Lyssna

Agenda 2030 är FN:s utvecklingsagenda. Den består av sjutton globala mål för hållbar utveckling som ska vara uppnådda senast 2030.

DGS Globala målen 2.jpgUnder ett historiskt toppmöte i FN i New York i september 2015 antog världen Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Till skillnad från de tidigare millenniemålen är målen universella och gäller alla länder, även Sverige, och inte enbart länder i utveckling. Om de flesta aktörer strävar efter att nå målen i agendan kommer resultatet att påverka allas framtid.

Agenda 2030 består av sjutton globala mål med sammanlagt 169 delmål. I agendan behandlas miljö och utveckling inte längre som två separata frågor. De globala målen för hållbar utveckling vilar istället på tre lika viktiga hållbarhetsperspektiv: det sociala, det ekonomiska och det miljömässiga.

Agenda 2030 och den svenska regeringen

Regeringen har bestämt att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. I juni 2020 lämnade regeringen en proposition till riksdagen om hur Sverige ska arbeta med genomförandet, såväl nationellt som inom EU och internationellt. Regeringen har också utsett en nationell samordnare som ska stödja i arbetet med genomförandet. 

I juni 2021 kom rapporten "Sveriges genomförande av Agenda 2030 fär hållbar utveckling" som bland annat slår fast att utbildning för hållbar utveckling är ett långsiktigt åtagande för Sverige som finns med i författningar för alla nivåer i det svenska utbildningssystemet.

På regeringens webbplats hittar du båd rapporten och mer information om regeringens arbete med Agenda 2030.

Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling (2021)

Regeringens webbplats

Den globala skolan och de globala målen

Den globala skolan arbetar både med och mot målen. Vår verksamhet bygger på målens olika teman och under våra seminarier och workshoppar vill vi visa hur skolan kan integrera hållbarhetsfrågor i undervisningen och använda de globala målen för att nå målen i läroplaner och styrdokument.

Allra viktigast för oss är delmålet 4.7. Det handlar om att säkerställa att alla barn och ungdomar i skolan får de kunskaper och färdigheter som behövs för att genom en hållbar livsstil främja hållbar utveckling över hela världen. Viktiga beståndsdelar i det arbetet är teman som:

  • mänskliga rättigheter
  • jämställdhet
  • främjande av fred och icke-våld
  • globalt medborgarskap
  • kulturell mångfald

Mer om de globala målen

Du kan läsa mer om de globala målen på:

Regeringens webbplats
Svenska FN-förbundets webbplats 
UNDP:s webbplats globalamalen.se

De globala målen för hållbar utveckling

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 2: Ingen hunger

Mål 3: God hälsa och välbefinnade

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Mål 7: Hållbar energi för alla

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9: Hållbar industri, innovation och infrastruktur

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Mål 14: Hav och marina resurser

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap