Lyssna

Så skriver du en bra ansökan

Vad gör er ansökan till en bra ansökan och ett lyckat projekt? Här ger vi dig råd och tips på hur ni förbereder er och vad du ska tänka på när du fyller i er ansökan.

Kvalitet i ansökan och projektet - som du skriver får du svar

Ni konkurrerar med andra om de bidragsmedel som finns tillgängliga. Därför är en bra, relevant, realistisk och kvalificerad ansökan ert starkaste konkurrensmedel. Med de råd vi ger vill vi hjälpa dig att skriva en bra och korrekt ansökan. Då ökar chanserna att få bidrag till det projekt ni brinner för.

Utgå från nuläget

Syftet med de bidrag som ni kan söka är att öka de internationella kontakterna och höja kvaliteten i utbildningsorganisationernas verksamhet. De aktiviteter som möjliggörs med hjälp av bidragen ska alltså stötta de ambitioner som redan finns i den riktningen.

Era behov ska passa programmets mål och syfte

Era behov ska vara relevanta för programmet. Börja med att identifiera utvecklingsbehoven hos er och de organisationer som deltar. Behoven ska ligga i linje med målen för programmet.

Tydliggör varför alla partners i projektet vinner på samarbetet och hur projektresultatet bidrar till en positiv utveckling för verksamheterna. Ni ska också motivera ert val av partner och mervärdet av det internationella samarbetet, på vilket sätt ett internationellt projekt gör skillnad.

Tydliggör syfte, mål och förväntade resultat

Utifrån de uppsatta målen för projektet ska ni definiera de resultat och effekter ni förväntar er, hos organisationerna och individerna som deltar.

Sätt konkreta mål och beskriv dem ur dels ett kortsiktigt, dels ett långsiktigt perspektiv. Hur överensstämmer projektets mål med målen inom programmet?

Beskriv hur ni löpande under projektets gång utvärderar aktiviteterna och resultaten. Definiera vad ni ska utvärdera, hur och när. På så sätt har ni koll på att arbetet genomförs med projektmålet i fokus.

Planera projektet och samarbetet - organisation och genomförande

Varje organisations ledning ska vara involverad så att projektet blir möjligt att genomföra. Personalresurser och tidsplanering är viktiga grundförutsättningar och att projektet är kostnadseffektivt.

Ta fram en plan över de aktiviteter ni kommer att genomföra. Aktiviteterna fördelar ni över hela projektperioden. Beskriv hur de planerade aktiviteterna överensstämmer med projektets syfte och på vilket sätt de leder till att ni når målen.

Konkretisera hur de tänkta aktiviteterna ska integreras i de deltagande organisationernas verksamhet för att involvera så många deltagare som möjligt.

Bestäm i förväg hur uppgifterna i projektet ska fördelas bland de organisationer som deltar, vem som gör vad. Var tydlig med vad och hur varje partner bidrar för att nå målen för projektet.

Kom överens om hur ni på bästa sätt kommunicerar med varandra. Och hur ni får till ett effektivt samarbete mellan de organisationer som deltar.

Nå ut med era resultat

Beskriv det resultat ni fokuserar på att sprida, till vem, på vilket sätt och i vilket syfte.

Förklara hur ni tänker sprida och tillämpa projektresultatet i de organisationer som deltar. Och hur ni tänker sprida resultatet vidare till individer, grupper och organisationer som inte deltar.

Tänk också på att säkerställa att resultatet håller och lever vidare på sikt.

Nå ut med era resultat