Vårdeleverna på Drottning Blankas Gymnasieskola i Helsingborg praktiserade tre veckor på barnhemmet Hope Foundation i Marangu, Tanzania. De kom hem med ovärderliga erfarenheter och insikter. ”Efter min examen vill jag arbeta internationellt", säger eleven Wilma Lundahl.

Under tre veckor i september 2017 och  januari 2019 praktiserade sammanlagt 21 elever och lärare från Drottning Blankas Gymnasieskola i Helsingborg på ett barnhem i staden Marangu i Tanzania - Hope Foundation.

Vilka är ni?

Drottning Blankas Gymnasieskola i Helsingborg grundades 1996 och har idag 23 gymnasieskolor i 21 städer. Mia Norén är program- och internationaliseringsansvarig för skolans vård- och omsorgsprogram, ett yrkesprogram som ger eleverna kunskaper som gör det möjligt för dem att arbeta inom olika hälso- och sjukvårdsyrken och att fortsätta med högskolestudier.

Vad innebar projektet som ni har genomfört?

Under tre veckor i september 2017 och  januari 2019 praktiserade sammanlagt 21 elever och lärare från vår skola på barnhemmet Hope Foundation som ligger i staden Marangu i Tanzania.Våra elever som genomförde praktiken kom från både årkurs ett, två och tre. De arbetade växelvis med vård av barn på barnhemmet, hemvård hos byborna och med undervisning i ämnena hälsovård, engelska och naturkunskap på barnhemmets skola.  Men även ideella organisationer tog hjälp av oss i fråga om vård för sina behövande.

Wilma Lundahl, elev på vård- och omsorgsprogrammet årskurs två, var en av eleverna som reste till Tanzania. Hon fick många nya erfarenheter med sig hem till Sverige.

Vi vårdade barnen på barnhemmet och i skolan, vi var ute i hemvården bland byborna och vårdande dem som hade det behovet. Många av dem led av diabetes och flera hade problem med sina ögon. De lagar sin mat över öppen eld och utsätts för rök under många timmar i sträck vilket är oerhört påfrestande för ögonen.

I våra ögon så hade många av dem som vi vårdade egentligen behövt åka in till ett sjukhus. Men synen på vård var helt annorlunda än vad vi är vana vid, det var en erfarenhet.

Mia Norén

Vi satte upp olika  hälsostationer; en reception där våra ettor tog emot vårdbehövande, en station för allmän undesökning där våra tvåor praktiserade. Undersökning av lungor, hjärta, puls och blodtryck genomfördes och man undersökte bland annat svullna ben, hudåkommor, nagelsvamp…

En tredje station tog hand om omläggningar och blodsocker och sista stationen handlade om ren hälsovård där vi undervisade i hur de skulle ta hand om sig i förebyggande syfte. Sammanlagt gjorde vi 350 hälsoundersökningar och tog hand om 200 barn i skolan. Det var fantastiskt!

Varför satsade ni på den här praktiken?

Målet med resan var utveckla våra elever till undersköterskor som är flexibla och idérika om hur de kan arbeta när det inte finns så mycket resurser. Eleverna skulle utveckla sina kunskaper och förståelse för hur det är att bo och arbeta i ett annat land och uppleva andra levnadsvillkor som brist på el, vatten. Att inte kunna duscha varje dag, spartanska toaletter, annorlunda kost, sjuk-och hemvård. Denna levnadsstandard och hälsostatus upplevdes av eleverna som otroligt lärorikt.

Praktikresan var magiskt bra för eleverna. De fick se hur det är på riktigt, hur det var ute i verkligheten och i ett annat land.

Vad gav praktiken för resultat när den var genomförd?

Mia Norén

Från dag ett såg jag hur mina elever utvecklades. När vi var hemma igen hade de en helt annan studiemotivation och i många fall tydliga mål för vad de vill göra i framtiden.

De har fått förståelse för hur levnadsvillkor, tillgång till vård, omsorg och arbetsvillkor påverkar den enskilda människan. De har utvecklat sin empatiska förmåga och förståelse för att det i olika länder och från plats till plats kan skilja så åt en hel del, men att vi människor är väldigt lika oavsett var i världen vi bor. De ökade sin förståelse för hur olika samhällsstrukturer påverkar länder och befolkning.

Resultatet av resan som vi lärare tydligt har uppmärksammat är att eleverna som deltog numera utan större svårigheter vågar prata engelska och de har förbättrat sitt ordförråd och förmåga att uttrycka  sig i engelsk skrift. Eleverna har även visat på ökad förståelse, intresse och har förmågan att se fördelarna med kulturell mångfald samt kunskaper om olika kulturer.

Detta tog våra lärare tillvara när eleverna var tillbaka i skolan i Helsingborg. De fick träna sig i att våga prata engelska inför större publik genom att hålla föredrag inom ämnena religion, samhällskunskap och internationellt arbete. De höll också föredrag för dem som inte deltog i resan så att de skulle få ta del av inhämtade kunskaper och erfarenheter.

