Lyssna

Agenda 2030 på lätt svenska

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. Målen ska hjälpa oss till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Vi ska alla nå målen till år 2030.

Millenniemålen 2000-2015

Innan de globala målen kom 2015, fanns det åtta milleniemål som FN och världens länder arbetade med från år 2000. Det var mest de fattigare länderna som arbetade med milleniemålen och de skulle nås år 2015. Målet var bland annat att ta bort fattigdom, kämpa mot malaria och minska dödlighet bland barn. De globala målen liknar milleniemålen men ser ut på ett annat sätt.

Globala målen 2015-2030

Milleniemålen var bra hjälpmedel för att bidra till och mäta utvecklingen i världen. Under en FN-konferens i Rio de Janeiro år 2012 beslutade världens ledare att de skulle sätta upp nya mål. Det tog tre år för tusentals forskare, företag och många andra att ta fram ett dokument som kallas Agenda 2030 och som ska gälla för alla människor i hela världen.

I september 2015 bestämde FN att Agenda 2030 blir verklighet genom att ta fram de 17 globala målen och de 169 delmålen. Alla mål är viktiga för att skapa hållbar utveckling. Flera mål är kopplade till och påverkar varandra.

Hållbar utveckling

Med hjälp av Agenda 2030 och de globala målen vill man skapa hållbar utveckling. Det betyder att vi måste leva på ett sätt idag som gör att generationer som kommer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling; ekonomisk, social och ekologisk dimension. Dimensionerna var viktiga när man tog fram de globala målen.

Ansvaret för att nå målen

Agenda 2030 är ingen lag, utan ett dokument som länderna frivilligt har skrivit under. 

Ansvaret för att nå målen ligger på regeringar i alla FN-länder. I Sverige arbetar hela regeringen med att nå Agenda 2030, men vi har alla ett ansvar för att ingen människa ska lämnas utanför.

Om sidan

På den här sidan hittar du information om Agenda 2030 och de globala målen framtagen i samarbete med Sveriges folkhögskolor. För lärare och studerande inom sfi, språkintroduktion, svenska som andraspråk eller liknande.

Det finns också information om varje mål och övningar som hör till målen. Klicka på bilden av målen för att komma vidare. 

Globala målen plus övningar

Globala målen