Lyssna

Vad är lärande för hållbar utveckling? Hur går det till? Varför ska vi arbeta med det?

Hållbar utveckling är en övergripande princip i FN:s arbete. Det innebär att eftersträva en utveckling som tillgodoser dagens behov - utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina. Hållbar utveckling berör såväl ekonomiska som sociala, eller kulturella, och miljömässiga perspektiv.

Utbildning avgörande för hållbar utveckling

DGS God utbildning för alla.jpg

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för en hållbar utveckling. Mål 4 i FN:s Agenda 2030 har fått rubriken "God utbildning för alla" och delmålet 4.7  handlar om att säkerställa att alla barn och ungdomar i skolan får de kunskaper och färdigheter som behövs för att genom en hållbar livsstil främja hållbar utveckling över hela världen. Agendan pekar ut teman som mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av fred och ickevåld, globalt medborgarskap och kulturell mångfald som viktiga delar i det arbetet.

Svensk utbildning ska främja hållbar utveckling

Sverige har förbundit sig att ge alla inom svensk utbildning de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja hållbarhet och i läroplaner och styrdokument finns hållbarhetsmål som skolan ska leva upp till. Utbildningen ska inte stanna vid kunskaper om tillstånden i världen, utan också bidra till vilja och förmåga att påverka utvecklingen i en hållbar riktning. Eleverna ska bli förberedda för att aktivt delta i samhället och ta personligt ansvar.

Grunderna för lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling ska alltså stärka elevernas demokratiska handlingskompetens. Att lärandet upplevs som relevant och meningsfullt, att undervisningen präglas av ett kritiskt förhållningssätt och ett öppet klimat och att eleverna får möjlighet att vara delaktiga i genomförandet är därför centrala aspekter. I ämnet ingår många frågor utan enkla svar varför dialog är en viktig del av undervisningen.

Ett lärande för hållbar utveckling karaktäriseras av:

  • demokratiska arbetssätt
  • kritiska förhållningssätt
  • ämnesövergripande samarbeten
  • en mångfald av pedagogiska metoder
  • delaktighet och inflytande från eleverna

Ledningen har central roll

Lärande för hållbar utveckling handlar till stor del om att låta olika perspektiv mötas och att stärka allas förmåga och vilja att delta i ett förändringsarbete. Det kräver en styrning och organisation som ger goda förutsättningar för samarbete, diskussion och möjlighet för såväl elever som lärare att vara delaktiga och påverka arbetet. Det kräver också samsyn kring vad arbetet syftar till och att lärare har rätt kompetens för arbetet. Rektor har en viktig roll som ytterst ansvarig för att leda arbetet i den här riktningen.