Anmälan är stängd.

Hur kan vi få våra barn och elever att bli aktivt demokratiska och kritiskt tänkande medborgare?

Var med och utveckla lärarprofessionen vad gäller undervisning i aktivt medborgarskap och social inkludering, i ett nationellt och europeiskt sammanhang. Välkommen till en dag med nätverkande, kompetenspåfyllning och idéskapande aktiviteter.

Våra elever ska bli delaktiga och självständiga medborgare. I skolan ska de utveckla kunskaper och förmågor kring socialt ansvarstagande, demokratiskt agerande och kritiskt tänkande. Vad behöver man som pedagog för kompetensutveckling för att lyckas med det uppdraget på bästa sätt?

Under dagen lyfter vi fram aktuell forskning och praktik på området, både på nationell och europeisk nivå. I workshopform får du ta del av och dela med dig av undervisningstips och idéer för att utveckla ert arbete med temat. Du får också veta mer om hur du genom oss kan söka bidrag för att tillsammans med kollegor i Europa kompetensutveckla och stärka er verksamhet.

Moderator för dagen är Hugo Wester, Utbildningsdepartementet, skolenheten, tillika Sveriges representant i Europarådet för utbildning och demokrati.

Projekt berättar hur ni med bidrag från UHR kan kompetensutveckla er och samarbeta med bland annat förskolor och skolor i Europa. Möt dem under lunchen och vid fikapauserna!

Konferensen modereras av Hugo Wester, Utbildningsdepartementet

09:00 - 09:30 Registering och fika med smörgås

09:30 Konferensen öppnas av Karin Röding, generaldirektör, UHR.

09:40 Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige

10:10 Hur undviker vi att utbilda "idioter"?

Kamran Namdar, lärare, forskare, internationell samordnare och lektor i pedagogik på Mälardalens högskola.

10:40 Paneldiskussion

  • Johan Lilly Gyberg, undervisningsråd på Skolverket
  • Charlotta Granath, lärarutbildare vid Södertörns högskola
  • Pia Persson, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Jacob Clarin, vice ordförande, Sveriges elevkårer

11:10 Workshop pass I

12:10-13:10 Lunch

13:10 Workshop pass II

14:10 Panel med workshopledare - Utbildning för aktivt medborgarskap - utmaningar och möjligheter i förskolan och skolan

14:40 Fika och mingel

15:10 Cécile Le Clercq, senior rådgivare, EU-kommissionen, avdelningen för utbildning och kultur. Presentationen är på engelska.

15:40 Förverkliga era idéer med bidrag och stöd från UHR

Best practices Erasmus+/Nordplus/eTwinning:

  • Frida Wretlind Ekberger, ProCivitas gymnasium i Stockholm
  • Per Simfors, Linköpings universitet

16:30 Vi avslutar dagen

Charlotta Granath, förstelärare och lärarutbildare vid Södertörns högskola. Talare: Charlotta Granath

Charlotta Granath är förstelärare och lärarutbildare vid Södertörns högskola (förstelärare i demokrati och SO-ämnen på Viktor Rydbergs högstadium). Författare till böckerna Demokratiuppdraget i skolan, Studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar och undervisningsmaterial om de mänskliga rättigheterna.
Skolambassadör för EU.

Innehåll

Deliberativa samtal som metod för skolans demokratiuppdrag. Ta del av praktiska exempel från undervisning inom utbildning. Workshopen visar hur man genom deliberativa samtal som metod kan genomföra demokratiuppdraget. Diskutera, med utgångspunkt från din egen verksamhet hur ett aktivt medborgarskap kan gå till. Workshopen ger erfarenhetsutbyten, inspiration och konkreta verktyg för det vidare arbetet i din verksamhet.

Kamran Namdar är lärare, forskare, internationell samordnare och lektor i pedagogik på Mälardalens högskola.Talare: Kamran Namdar

Kamran Namdar är lärare, forskare och internationell samordnare och lektor i pedagogik på Mälardalens högskola. Han driver även en internationell konsultverksamhet inom utbildningsområdet. Hans pedagogiska verksamhet spänner över 40 år och täcker olika områden såsom lärarutbildning, skolutveckling, rektorsutbildning, ledarskapsutbildning för elever, bemötande av nyanlända, interkulturell pedagogik, urban utveckling och föräldraskapsutbildning. Han har arbetat med både skolor, myndigheter och civilsamhällets organisationer. Kamrans utgångspunkter i allt han gör är ett globalt perspektiv och omdanande samhällsutveckling förankrad i förverkligandet av människans högsta potential. Kamran har bott i fyra länder och arbetat på tre kontinenter.

