Gå till huvudinnehåll

Vid varje seminarium finns möjlighet att delta i två pass med workshoppar. Vilka workshoppar du ska delta i får du veta på plats. Det går inte att välja själv. Om du i anmälan valt kategorin "skolans ledning" hamnar du i en särskild grupp.

Följande workshoppar ingår i seminarieturnén. Alla kommer inte att finnas med på alla orter.

Representationer och följemeningar 

Representationer kan utmana eller komplettera traditionellt tänkande genom nya referensramar för hållbarhetsperspektiv. Hur kan vi som lärare kritiskt förhålla oss till olika representationer och hur kan vi använda dem i undervisningen i hållbar utveckling? Workshoppen tar upp representationer som är vanliga i debatten kring hållbarhet, till exempel "de planetära gränserna" och begreppet "antropocen", men även exempel från deltagarnas undervisning. Tanken är att skapa kritiska synsätt på världen för att möjliggöra en ny väg till framtiden. 

Former för deltagande

Hur kan vi utbilda för hållbar utveckling under demokratiska arbetsformer som ger eleverna möjlighet att delta i undervisningens utformning? Workshoppen utgår från tre lärares ämnesövergripande samarbete som erbjuder eleverna relevanta innehållsliga kunskaper samtidigt som undervisningen startar i några av läroplanens övergripande mål. Vi diskuterar fem former av demokratiskt deltagande som kan användas i en ämnesövergripande satsning på undervisning för hållbar utveckling.

Värdekonflikter och kommunikativa utgångspunkter  

Hur kan hållbar utveckling, skolans övergripande uppdrag och undervisningens organisation samspela? Lärande för hållbar utveckling har en komplex och ämnesövergripande karaktär där det empiriskt faktabetonade möter normativa värden. Workshoppen tar upp de värdekonflikter som kan uppstå när motstridiga åsikter möts och presenterar konkret hur vi kan organisera undervisningen med grupparbeten, värderingsövningar och rollspel.

Det politiska och demokratiska i hållbarhetsfrågor 

Hållbar utveckling är en gemensam angelägenhet som styrs av kollektiva beslut. I workshoppen ställer vi det i relation till det individuella perspektivet. Det politiska och demokratiska är genomgående begrepp. Vi betonar särskilt politisering och avpolitisering av frågor som handlar om hållbar utveckling. 

Att ta sig an det komplexa 

Hur kan skolan arbeta med komplexa sammanhang som ett övergripande perspektiv? Vi reflekterar kring människans betydelse när det gäller påverkan och ansvar  i lokala och globala perspektiv, hur vi tolkar kunskaper genom olika värdegrunder och vilken betydelse vi ger individens handlingar. Vi identifierar gemensamma exempel utifrån deltagarnas undervisning och lyfter även frågan hur skolan kan möta Greta-effekten, det vill säga hur vi i undervisningen förhåller oss till hur elevernas handlingar kan eller ska bidra till en hållbar utveckling och vad det innebär i relation till skolans mål.

Globala mål som didaktiska riktningsvisare 

Agenda 2030 med de globala målen är en gemensam färdplan som konkretiserar de tre huvudperspektiven i hållbar utveckling och visualiserar gemensamma utmaningar som mänskligheten står inför. Utbildning och skola spelar en viktig roll i visionen. I workshoppen vill vi skapa förutsättningar för dig som lärare och er som skola, ämneslag eller arbetslag att reflektera kring hur ni konkret kan implementera Agenda 2030 i den dagliga verksamheten.  Arbetet med de globala målen i skolan sker i hela världen, vilket skapar möjligheter och utmaningar. Vi fokuserar på hur vi som lärare kan förhålla oss till de globala målen och hur vi didaktiskt kan använda dem vid planering och genomförande av undervisning i olika ämnen och på olika program.

Rektorer skapar förutsättningar

Svensk skola ska enligt styrdokumenten ge elever förutsättningar för att bidra till hållbarhet. Vilken roll har du som rektor för att undervisningen når de målen?  I workshoppen får du identifiera vilka redskap du kan använda för att analysera, planera och leda förändringsarbete. Dialog är ett exempel.