Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Samarbetsprojekt för förskolor och skolor

Partnerskap för skolutveckling

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor kan via "Erasmus+ strategiska partnerskap" söka medel för skolpartnerskap, samarbetsprojekt utifrån gemensamma teman mellan europeiska skolor. Vanligast är att en skola samarbetar med minst två andra skolor i några av de andra europeiska länder som kan delta.

En utbildningsmyndighet eller ett regionförbund kan på motsvarande sätt tillsammans med en eller flera andra skolmyndigheter samarbeta på en mer strategisk nivå.

Lärarutbildningar, företag, myndigheter och andra organisationer kan gå samman för större utvecklingsprojekt. De kan också vara områdesöverskridande projekt vilket ökar möjligheten att möta utmaningar, identifierade behov och politiska mål.

Det är den organisation där du jobbar som ansöker.

Läs mer om Erasmus+ strategiska partnerskap skola

Digitala samarbetsformer

"eTwinning" är en del av programmet Erasmus+ och ger Europas lärare och elever verktyg och stöd i att arbeta med internationalisering hemma på skolan. Dess digitala samarbetsformer är ett enkelt sätt att komma igång med internationaliseringen i skolan och lämpar sig utmärkt för ett ämnesövergripande arbetssätt.

Läs mer om eTwinning

Partnerskolor i hela världen

Via "Atlas partnerskap" kan förskolor, grundskolor och gymnasieskolor söka medel för samarbete med motsvarande utbildningsinstitutioner över hela världen. Partnerskapsprojekten kan handla om olika aspekter av verksamheten i skolan eller organisationen. Det är till exempel möjligt att genomföra projektmöten, elev- och lärarutbyten och fältarbete tillsammans med partnerskolan.

Läs mer om Atlas partnerskap

Projektsamarbete med nordiska och baltiska länder

Via "Nordplus Junior" kan elever och lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan samarbeta med skolor i de nordiska länderna, inklusive Grönland, Färöarna och Åland, samt de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Inom programmet finns möjlighet att delta i projektsamarbete och genomföra lärarutbyte samt elevpraktik.

Läs mer om Nordplus Junior

Samarbete med utvecklingsländer

"Athena" är ett program för globalt utbyte inom yrkesutbildning och ger stöd för samarbete med utvecklingsländer. Gymnasiala yrkesutbildningar och yrkesvux i Sverige kan samarbeta med motsvarande utbildningsformer i olika utvecklingsländer. Elever tillsammans med lärare, skolledning och annan personal kan delta.

Läs mer om Athena utbyten

Stärka nordisk språkförståelse

Grundskolor, gymnasieskolor, universitet, högskolor, organisationer, privata och offentliga verksamheter kan också söka "Nordplus Nordiska språk". Målet med programmet är dels att stödja aktiviteter som stärker barns och ungas språkförståelse av nordiska språk, dels att utveckla material, metoder och strategier till att stärka nordisk språkförståelse på alla nivåer inom utbildningssektorn. Här finns medel att söka för projektaktiviteter som omfattar minst tre institutioner eller liknande från olika nordiska länder. Även inom "Nordplus Junior" kan man söka språkprojekt.

Läs mer om Nordplus Nordiska språk