Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Minor Field Studies, MFS

För vem?

Lärosäten och institutioner kan söka medel för mindre fältstudier, som sedan studenter söker i form av stipendier vid någon av de institutioner som beviljats medel.

Vad kan man göra?

Studerande vid svenska universitet och högskolor kan i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Ansökan

Ansökningsomgången för projektmedel 2017-2018 beräknas öppna i februari.

Information om aktuell ansökningsomgång

Vi avvaktar just nu beslutet om årets budget från Sida. Ansökningsomgången för projektmedel 2017-2018 beräknas öppna i februari.

Förändrade villkor och prioriteringar

Sidas förändrade villkor för Universitets- och högskolerådet kommer också att innebära ändringar i villkoren för projektägarna inom programmet.

En förändring är att vi endast kommer att ta emot en ansökan per lärosäte, det vill säga en ansökan från central nivå. Ansökningar från enskilda institutioner kommer i fortsättningen inte att räknas som giltiga.

Det kan även bli aktuellt med förändrade bedömningskriterier. Vi återkommer med dessa ändringar så snart vi kan.

Varför Minor Field Studies

Genom programmet finns möjlighet att höja kvaliteten på ett lärosätes utbildning genom att erbjuda studenter praktisk erfarenhet från ett utvecklingsland, få ett bredare internationellt nätverk och bygga upp en internationell profil på lärosätet.

Vad det ska leda till

Programmet syftar till att förbereda studenter att verka i globala sammanhang och att ge lärosäten möjlighet att etablera och stärka internationella kontakter.

Tanken är även att lärosäten ska kunna använda erfarenheter från MFS som ett strategiskt verktyg och med hjälp av det kunna utveckla verksamheten.

Vad det innebär för lärosätet/institutionen

Lärosäten/institutioner söker medel för stipendierna från oss, och ansvarar för att informera om och administrera stipendierna.

Institutionen eller den internationella enheten ansvarar för:

  • Information om programmet
  • Urval av sökande till stipendiet
  • Godkännande av ämne och studieupplägg
  • Reseadministration

Under sidan Vad det innebär för lärosätet finns mer information för lärosätet.

Vad det innebär för studenten

En student som beviljats MFS-stipendium kan på plats i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för kandidat-, magister- eller masterexamen.

I minst åtta veckor kan studenten studera frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land studenten åker till. För att kunna göra sin resa kan studenten söka MFS-stipendiet på 27 000 kronor.

Studenter söker vid någon av de institutioner som beviljats MFS-stipendier.

Under sidan Vad det innebär för studenten finns mer information för studenter.