Lyssna

Jobbskuggning stärkte lärares yrkesfärdigheter

Genom att ”jobbskugga” lärare i europeiska länder har Karlstad kommun fått ökad kompetens i hur man stödjer särskilt begåvade elever. ”Vi vill utveckla nya undervisningsmetoder för att utmana och stimulera matematiskt begåvade elever”, säger Elisabet Mellroth, doktor i pedagogiskt arbete och skolutvecklare i Karlstads kommun.

 Elisabet Mellroth, skolutvecklare i Karlstads kommun.

Elisabet Mellroth är skolutvecklare i Karlstads kommun.

Vilka är ni?

– Vi är Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad och har ansvar för utbildning inom förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem i kommunen. Uppskattningsvis handlar det om totalt 10 000 barn i åldrarna 1- 16 år.

Berätta om ert projekt

– Projektet Matematik för särskilt begåvade elever i en inkluderande undervisningsmiljö är ett mobilitetsprojekt och syftar till att lärare ska öka sin kompetens och utveckla nya undervisningsmetoder för att utmana och stimulera matematiskt begåvade elever i inkluderande klassrumssituationer. 17 grundskolelärare behöriga i ämnet matematik deltog i projektet. De jobbskuggade lärare i europeiska länder med lång och väl utvecklad tradition kring hur man i praktiken kan stödja särskilt begåvade elever. På så sätt fick de motivation och ökad förståelse kring hur dessa elever kan inkluderas i praktiken både genom formella och informella lärandesituationer.

Partners i projektet var skolor kopplade till universitet i Skottland, Irland, Tyskland och deDNRKS i Nederländerna – en grupp med specialister inom särskild begåvning och undervisning av särskilt begåvade barn.

Varför satsade ni på det här?

–Tidigare drev vi ett skolutvecklingsprojekt i Karlstad gällande matematiskt begåvade elever. Det projektet syftade till att öka den pedagogiska kompetensen bland de deltagande lärarna och till att utveckla och utvärdera nya undervisningsmetoder i syfte att utmana och inkludera alla elever i utbildningen. Vi fortsatte med detta projekt och jobbskuggade lärare i europeiska länder med lång och väl utvecklad tradition kring hur man i praktiken kan stödja särskilt begåvade elever.

Programmet Erasmus+ mobilitet skola ger personal möjlighet till internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling vilket stärker deras yrkesfärdigheter och kvalifikationer. Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt nationella konsortium kan söka till programmet.

Vad ska projektet ge för resultat?

– Vi hoppas förbättra kunskapen om matematik för särskilt begåvade elever och deras behov. Målet är att vi ska ha fått nya redskap i form av matematiskt material och pedagogik som vi kan testa och vidareutveckla i våra verksamheter. Men också att alla som är nyckelpersoner på sina respektive enheter gällande utvecklingen av inkluderande undervisning för särskilt begåvade elever ska bli inspirerade till att sprida och implementera detta arbete bland sina kollegor.

– Det är också viktigt att höja den internationella kompetensen i Karlstad kommuns skolor genom att inspirera och uppmuntra lärare att ta del av verksamheten från andra länder för att utveckla undervisningsmetoder och för att underhålla internationella erfarenhetsutbyten.

Vilken är den största nyttan med projektet?

– Mina kollegor och jag fick ett kvitto på att vårt första projekt om differentierad undervisning, det högre tänkandet och Blooms taxonomi; minnas, förstå, tillämpa, analysera, utvärdera och skapa var rätt upplagt.

– Slutresultatet av projektet kommer att sammanställas i en rapport som ska finnas tillgänglig gratis online.  Vi hoppas att det leder fram till ett fortsatt samarbete mellan skolorna och universitet som ingick i  projektet.

Har ni råd till andra som vill driva projekt?

– När lärare får chansen att ta del av kunskap och diskutera teorier kring särskild begåvning visar de att de har kompetens att både upptäcka, stödja och bedriva undervisning som inkluderar samtliga elever. Tack vare UHR:s rådgivning har vi kunnat använda oss av det här upplägget. Tidigare såg jag UHR som en bedömare men numera ser jag en rådgivare.

Snabba fakta


Varifrån fick ni finansiering?

Från Erasmus+ mobilitet skola

Hur stort bidrag fick ni?

25 300 euro.

Vem kan söka finansiering till Erasmus+ mobilitet skola?

Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt nationella konsortium kan söka.

Personal får internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling vilket stärker deras yrkesfärdigheter och kvalifikationer genom att till exempel delta på fortbildningskurser, konferenser, jobbskugga eller undervisa på en skola eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

Finns det fler program för kompetensutveckling för personal inom skolan?

Jadå. UHR har olika program för olika behov och beroende på inom vilket område du verkar:

Skola

Högre utbildning

Yrkesutbildning

Vuxenutbildning