Lyssna

Så lyckas ni med projektet

För att lyckas med ett projekt är det bra att utgå från organisationens behov och intressen. Här får du tips på hur ni lyckas med internationella samarbeten samt några tumregler ni bör tänka på under planeringsprocessen.

Fundera på vad ni behöver arbeta med för att utvecklas och på ett bättre sätt nå målen för verksamheten. Vad engagerar mest och vad är praktiskt möjligt?

Det kan till exempel handla om att er organisation vill:

 • ha fler internationella inslag i undervisningen för att få tillgång till kunskaper och metoder som inte finns hos er idag
 • arbeta fram en ny kurs tillsammans med en utländsk partner
 • ge eleverna, studerande eller studenterna möjlighet till utlandsstudier inom ramen för deras utbildning.

Det kan också handla om att en skola:

 • behöver arbeta mer med värdegrundsfrågor, till exempel förståelse för andra kulturer
 • vill lägga mer resurser på en särskild satsning, t ex matematiklyftet eller liknande
 • längtar efter att få testa nya grepp och vill förändra skolans kvalitetsarbete systematiskt.

Oavsett vilken utgångspunkt ni har, är det här och nu ni måste börja.

Varför just internationellt?

Nästa steg är att fundera över vad den internationella aspekten tillför – varför är just ett internationellt projekt en bra satsning för dig och din organisation? Ibland är svaret självklart, som i exemplet med lärosätet ovan. Ibland är ett internationellt projekt en av flera möjliga vägar.

Gemensamma erfarenheter för deltagare i ett internationellt utbyten brukar vara:

 • fördjupade ämneskunskaper
 • vidgade perspektiv
 • förbättrade språkkunskaper
 • nya pedagogiska idéer
 • lättare att få jobb
 • större förståelse för andra
 • personlig mognad och vana vid att klara sig själva.

Mer specifikt kan beslutet att välja ett internationellt projekt grunda sig i en nyfikenhet på, eller ett behov av, andra vägar för inlärning.

För en skola som vill förbättra elevernas kunskaper i till exempel  matematik kan välja att samarbeta med skolor i länder som ligger i framkant i det ämnet enligt internationella undersökningar,  t.ex.  PISA. Att lära från duktiga pedagoger i dessa länder och ta del av deras erfarenheter kan vara mer utvecklande än fortbildning på hemmaplan.

Så planerar du ditt projekt

När en idé tagit form börjar arbetet med att förverkliga den. Ett första steg är att bilda en projektgrupp. Även om det är givande att arbeta med internationella projekt ska man ta höjd för att det kräver en hel del tid,  det är därför bra att ni är flera som kan dela på ansvaret och bolla idéer.

Att få med sig medarbetarna tidigt är viktigt. Projektmedarbetarna behöver få tid avsatt för planering som utbyte och uppföljning. Och en vikarie under utlandsvistelsen gynnar hela projektet.

Ett internationellt projekt har också potential att påverka verksamheten långt utanför projektgränserna. Därför är även elever, studerande eller studenter viktiga att involvera. I slutändan är det alltid deras kunskaper som är målet.

Starta ett samarbete med andra

Nu är det dags att förfina och utveckla projektidén tillsammans med samarbetspartners. Fundera över vilka resultat din organisation och partnerorganisationen förväntar sig och vilka som kan dra nytta av dem.

Tänk långsiktigt och ämnesövergripande. Det ger ett bredare stöd och större effekt då fler kollegor blir delaktiga. 

Se även till att ni har samsyn kring realistiska och hållbara effekter som ska finnas kvar efter avslutat projekt och vilka ni ska påverka för att nå de övergripande målen.

Internationellt projekt handlar om att möta det annorlunda, att påverka andra men även låta sig påverkas. Fundera på hur ni kan bidra till projektet men också vad ni kan ta tillvara från era samarbetspartners.

Sätt upp en plan

Diskutera era roller under projektet. Vilka mandat har personerna i projektgruppen och vad förväntas av var och en i form av förberedelser, engagemang, rapportering, respekt för tider med mera.

Bestäm även hur ni ska kommunicera, hur ofta och på vilket sätt. Hur kan ni lösa uppgifter gemensamt istället för att köra i parallella hjulspår?

Om elever deltar i projektet så kan de samarbeta via videokonferenser, öppna diskussionsforum eller i transnationella basgrupper.

Utse vilka som ska delta

Bestäm vilka som ska delta i utbyten och olika aktiviteter på hemmaplan. Fundera på hur kollegor, utanför såväl som inom projektet, som inte får möjlighet att resa utomlands ska bli delaktiga.

Utvärdera projektet

Fundera över varför och hur utvärderingen ska användas. Vilka frågeområden behöver fördjupas och uppmärksammas och när och hur ska resultaten återkopplas?

Det kan också vara bra att reda ut om utvärderingen bedömer både kortsiktiga resultat och dess förutsättningar att uppnå långsiktiga effekter.

Följ upp och sprid

Det är värdefullt att dela med sig av de kunskaper och färdigheter som ni skaffar er. Det kan komma andra till godo genom kollegialt lärande såväl som aktiviteter utanför organisationen. Mer om det under nå ut mer era resultat.