Gå till huvudinnehåll

Agenda 2030 är FN:s nya utvecklingsagenda. Den består av sjutton globala mål för hållbar utveckling som ska vara uppnådda senast 2030.

Under ett historiskt toppmöte i FN i New York i september 2015 antog världen Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Resultatet kommer att påverka allas framtid eftersom målen är universella och gäller alla länder, även Sverige.

Den nya utvecklingsagendan består av sjutton globala mål med sammanlagt 169 delmål. Till skillnad från de tidigare millenniemålen behandlas miljö och utveckling inte längre som två separata frågor. Globala målen för hållbar utveckling vilar istället på tre lika viktiga hållbarhetsperspektiv: det sociala, det ekonomiska och det miljömässiga.

Agenda 2030-delegationen

I mars 2016 tillsatte regeringen en delegation för Sveriges genomförande av Agenda 2030 som har i uppdrag att stödja och stimulera vårt förverkligande av de globala målen.

1 juni 2017 kom delegationens nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan "I riktning mot en hållbar välfärd". I rapporten har delegationen identifierat sex prioriterade områden där Sveriges utmaningar är stora men där det samtidigt finns möjliga lösningar.  De prioriterade områdena är:

 • Ett jämlikt och jämställt samhälle
 • Hållbara städer
 • En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
 • Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
 • Hållbara och hälsosamma livsmedel
 • Stärkt kunskap och innovation

Länk till hela rapporten "I riktning mot en hållbar välfärd".

Den globala skolan och de globala målen

Den globala skolan arbetar både med och mot de nya målen. Vår verksamhet bygger på målens olika teman och under våra seminarier och workshops vill vi visa hur skolan kan integrera hållbarhetsfrågor i undervisningen och använda de globala målen för att nå målen i läroplaner och styrdokument.

Allra viktigast för oss är delmålet 4.7. Det handlar om att säkerställa att alla barn och ungdomar i skolan får de kunskaper och färdigheter som behövs för att genom en hållbar livsstil främja hållbar utveckling över hela världen. Viktiga beståndsdelar i det arbetet är teman som:

 • mänskliga rättigheter
 • jämställdhet
 • främjande av fred och icke-våld
 • globalt medborgarskap
 • kulturell mångfald

Mer om de globala målen

Du kan läsa mer om de globala målen på:

Regeringens webbplats
Svenska FN-förbundets webbplats 
UNDP:s webbplats globalamalen.se