Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nyhet | 2016-04-27

Vägledning centralt för att fler studenter ska studera utomlands

Studenter vid datorer i en undervisningssal

Mer och tidigare vägledning om möjligheter till utbytesstudier för alla studenter, och internationella lärandemål för landets universitets- och högskoleutbildningar. Det är ett par förslag för att öka andelen svenska utbytesstudenter, som presenteras i en ny rapport från Universitets- och högskolerådet.

Omkring 14 procent av de svenska studenter som tog examen 2012/2013 tillbringade en del av studietiden utomlands. Det visar statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). De svenska siffrorna är betydligt lägre än EU:s mål för den internationella studentmobiliteten – till år 2020 vill man att 20 procent av studenterna ska ha studerat eller praktiserat utomlands när de tar examen.

Åtgärder för fler utresande studenter

I en ny rapport lämnar UHR förslag på åtgärder för att öka andelen utresande studenter från svenska universitet och högskolor. Syftet är att tydliggöra det akademiska värdet av utlandsstudier. Bland annat föreslår man att lärosätena ser över lärandemålen för utbildningar och kurser, och eventuellt kompletterar dem med nya internationella och interkulturella mål. Mål som utgår ifrån högskolelagens skrivning om att universiteten och högskolorna bör "främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden".

- Internationella mål kan öka studenternas och personalens förståelse av utbytesstudiernas akademiska värde, underlätta vägledning och uppmuntra till utbytesstudier. Dessutom kan de göra det tydligt att internationalisering berör alla studenter och inte bara dem som åker på utbyte, säger Anders Ahlstrand, utredare på UHR.

Vägledningen kan utvecklas

I rapporten föreslår man även specifika mål för vilka kunskaper och förmågor en student förväntas utveckla under ett utbyte. Ett annat förslag handlar om att vägledningen kring utbytesstudier och praktik utomlands behöver utvecklas. Man lyfter fram att vägledningen bör komma in redan vid studiestart och sedan återkomma under hela studietiden.

Och framför allt: att alla studenter får tillgång till vägledning om möjligheter till studier och praktik utomlands – även de som inte redan vet att de vill delta.

- Här är det viktigt att olika personalkategorier arbetar samordnat för att tydliggöra det akademiska värdet av utbytesstu­dier för studenterna. Vi ser även att lärare kan spela en viktig roll, säger Anders Ahlstrand.

Bygger på resultat från EU-projekt

Rapporten bygger på de slutsatser och förslag som tagits fram inom EU-projektet The Academic Value of Mobility, som UHR genomfört på regeringens uppdrag. Läs mer om projektet och rapporten på Universitets- och högskolerådets webbplats uhr.se (se länk till höger).