Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Efter projektet

Att sprida resultaten till andra

Syftet med de bidrag som man kan söka är att öka de internationella kontakterna och höja kvaliteten i utbildningsorganisationernas verksamhet.

De aktiviteter som möjliggörs med hjälp av bidragen ska alltså stötta de ambitioner man redan har i den riktningen. Det är lätt att vardagen tar över efter avslutad studieresa eller projektverksamhet och därför måste man bygga in spridningsaktiviteter redan i planeringen av projekten.

Kontinuerlig spridning och förankring under projekttiden ger en extra skjuts på vägen och de erfarenheter man gör och de kunskaper man tillägnar sig blir efterfrågade.

Att dra nytta av resultaten

Begreppet valorisation har alltmer börjat användas i projektsammanhang. Det innebär att sprida och tillvarata projektresultaten i syfte att:

  • optimera deras värde
  • öka deras påverkan
  • integrera dem i utbildnings- och metodiksystem på såväl lokal/nationell som europeisk nivå

Det räcker alltså inte med att sprida erfarenheter och resultat, man måste också tänka på att de ska användas och vara långsiktigt hållbara. Den sista fasen i slutförandet av ett projekt blir alltså att säkerställa att det man åstadkommit verkligen får ett värde i och med att det används i den fortsatta verksamheten. Ha det i minnet redan i planering av projektet och skriv in den planerade metoden för detta redan i projektansökan.

Här är några kontrollfrågor i anslutning till valorisationen:

  • Vilket slutresultat av aktiviteten/projektet förväntar vi oss?
  • Vilka utbildningsbehov/lärbehov svarar de mot?
  • Vem är användare och/eller slutgiltig mottagare av projektresultaten?
  • Vilka aktiviteter ska vi använda för att sprida och säkerställa tillvaratagande av projektresultaten?
  • Tidsschema, medel och tillgängliga resurser?

Starta ett projekt med dina nya kontakter

För dig som deltagit i till exempel ett studiebesök eller en fortbildningskurs kan det naturliga steget vidare vara att starta ett partnerskapsprojekt eller annat projektsamarbete. Ett av syftena med de individuella aktiviteterna är just att stimulera till framtida samarbete och kontakter.

Utvidga ditt partnerskap

Att bygga ut partnerskapet inför det fortsatta internationella arbetet kan ha flera syften. Nya organisationer och partnerländer tillför projektet sina kulturer och erfarenheter, och ger ny stimulans till samarbetet. Inför ett nytt projekt kanske partnerskapet behöver utvidgas med specifika kompetenser. Inom vissa programdelar är det också en poäng i sig eller en förutsättning att ha ett stort partnerskap med bred spridningspotential. I ett sådant skede är det extra viktigt att ta reda på skillnaderna i förutsättningar mellan det man har erfarenhet av och det man nu siktar mot.

Hur lever verksamheten vidare utan bidrag?

De bidrag som finns inom flertalet program kan ses som startgas för att förverkliga planer man har för sin utveckling. Både tid och pengar läggs ner, och det gäller att ha ett långsiktigt perspektiv. Redan från början bör internationaliseringsaktiviteterna integreras i verksamheten så att de inte ses som en ytterligare aktivitet, utan som en del av vardagen.

Det ska alltså finnas en långsiktig plan för verksamheten, där internationalisering ingår som en naturlig del. Och det är viktigt att arbetet är förankrat uppåt i organisationen. Denna förankring är också nyckeln till fortsatt samarbete på den internationella arenan.

Det finns många exempel på organisationer där internationaliseringen startade med en enskild lärares kurs utomlands, fortsatte med ett småskaligt projekt, för att sedan kanske utvecklas till ett större utvecklingsprojekt eller ett friare nätverkssamarbete. Nätverkande behöver inte vara kostsamt varken räknat i tid eller i pengar.

Med moderna kommunikationsverktyg är det förstås enklare än någonsin att upprätthålla kontakter. Det finns också exempel på skolor och kommuner som till exempel väljer att satsa fortbildningspengar på sina internationella kontakter och bedriva ett regelbundet lärarutbyte.