Innehåll

Våra skolsalar och klassrum är utrymmen där vi kan skapa önskvärda miniatyrsamhällen. Våra barn och elever har möjligheten att bidra till skapandet av en annorlunda framtid för vår planet. Genom diskussioner och övningar kommer vi att se hur dessa potential kan förverkligas i praktiken.

Felix Unogwu, Pedagogisk inspiration, Malmö stad.Talare: Felix Unogwu

Felix Unogwu arbetar på Pedagogisk Inspiration, Malmö stad.  Konflikthanteringsspecialist. Utbildar bland annat om hot, hat, kriminalitet, radikalisering och våldsbejakande extremism. Föreläsare och konsult i arbetet med våldsbejakande extremism i Sverige. Driver Kommon Ground i Malmö. Har arbetat i 22 länder med unga i väpnade konflikter och deradikalisering. Arbetat bland annat på Unicef.

Rafi Farouq, Pedagogisk inspiration, Malmö stad.Talare: Rafi Farouq

Rafi Farouq arbetar på Pedagogisk Inspiration, Malmö stad. Arbetar med radikalisering och våldsbejakande extremism nationellt. Har i 18 år arbetat med avhopp av unga från våldsbejakande rörelser. Utbildar bland annat om hot, hat, kriminalitet, radikalisering och våldsbejakande extremism. Program- och projektdesigner för projekt av ungas inkludering med över 50 genomförda projekt. Driver Flamman Ungdomarnas Hus i Malmö.

Pedagogisk Inspiration i Malmö Stad är en skolutvecklingsenhet som jobbar mot alla skolförvaltningar (förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen). De utbildar all skolpersonal i kritiskt tänkande, fake news, propaganda, hat och hot, demokratifrågor, radikalisering och extremism.

Innehåll

Med utgångspunkt i materialet Young Digital Citizen, kommer Felix Unogwu och Rafi Farouq, att guida dig i hur du kan ge barn och elever de färdigheter som krävs för att göra rätt val online och bli digitala ledare. Hur kan du i din undervisning få unga att förstå vad falska nyheter, fakta vs åsikt, ekokammare och filterbubblor är, och hur detta påverkar individer och samhället? Vad är emotionell manipulation, och hur och varför används den online? Vad är hatspråk, varför används det och hur kan man bemöta det online?

Talare: Lena JerseniusLena Jersenius, kanslichef och utbildningsansvarig på Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Lena Jersenius är kanslichef och utbildningsansvarig på Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och koordinator för Erasmus+ projektet Interactive Comprehensive Tool for Holocaust Education. Läs mer om projektet Vad är en människa: "Vi lär oss av vår gemensamma europeiska historia"

 

Hedvig Claesson EkelandTalare: Hedvig Claesson Ekeland

SO-lärare på högstadiet och utbildad skolambassadör för EU. Hedvig har under flera år i sin undervisning använt SKMA:s plattform -Vad är en människa? och kommer visa praktiska exempel på hur den kan användas i flera olika ämnenInnehåll

Eternal Echoes är ett nytt digitalt läromedel för undervisning om Förintelsen. Genom att lyssna till överlevande som berättar sina levnadsöden och genom att arbeta med övningar får eleven möjlighet att förstå hur folkmordet drabbade enskilda individer och samhällen. I klassrummet kan materialet bland annat fungera som en utgångspunkt för diskussioner om vikten av mänskliga rättigheter och demokrati.

På workshopen visas hur materialet praktiskt kan användas för att synliggöra Europas komplexa historia och dess konsekvenser för samhället idag samt demokrati och mänskliga rättigheter.