Wilma Lundahl

Vi gjorde 350 undersökningar under tre veckor så vi blev otroligt mycket bättre i våra färdigheter. Mycket tack vare att ettorna lärde sig av tvåorna, tvåorna av treorna och treorna i sin tur lärde sig mycket genom att lära de yngre eleverna. Vi reflekterade över våra egna färdigheter och kunskaper och lärde oss att fokusera på lösningar istället för problem.

Svenska vårdelever undervisar barn i Sydafrika i hälsovård.

Wilma Lundahl fick ett intyg/diplom på sin praktik på barnhemmet, vilket är värdefullt om hon efter sin utbildning vill söka arbete i Sverige eller utomlands.

Vilken är den största nyttan med praktiken?

Mia Norén

Elevernas intresse och motivation till sina studier förändrades genom projektet, de såg ett annat sammanhang och fick ökad studiemotivation för kurser de annars inte är så positiva till. Projektet har bidragit till att många elever i framtiden vill delta i internationella projekt eller åka som volontär till ett annat land.

Elever som tidigare aldrig vågade prata engelska inför andra har nu uppfyllt målen för kursen engelska. Det tror vi inte hade skett utan resan till Tanzania!

Wilma Lundahl

När vi kom hem till Sverige så fortsatte vi alla att diskutera våra upplevelser. Det blev många samtal om vad som är viktigt och vad man ska prioritera och uppskatta.

Jag har fått en större studiemotivation och har förbättrat mig i alla vårdämnen, i det engelska språket men även min sociala kompetens. Jag känner mig mer säker än tidigare, jag vet att jag klarar mycket och jag tar ett annat ansvar för mig själv än vad jag gjorde tidigare. Nu vill jag arbeta internationellt. Jag har ju fått diplom och Europass – det känns som ett kvitto på att jag klarar det här.

Hur sprider ni er erfarenhet vidare?

Mia Norén

Eleverna har skrivit dagbok under hela vistelsen och har skrivit en blogg om deras erfarenheter och upplevelser. De har också haft flertalet föredrag både på skolan för alla elever och lärare samt på olika grundskolor, gymnasieskolor, vårdboende och sjukhus, bland annat ett föredrag på den årliga vårdlärarkonferensen där vårdlärare från hela södra Skåne deltog. Eleverna har även sammanställt en informationsfilm som har visats vid skolans öppna hus och gymnasiemässa. Eleverna har i samarbete med personal på vårdboenden arrangerat temadag med föredrag, bildupplevelser, filmer och smakupplevelser  från Tanzania. Det var uppskattat av både vårdboende och demensboende i och utanför kommunen.

Wilma Lundahl

Det var jättebra att kunna sätta ord på vad man hade varit med om, det var mycket lärorikt att få göra det.

Har ni råd till andra som funderar över att genomföra praktik utomlands?

Sätt upp målen som ska uppfyllas för resan och hur ni ska arbeta med dem. Börja tidigt med planeringen och gör en föreberedelseresa med elever som gjort en praktik redan, de bidrar med elevperspektivet. Viktigt är att fundera över vad för slags risker som kan inträffa. Då blir det lättare om det skulle inträffa något.

Bra planering före, under och efter praktiken gör den så mycket bättre för alla - för lärare, för elever, för skolan och för elevernas föräldrar. Vår förberedelseresa fick oss till exempel att byta praktikplats från ett sjukhus till ett barnhem. Transporter, skift och säkerhetsrisker gjorde att vi tog ett annat val av praktikplats.

Eleverna som följde med fick före resan genomgå ett test i engelska och vi hade också föräldramöten om vad resan gick ut på och vad som väntade deras barn.

Det är viktigt att rektorerna ser vikten och värdet av att genomföra internationella projekt samt att ha lärare som följer med på resan för att stötta och handleda eleverna.

Res med elever från både första, andra och tredje årskurs. Det ger trefaldigt med kunskap, färdigheter och kunskaper. Integrera flera ämnen både före under och efter praktikperioden. Det ger ett enormt mervärde för alla elever, lärare, chefer, kollegor, skola och samhälle.

Mig personligen ger resorna en annan syn på vad bra utbildning är. Jag ser nya sätt att undervisa på varje gång jag är ute på praktik. Jag kommer att söka dessa praktiker om och om igen. De ger mig en enormt stark drivkraft som jag vill sprida vidare!

Snabba fakta

Varifrån fick ni finansiering?

Genom programmet Atlas praktik.

Hur stort bidrag fick ni?

18 000 svenska kronor per elev.

Vem kan söka finansiering till Atlas praktik?

Skolor, utbildningsorganisationer och kommuner som ansvarar för gymnasieskolans yrkesprogram, eller för gymnasiesärskolan, med minst 15 veckors obligatorisk APL. Även teknikprogrammets fjärde år räknas som giltigt yrkesprogram. Samt utbildningsanordnare inom yrkesvux, yrkesintroduktion och lärlingsprogram.

Finns det fler program för yrkesutbildning?

Jadå. UHR har olika program för olika behov och beroende på inom vilket område du verkar:

Skola

Yrkesutbildning

Högre utbildning

Vuxenutbildning