Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Tips till dig som deltar

Det finns många vägar till stöd för internationalisering av olika verksamheter genom de program som vi har hand om. Gemensamt för programmen är att de syftar till att öka de internationella kontakterna och höja kvaliteten i verksamheten.

Vad vi erbjuder

Vårt mål är att erbjuda en samlad väg in till internationellt samarbete och utveckling inom utbildningsområdet. Vi administrerar ett stort antal program som alla syftar till att bidra till denna utveckling, och våra medarbetare har en bred kompetens både inom programmen och inom svenskt utbildningsväsende och internationellt arbete.

Förutom att informera om våra program så hjälper vi dagligen våra ansökare (till exempel skolor, högskolor, företag och organisationer) med att diskutera och förfina projektidéer, att knyta kontakter med andra organisationer som verkar inom samma tematiska område, att ta del av goda exempel på vad andra gjort, att granska kvaliteten i organisationernas internationella verksamhet och att verka för spridning av verksamhet och resultat. Vi kan också hänvisa till andra myndigheter och aktörer som kan vara till hjälp i detta arbete.

Bidrag för olika aktiviteter

Bidrag inom de olika programmen ges till initiativ som kanske annars inte hade blivit verklighet. Det kan ofta gälla erfarenhetsutbyte inom ramarna för ett projektsamarbete, deltagande i en fortbildningskurs i ett annat land eller ett elev-, student- eller lärarutbyte. Mobilitet är viktigt inom programmen och bidrag kan sökas för bland annat reskostnader vid planerade besök och möten utomlands. I de flesta fall ges inte bidrag till personalkostnader.

Att lägga en bra grund

Innan er organisation tar initiativ till ett projekt eller någon annan aktivitet är det bra att ställa sig några grundläggande frågor. Svaren på frågorna kommer att vara en hjälp att utveckla idén, att förankra den och att skriva en bra ansökan.

  • Vad vill vi göra? Vilka aktiviteter är viktigast för oss? Vilka är våra behov? Vad passar in med sådant vi ändå vill/behöver göra?
  • Varför vill vi göra detta? Vilka är våra mål? Varför vill vi göra detta i ett internationellt sammanhang?
  • Vem ska delta? Flera arbetslag? Skolledare? Annan personal? Hur kan vi involvera så många elever eller studerande som möjligt? Hur kan även de som inte har möjlighet att resa känna sig delaktiga i projektet?
  • Vilka kan dra nytta av resultatet? Hur ska vi kunna utnyttja de nya kunskaperna och det vi utvecklat? Hur ska det spridas även till dem som inte deltar aktivt i projektet? Hur kan resultaten spridas även utanför vår organisation?