Att förbättra elevernas kunskaper i engelska och hitta metoder för att undervisa på engelska även i andra ämnen. Det är två av målen för Norrbyskolans fortbildningsprojekt inom Erasmus+ mobilitet skola.

– Viktigast är nog att man designar projektet rätt från början. Att man utgår ifrån vad som behöver utvecklas på skolan och varför man ska göra det tillsammans med ett annat land, säger Göran Dahlén, tills nyligen rektor på Norrbyskolan och idag internationell koordinator i Piteå kommun.

Nya metoder för engelskundervisningen

I projektet kompetensutvecklar man skolans lärare i engelska, genom att erbjuda dem möjlighet att skugga italienska lärarkollegor i deras arbete. Partners i projektet är två skolor i norra Italien.

– Vi besöker de två skolorna i Italien utifrån aspekten att man där undervisar i engelska även i andra ämnen, säger Göran Dahlén. Det är något vi vill titta närmare på och prova på vår egen skola.

Ett mål för projektet är också att öka IT-användningen och utveckla arbetet med IKT i undervisningen.

Hitta resor en utmaning

Norrbyskolan fick veta att deras projekt blivit beviljat projektbidrag sommaren 2014. Så snart beslutet kom påbörjade man den konkreta planeringen av aktiviteter och resor. Göran Dahlén tycker att det mesta flutit på bra – även om det varit lite grann av en utmaning att hitta resor till en rimlig tid och kostnad från det norrut belägna Piteå.

– Jag tror inte att man ska planera in resorna allt för tidigt i ett projekt. Man vill gärna hitta så billiga resor som möjligt och för oss tog det lite mer tid än vi räknat med.

En annan erfarenhet han dragit är att det är viktigt att avsätta tid och resurser i kollegiet på hemmaplan för att diskutera saker som dyker upp i projektet. Det är, menar Göran Dahlén, avgörande för att nya erfarenheter och idéer ska få genomslag i undervisningen. Han lyfter också fram vikten att på ett tidigt stadium bestämma hur projektet ska dokumenteras.

– Tänk på att allt ska redovisas en dag – vad man gjort och vad det lett till – och se till att ha ordning på papper och fakturor. I och med att ekonomin i Erasmus+ bygger på schabloner tycker jag att administrationen har förenklats jämfört med andra EU-projekt jag jobbat med. Det är en fördel.

Utvecklingsprojekt för hela skolan

När det nya programmet Erasmus+ startade innebar det att möjligheten för enskilda lärare att ansöka om stipendium för fortbildning utomlands försvann. Nu är det istället skolan som ansöker om ett större mobilitetsprojekt, och som skickar ut personal på jobbskuggning och fortbildningskurser i Europa. Göran Dahlén ser flera fördelar med det nya förfarandet – bland annat för att utbytena nu blir del i ett utvecklingsprojekt för hela skolan.

– I det stora hela tycker jag det här är ett bättre koncept och utnyttjande av de pengar vi får. Det ställer krav på att skolledningen är med på tåget och att rektor deltar aktivt i projektet och utvecklingen.

Avslutande utbildningsinsats

Norrbyskolans projekt avslutades sommaren 2016, med en större svensk-italiensk konferens och utbildningsinsats och Göran Dahlén kan se att projektet fått genomslag.

– Lärarna har lärt sig nya pedagogiska metoder för språkutvecklingen, och det kommer nog att bli förändringar i engelskundervisningen på vår skola utifrån det.

Göran Dahléns tips till nya Erasmus+ projekt:

  1. Tänk igenom vad ni behöver utveckla på skolan och ha det som utgångspunkt för projektet.
  2. Bestäm från början hur ni ska dokumentera ert projekt och se till att ha ordning på alla papper. Det kommer att underlätta mycket längre fram.
  3. Vik tid och resurser för att på hemmaplan diskutera det som dyker upp i kollegiet. Det behövs om projektet ska få genomslag i undervisningen.
  4. Tänk på att det praktiska tar mer tid än man tror, till exempel att rodda med resorna. Ta hjälp av en resebyrå, det gör det hela mycket enklare.