymnasieskolors erfarenheter av internationella samarbeten med låg- och medelinkomstländer bygger på en studie av effekterna av strategiskt internatio­naliseringsarbete inom skolan. Till grund för rapporten ligger intervjuer med rektorer och lärare från några av de gymnasieskolor som deltagit i Uni­versitets- och högskolerådets internationella program Atlas, Athena och Den globala resan, samtliga framförallt inriktade på samarbete med låg- och medelinkomstländer.

Bidrar till skolutveckling

De intervjuade rektorerna ser tydliga fördelar med internationella samarbeten när det gäller skolans utveckling.

- Både lärare och rektor upplever att internationalisering bidrar till höjd kvalitet i utbildningen. Men det förutsätter att skolan arbetar strategiskt med det och att det internationella samarbetet används för att nå målen i läroplaner och kursplaner, säger Ingrid Gustafsson, utredare på Universitets- och högskolerådet. Omvänt kan brist på tydlighet och strategi äventyra resultaten av internationella projekt.

Aktiva rektorer

I intervjuerna framkommer att en framgångsfaktor för ett internationellt skolsamarbete är att rektorn deltar aktivt. Det förankrar internationaliseringen i hela organisationen och höjer projektens status, även mot samarbetsländerna. Rektorernas delaktighet påverkar även incitamenten för lärare att delta i internationella projekt.

Tid avsatt i lärartjänsten

Trots att många skolor uppmuntrar sin personal att delta i internationella samarbeten uppger både intervjuade lärare och rektorer att delar av internationaliseringsarbetet ofta utförs ideellt av lärarna på fritiden.

- För att undvika den problematik som det medför behöver lärarna få tillräckligt med tid avsatt i sina tjänster för att genomföra projek­ten, menar Ingrid Gustafsson.

Påverkar undervisningen

Att som lärare delta i internationella samarbeten ger inte bara kompetensutveckling i form av nya kunskaper, perspektiv och kontakter utan också ett större intresse för globala frågor och verktyg för att använda de nya erfarenheterna i och utanför klassrummet. Ofta utvecklar lärare nya arbetsformer och studiematerial med global inriktning efter att de varit med på ett utbyte.

Kan minska fördomar

Av rapporten framgår också att internationella samarbeten kan vara ett kraftfullt redskap för integrationsprocesser på olika sätt. Flera lärare beskriver att de genom att besöka andra länder bättre kan förstå elever och kollegor med utländsk bakgrund.

- De har också lättare att bemöta för­domar och föråldrade bilder av andra världsdelar. För elever med utländsk bakgrund kan internationella projekt underlätta identifikationen med både det svenska sam­hället och den egna bakgrunden, säger Ingrid Gustafsson.

Du hittar rapporten på Universitets- och högskolerådets webbplats uhr.se (se länk till höger).