Lyssna

Leda lärande för hållbar utveckling - fortbildning för skolledare

Med utgångspunkt i Skolverkets nya modul för skolledare deltar Den globala skolan under hösten i en serie utbildningar för verksamma rektorer i förskola, grundskola och gymnasium.

Genom att göra arbetet med lärande för hållbar utveckling till en gemensam fråga på förskolan eller skolan kan vi skapa förutsättningar för att arbeta med hela skolans uppdrag på ett sätt som genererar mening, delaktighet och handlingskompetens. Skolledare är avgörande för att få till stånd en långsiktig verksamhetsutveckling med lärande för hållbar utveckling som mål.

I Skolverkets nya modul "Leda förändring" finns en avslutande del om just lärande för hållbar utveckling. Den ligger till grund för en seminarieserie som under hösten kommer att äga rum på distans på fyra lärosäten i samarbete med Den globala skolan.

Nätverksträffar eller poänggivande kurs

Fortbildningen är upplagd antingen som nätverksträffar eller som en poänggivande kurs. Varje lärosäte har sin version av seminarieserien, men det gemensamma syftet är att skapa förutsättningar för lärande och erfarenhetsutbyte kring att leda lärande för hållbar utveckling.

Ett mål med fortbildningen är att ge rektorer ökad förståelse för hur lärande för hållbar utveckling bidrar till utbildningens generella kvalitet och vilka verktyg och metoder som finns tillgängliga för att planera och organisera en utbildning baserad på helheter och sammanhang. Ett annat mål är att ge insikt i hur ett transformativt utbildningsperspektiv, utan på förhand bestämda lärandemål, kan påverkas av skolans organisation och ledarskap.

Vilka kan delta?

Du som vill gå fortbildningen ska vara skolledare och ha en tjänst som rektor, biträdande rektor eller i en annan roll tillhöra skolans ledningsnivå. En förutsättning för det sistnämnda är att även skolans rektor deltar. Representanter på förvaltningsnivå som har en tjänst som innebär ett aktivt och långsiktigt arbete i den styrkedja där rektorer som deltar ingår, kan också anmäla sig.

Länkar till samtliga fortbildningstillfällen

I länkarna kan du läsa mer om seminareserien på respektive lärosätes webbplats och anmäla dig

Karlstads universitet

Linköpings universitet

Malmö universitet

Stockholms universitet

Högskolan Väst

Vad är lärande för hållbar utveckling?

Lärande för hållbar utveckling karakteriseras av:

  • demokratiska arbetssätt
  • delaktighet och inflytande
  • kritiska förhållningssätt
  • reflektion kring värdegrunder
  • lokala och globala perspektiv
  • en mångfald av pedagogiska metoder
  • ämnesövergripande samarbeten
  • att bidra till hållbar samhällsförändring
  • att vara handlingsinriktad
  • att tillvarata olika lärmiljöer, digitala såväl som fysiska

Mer om lärande för hållbar utveckling