Hugo WesterHugo Wester
Departementssekreterare Skolenheten Utbildningsdepartementet. Arbetar bl.a. med frågor som rör skolans värdegrund och demokratiuppdrag. Sveriges representant i EPAN, policynätverk i Europarådet för frågor som rör utbildning för aktivt medborgarskap.
Katarina Areskoug MascarenhasKatarina Areskoug

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige, som har till uppgift att vara en länk mellan EU-kommissionen i Bryssel och den svenska allmänheten liksom olika svenska intressenter.
Johan Lilly GybergJohan Lilly Gyberg

Undervisningsråd på Skolverket och arbetar med skolutvecklingsfrågor, särskilt med skolans demokratiuppdrag. I arbetet ingår att stödja skolorna med både det främjande arbetet för demokrati, trygghet och jämlikhet och med det förebyggande arbetet mot bland annat trakasserier.Kamran NamdarKamran Namdar

Kamran Namdar är lärare, forskare och internationell samordnare och lektor i pedagogik på Mälardalens högskola. Han driver även en internationell konsultverksamhet inom utbildningsområdet. Hans pedagogiska verksamhet spänner över 40 år och täcker olika områden såsom lärarutbildning, skolutveckling, rektorsutbildning, ledarskapsutbildning för elever, bemötande av nyanlända, interkulturell pedagogik, urban utveckling och föräldraskapsutbildning. Han har arbetat med både skolor, myndigheter och civilsamhällets organisationer. Kamrans utgångspunkter i allt han gör är ett globalt perspektiv och omdanande samhällsutveckling förankrad i förverkligandet av människans högsta potential. Kamran har bott i fyra länder och arbetat på tre kontinenter.

Pia Persson, verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor inom Specialpedagogiska skolmyndighetenPia Persson

Pia Persson är verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor inom Specialpedagogiska skolmyndigheten och har lång erfarenhet av arbete inom utbildningssektorn. Specialpedagogiska skolmyndigheten har i uppdrag att ge stöd till utbildningsverksamheten i frågor som rör barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Myndigheten verkar för att utbildningen ska vara likvärdig för alla. Det är viktigt att se till allas olikheter och lika värde. En tillgänglig lärmiljön och att skapa möjligheter för delaktighet är grundläggande för utbildningens demokratiska uppdrag.

Cécile Le ClercqCécile Le Clercq, in charge of the eTwinning initiative of the European Commission, Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture.

Cécile Le Clercq is in charge of the eTwinning initiative of the European Commission, Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture. This online community for teachers promotes collaboration between schools in Europe through online projects, and offers to its members a variety of opportunities for professional development and discussions on issues of common interest. Cécile also served in the fields of active citizenship, with the programme "Europe for citizens", and of combatting discrimination.

Frida Wretlind Ekberger, gymnasielärare i samhällsvetenskap och religionskunskapFrida Wretlind Ekberger

Frida Wretlind Ekberger är gymnasielärare i samhällsvetenskap och religionskunskap och har jobbat som lärare i snart femton år. Tidigare arbetade Frida i Tensta men sedan hösten 2017 har hon varit med och startat upp ProCivitas gymnasium i Stockholm.
Per Simfors, universitetslektor i tyska och enhetschef för Svenska för utländska studenter vid Linköpings universitet.Per Simfors

Per Simfors är universitetslektor i tyska och enhetschef för Svenska för utländska studenter vid Linköpings universitet. Han har bred internationell erfarenhet från kortare och längre vistelser i Tyskland, Österrike, Finland, USA och Latinamerika och han har under många år engagerat sig för internationalisering inom högre utbildning, särskilt med inriktning på lärarutbildning. Per Simfors har deltagit i flera europeiska projekt och är just nu projektägare för projektet ReCreaDe, Reimagining Creative Democracy, inom Erasmus+ strategiska partnerskap.

Jacob Clarin vice ordförande för Sveriges ElevkårerJacob Clarin

Jacob Clarin är vice ordförande för Sveriges Elevkårer 


Anmäl dig

Välj en workshop, första passet. Workshop 1 är fullsatt. Nödvändigt fält
Välj en workshop, andra passet. Nödvändigt fält

Behandling av personuppgifter

Vi använder de personuppgifter du lämnar i formuläret för att kunna kontakta dig i samband med evenemanget. Uppgifterna sparas i ett år.

Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter på Uhr.se