Lyssna

Aktiviteter & möjligheter

Det finns olika typer av aktiviteter att välja på inom de program som vi administrerar. Här kan du läsa mer om de möjligheter som erbjuds och vad din organisation kan få projektbidrag för.

Geografisk uppdelning

Samarbetet inom Europa sker för utbildningssektorns del huvudsakligen inom EU-programmet Erasmus+. Det nordiska samarbetet sker inom Nordiska ministerrådets Nordplusprogram. För att möjliggöra samarbete utanför Europa för främst skolområdet finns även rent Sverigefinansierade program som Atlas.

Målgrupper

För att hela utbildningssektorn ska kunna ta del av resurserna fördelas bidragsbudgeten mellan olika sektorer. Den vanligaste uppdelningen görs mellan:

  • Förskola, skola, gymnasium
  • Yrkesutbildning
  • Vuxenutbildning (allmänt lärande utanför yrkesutbildning och högre utbildning)
  • Högre utbildning

Det finns även möjlighet att samarbeta över sektorsgränserna till exempel genom strategiska partnerskap inom Erasmus+ och Nordplus horisontal.

Internationella samarbetsprojekt

Samarbetsprojekten sker mellan till exempel skolor, lärosäten och organisationer i Sverige och andra länder i världen. Samarbetet kan vara mellan två eller flera länder och omfatta utbyten för lärare, studenter och elever.

Vanligen ska samarbetet leda till att man utvecklar något – nya arbetssätt, metoder, idéer eller produkter. Men inom framför allt skolområdet är det även möjligt att genomföra projekt där fokus mer ligger på själva processen och erfarenhetsutbytet.

Det går också att söka bidrag för att förbereda ett samarbete.

Utlandspraktik för elever och studerande inom yrkesutbildning

Elever och studerande har möjlighet att göra praktik vid en arbetsplats i ett annat land. För gymnasieskolans yrkesprogram kan det göras i form av arbetsplatsförlagt lärande, APL, utomlands. Det är skolan som ansöker om bidrag för praktiken och som sedan skickar ut elever. Det finns olika program att söka finansiering från beroende på var i världen praktiken äger rum.

Studier och praktik utomlands för högskolestudenter

Studenter som studerar på ett universitet eller en högskola i Sverige kan genomföra en del av sin utbildning i ett annat land. Både studier och praktik är möjligt och studenten får ett stipendium under utlandsvistelsen.

Det är universitetet eller högskolan i Sverige som ansöker om bidrag för studentutbyten från Universitets- och högskolerådet. Som student ansöker man hos sin institution eller centralt på sitt lärosäte.

Utbyten och kompetensutveckling för personal

Lärare och annan personal inom hela utbildningsområdet har möjlighet att delta i olika former av kompetensutveckling i andra länder. Det kan till exempel handla om lärarutbyten, att undervisa utomlands eller om att ”skugga” en utländsk kollega i arbetet.

Det är även möjligt att delta i internationella kurser och konferenser. I allmänhet är det organisationen som ansöker om bidrag från oss och som sedan skickar ut medarbetare på fortbildning.