Lyssna

Internationalisera mera

Genom internationellt samarbete och utbyte kan ni stärka er organisation och ge elever och studerande möjlighet att få nya kunskaper och erfarenheter. Samtidigt som ni själva kan utvecklas i er yrkesroll.

Varför finns det pengar till internationellt samarbete?

Vi har i uppdrag från regeringen, Europeiska kommissionen och Nordiska ministerrådet att samordna och föra ut ett antal EU-program och andra internationella program för samarbeten och utbyten inom utbildningsområdet.

Uppdraget bygger på att det finns ett antal politiska mål som vi ska hjälpa till att uppnå. Till exempel syftar de program som finansieras av EU till att öka sammanhållningen och tillväxten i Europa.

Inom de Sidafinansierade programmen är det övergripande målet är att bekämpa fattigdom och bidra till global utveckling.

Tanken med Nordplus-programmen, som finansieras av Nordiska ministerrådet, är att utveckla utbytet och samarbetet mellan länderna i Norden och Baltikum.  

De här politiska målen kan nås genom olika typer av åtgärder. En typ av åtgärd är att bistå med medel för internationellt samarbete. 

Internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Kärnan i de aktiviteter vi finansierar handlar om internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Alltså: att utbildningar och organisationer i Sverige kan lära av andra länder, och att vi själva har något att bidra med till dem.

Och att utbytet av idéer, kunskaper och erfarenheter utvecklar såväl de personer och organisationer som deltar, som utbildningsvärlden i stort.

En integrerad del av lärandet

Utgångspunkten är att de internationella utbytena ska vara en integrerad del i den ordinarie undervisningen eller lärandet. Det betyder att man använder ett internationellt samarbetsprojekt eller utbyte för att arbeta med de frågor och ämnen som finns på agendan i verksamhetens styrdokument eller utvecklingsplaner.

Ett internationellt projekt eller utbyte är inget ”extra” – utan ett nytt, effektivt och roligt sätt att ta sig an de målsättningar organisationen redan satt upp.

Det här ger internationalisering

Det finns många skäl att arbeta med internationalisering, och många sätt att göra det på. Vad det ger beror förstås på vilka som deltar och vad projektet eller utbytet går ut på. Men några saker som de som deltar ofta brukar lyfta fram är:

  • bygger på våra språkkunskaper
  • ökar vår förståelse av omvärlden
  • förbättrar vår sociala kompetens
  • gör att vi får syn på oss själva genom andra
  • utmanar våra föreställningar under trygga former
  • har roligt på vägen, lustfyllt lärande
  • utvecklar vårt förhållningssätt till vår vardag
  • ser samband och ökar vår kreativitet – det är bildande.