Missa inte UHR:s årliga konferens för organisationer inom vuxnas lärande. Årets tema är "inkludering och social hållbarhet ur ett internationellt perspektiv".

Varmt välkommen till en innehållsrik dag där du bland annat får:

 • lyssna till Andreas Fejes, konferensens huvudtalare och professor i vuxenpedagogik vid Linköpings Universitet
 • information om olika möjligheter till internationellt samarbete
 • ta del av spännande projektexempel
 • delta i fördjupnings-workshops och interaktiva moment
 • lyssna till Suad Ali, författare och sommarpratare, som inspiratör på området integration.

Program och talare

09:00-12:00

 • Introduktion med interaktivitet
 • Migration, lärande och social inkludering, föreläsning av Andreas Fejes
 • Migration och integration, intervju med Suad Ali
 • Utbud av samarbetsmöjligheter, snabbkurs med handläggare från UHR
 • Panel med representanter från olika projekt med aktivt deltagande

12:00-13:00 Lunchpaus

13:00-14:00

Valfria workshops à 30 minuter med fördjupning i programmen och verktygen tillsammans med handläggare och projektrepresentanter (varje konferensdeltagare kan delta i två av nedanstående alternativ).

 • Mobilitetsprojekt inom Erasmus+
 • Samarbetsprojekt inom Erasmus+, Atlas och Nordplus
 • EPALE, den digitala plattformen och Europass
 • ELL, European Language Label och Nordplus Nordens språk
 • Synergier med andra EU-program som till exempel Europeiska socialfonden

14:05 Organiserat mingel och nätverkande

14:30 Avslutning

15:00 Sluttid för konferensen

Moderator: Patrick Gruczkun är utbildare och moderator med flerårig erfarenhet av formell och icke-formell utbildning för olika målgrupper, med fokus på offentlig sektor. Han har modererat ett flertal nationella konferenser, bland annat för MUCF, socialchefsdagarna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, folkhögskolor och lärcenter. Patrick brinner särskilt för frågor som rör inkludering, interkulturell kompetens och storytelling.

Andreas Fejes, innehar Sveriges enda professur i vuxenpedagogik och är verksam vid Linköpings universitet. Han är även ordförande i the European society for research on the education of adults tillika huvudredaktör för the European journal for research on the education and learning of adults.

I sin föreläsning presenterar han resultat från ett pågående longitudinellt forskningsprogram som studerar vilken roll olika sammanhang för vuxna migranters språkliga studier spelar i deras bana mot potentiell social inkludering. Här ingår studieförbundens verksamhet med asylsökande, språkintroduktionsprogrammet på gymnasieskola och folkhögskola, samt utbildning i svenska för invandrare.

Suad Ali är statsvetare och har arbetat med migrationsfrågor på UNHCR, Utrikesdepartementet och Migrationsverket. Ali gjorde ett mycket uppskattat sommarprat 2018. Dina händer var fulla av liv är hennes romandebut och behandlar frågor om inkludering.

Lasse Sonne, representant för Erasmus+projektet ”Att inkludera flyktingar genom kulturarvsbaserat lärande”. Han är docent vid Universitetet i Sørøst-Norge och forskar samt ansvarar för kurser i bland annat kulturarvsbaserat lärande och tillämpat kulturarv. Sonne är involverad i flera Erasmus+ projekt som rör vuxnas lärande och social inkludeirng.

Sara Widell, Norrtälje Vuxenutbildning, representant för mobilitetsprojektet ”Adult education for everyone” inom Erasmus+. Ett jobbskuggningsprojekt för pedagoger med syfte att kunna utveckla flexibelt lärande och vägledning online för att bättre svara på behov från studerande med olika inlärnings- och studieförutsättningar och bättre förbereda dem för arbetsmarknaden. Samarbete
med Danmark.

Francesca di Febo, Vänersborgs kommun, representant för mobilitetsprojektet ”One library for all, all for one library”. Ett projekt som ska stärka bibliotekarierna med interkulturell kompetens och vissa nyckelkompetenser för att bättre kunna bidra till integration av olika grupper av besökare, bland annat nyanlända. Samarbete med Italien.

Tatjana Ristovski, Internationella kvinnoföreningen. Representerar två projekt inom Erasmus+ strategiska partnerskap: ”Social Media Sisterhood (SMS) = Social Capital”, ett samarbete med partnerorganisationer i bland annat Portugal, Storbritannien och Italien. Syftet är att ge stöd till kvinnliga migranter i deras integrationsprocess genom att lära dem att hantera sociala medier som en väg att skapa egna nätverk och närma sig arbetsmarknaden.

”Social Integration of Migrants” (SIMPLE), ett samarbete med partnerorganisationer i bland annat Italien, Spanien, Nederländerna och Tyskland. Fokus ligger på att öka psykologiskt välbefinnande och social integration bland nyanlända kvinnor som på något sätt traumatiserats under flykten. Nyckelordet är empowerment!

Tomas Engblom, Vuxenutbildningen i Sundsvall, representant för ett projekt inom strategiska partnerskap Erasmus+: ”The Why and the Way”, ett erfarenhetsutbyte mellan partnerorganisationer
i Norge, Ungern och Spanien. Partnerskapet vill skapa en tillgänglig studiemiljö för alla studerande oavsett bakgrund och behov, genom att lärare, specialpedagoger och skolledare får utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Irina Sadakova, Sundbybergs Vuxenutbildning, vuxenlärare, EPALE-ambassadör samt projektledare för flera Erasmus+ projekt som bidrar till skolutvecklingen vid Sundbybergs vuxenutbildning. Ett av de pågående projekten ”Modernisering av Sundbybergs vuxenutbildning genom internationellt samarbete” har fokus på att ta tillvara flexibilitet och digitalisering inom undervisning för vuxna. Irina är flitig användare av EPALE och har hittat flera partnerorganisationer via EPALE:s partnersöks-funktion.

Åse Råstam och Lisbeth Bern, Komvux Malmö, representanter för projektet ”En lustfylld distansundervisning för vuxna” som vann priset European Language Label 2019. Utmärkande för deras distansundervisning är steg-för-steg-uppgifter, muntlig och skriftlig interaktion mellan elever, reflektioner kring eget lärande och snabb återkoppling.

Arja Skogqvist, Luleå SFI, representant för projektet ”Regnbågen, en tidning av och för vuxna elever som läser svenska som andraspråk”. De vann priset European Language Label 2013 för sitt arbete att låta lärare och elever arbeta sida vid sida som likvärdiga partners och där eleverna var allt ifrån analfabeter till akademiker.

Josefin Denman, representant för ESF-projektet ”Klara, färdiga, gå” från SFI Umeå. Projektets huvudmål var att hjälpa nyanlända personer med kort eller ingen skolbakgrund ut på arbets-marknaden och in i egen försörjning. De tre orden i projektets namn symboliserar också en trestegsraket med olika åtgärder för att nå detta mål.

Erik Nordlund och Uffe Lenman, representanter för ett Nordplus Vuxen-projekt från Sensus studieförbund.

I övrigt medverkar Helena Rydén, samordnare på ESF-rådet samt handläggare från Universitets- och Högskolerådet: Sanna Holmkvist, Helena Wallinder, Jenny Lindström, Ingrid Gran, Suzanne Jenner, Aline Rojas-Österlind, Peter Eriksson

Anmälan

Anmäl dig till konferensen En för alla, alla för en

Medfinansierat av EU-programmet Erasmus+Logotyp EPALE