Lyssna
Anmälan är stängd.

Välkommen till inspiration och diskussion kring inkludering och internationalisering i skolan. En digital förmiddag med fokus på inkluderande skolutveckling i ett internationellt perspektiv.

Syftet med mötet är att ta del av aktuella fakta om likvärdighet inom skola i ett europeiskt perspektiv, diskutera inkludering samt presentera exempel på framgångsrika internationaliseringsprojekt. UHR kommer vidare presentera vilka möjligheter som finns till ekonomiska bidrag för internationellt skolutvecklingsarbete.

Program

Likvärdighet i skolan i Europa - strukturer, utbildningspolitik och studieresultat

Utbildningen kan spela en viktig roll för att göra det europeiska samhället rättvisare och mer inkluderande. För att åstadkomma detta måste utbildningssystemen garantera att alla ungdomar kan utveckla sina förmågor och uppnå sin fulla potential oavsett bakgrund. Den socioekonomiska bakgrunden fortsätter dock att vara en avgörande faktor för elevernas studieresultat. För att stödja ett evidensbaserat beslutsfattande har Eurydike publicerat en rapport som undersöker en rad viktiga utbildningsstrategier och utbildningsstrukturer och bedömer hur de påverkar likvärdigheten i utbildningssystemen.

Madelen Charysczak är utredare på Universitets-och högskolerådet och ansvarig för Eurydike i Sverige.

Tillgänglig skola - mer än bara anpassningar

Rapporten från Eurydike visar att svenska skolsystemet inte möter alla elever i skolan. Fortfarande hamnar elever i socioekonomiska svårigheter också i skolsvårigheter. I Sverige segregeras elever i större utsträckning än i våra grannländer, något som enligt både denna rapport och andra studier är en indikation på lägre inkludering och tillgänglighet.

Vad kännetecknar en skolkultur som designar för de elever som faktiskt är i skolan? Under detta seHelena Wallberg, gymnasielärare, specialpedagog och författare.minarium får du ta del av Helenas tankar och erfarenheter kring frågan om skolkultur och tillgänglighet. Vi reflekterar tillsammans om hur denna skolkultur kan byggas, stödjas och utvecklas.  

Helena Wallberg är gymnasielärare, specialpedagog och författare, bland annat till boken Lektionsdesign. Helena arbetar med skolförbättring och hjälper skolor och huvudmän att grunda en kultur som vilar på en förståelse för inkludering i praktiken.

Inkluderande undervisning

Karlberg skola i Stockholm har medverkat i flera internationella projekt inom Erasmus+. Ett fokus har varit att öka kompetensen för all personal på skolan samt arbeta för ökad samsyn och medvetenhet kring inkluderande undervisning. Skolutveckling sker genom fortbildning och kollegiala samtal i projekten som dokumenteras i handböckNatasa Kolarevic, specialpedagog och biträdande rektor Karlbergs skola i Stockholmer.

Här berUlrica Colliander, rektor Karlbergs skola i Stockholm.ättar Ulrica Colliander och Natasa Kolarevic om hur projekten förankras i verksamheten och kopplas till det systematiska kvalitetsarbetet och verksamhetsplan.

Ulrica Colliander är rektor och Natasa Kolarevic specialpedagog och biträdande rektor på Karlbergs skola i Stockholm.

Information

Vi berättar om de möjligheter som finns inom programmen eTwinning, Erasmus+, Nordplus och Atlas.

Handläggare från UHR:  Susanne Hagström Larsson, Susanne Ribbesjö och Karin Ericson.

Digitala rum för gruppdiskussioner och interaktivitet

Anmälan

Anmäl dig till mötet senast den 5 maj:

Anmälan till Inkludering, internationalisering och skolutveckling 7 maj 2021

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta