Lyssna

Leda lärande för hållbar utveckling - fortbildning för rektorer

Den globala skolan deltar under läsåret 2022/2023 i en serie utbildningar för rektorer i förskola, grundskola och gymnasium, med utgångspunkt i Skolverkets modul för skolledare.

Genom att göra arbetet med lärande för hållbar utveckling till en gemensam fråga på förskolan eller skolan kan vi skapa förutsättningar för att arbeta med hela skolans uppdrag på ett sätt som genererar mening, delaktighet och handlingskompetens. Rektorer är avgörande för att få till stånd en långsiktig verksamhetsutveckling med lärande för hållbar utveckling som mål.

I Skolverkets modul "Leda förändring" finns en avslutande del om just lärande för hållbar utveckling. Den ligger till grund för en seminarieserie som äger rum på distans på sju lärosäten i samarbete med Den globala skolan.

Poänggivande kurs

Fortbildningen är upplagd en poänggivande kurs (7,5 högskolepoäng) över två terminer. Varje lärosäte har sin version av seminarieserien, men det gemensamma syftet är att skapa förutsättningar för lärande och erfarenhetsutbyte kring att leda lärande för hållbar utveckling.

Mer information och anmälan

På Skolverkets webbplats finns mer information och det är också där du anmäler dig. Anmälan är öppen mellan 15 mars och 19 april.

Leda hållbar utveckling - fortbildning för rektorer 

Länkar till samtliga fortbildningstillfällen

I länkarna kan du läsa mer om seminareserien på respektive lärosätes webbplats och anmäla dig.

Högskolan i Gävle

Karlstads universitet

Linköpings universitet

Luleå tekniska universitet

Malmö universitet

Stockholms universitet

Högskolan Väst

Vad är lärande för hållbar utveckling?

Lärande för hållbar utveckling karakteriseras av:

  • demokratiska arbetssätt
  • delaktighet och inflytande
  • kritiska förhållningssätt
  • reflektion kring värdegrunder
  • lokala och globala perspektiv
  • en mångfald av pedagogiska metoder
  • ämnesövergripande samarbeten
  • att bidra till hållbar samhällsförändring
  • att vara handlingsinriktad
  • att tillvarata olika lärmiljöer, digitala såväl som fysiska

Mer om lärande för hållbar utveckling