Lyssna

Vi jobbar med kompetensutveckling i lärande för hållbar utveckling (LHU) och vår verksamhet bygger på samarbete. Ett samarbete kan se ut på många sätt - här ger vi några exempel i olika former.

Två lärare

Så har vi använt Den globala skolan - partners berättar

- Vi har använt oss av Den globala skolan vid flera tillfällen med goda resultat. Seminarier och workshoppar får mycket bra utvärderingar av lärarstudenterna. De är både interaktiva och vrider och vänder samtidigt på perspektiv. Det är i hög grad värdefullt. Den globala skolan är med flera gånger under studenternas utbildning och det ger god progression. Dessutom har seminarierna en tydlig koppling till yrkesprofessionen.

- Vi på Skolförvaltningen i Mölndals stad använde Den globala skolan som samarbetspartner inom ramen för Hållbarhetsveckan 2017 och 2018. Det blev två seminarier med workshoppar. Det första fokuserade på hållbarhet och Agenda 2030. Det andra hette "Att erövra demokratin i vår tid" och handlade om mänskliga rättigheter. Resultaten vi kunde se var:

  • att arbetet med prioriterade områden stärktes
  • tillgång till ny och aktuell forskning på området
  • givande föreläsningar och workshops med ökat lärande för våra pedagoger
  • att arbetet över förvaltningar knöts samman på ett bra sätt

Vi har fortsatt samarbetet med Den globala skolan under 2019.

- Vi inledde ett samarbete 2017 kring Agenda 2030 för målgruppen vuxenutbildare. Vårt första seminarium höll vi våren 2018 i Göteborg för folkhögsskollärare och andra vuxenutbildare från SFI, Komvux med flera. Under våren 2019 genomförde vi två heldagsseminarier med workshoppar i Stockholm och Göteborg i syfte att ta fram lättlästa texter om Agenda 2030 för till exempel nyanlända eller personer med funktionshinder. Deltagarna var framför allt folkhögskollärare.

Samarbetet  har varit givande och resulterat i presentationer av målen samt metodövningar på lätt svenska. Materialet finns på denglobalaskolan.se, på UNDP:s webbplats globalamalen.se och på sverigesfolkhogskolor.se. De deltagande skolorna har också fått underlag för att kunna utveckla sitt pedagogiska arbete.

- Vi har ett återkommande samarbete kring att arrangera en kompetensutvecklingsdag per år för all förskolepersonal med föreläsningar och workshoppar. Och våra pedagoger har bidragit med underlag för utveckling av pedagogiskt material, till exempel övningar om globala målen som finns på denglobalaskolan.se och globalamalen.se.

Vi har också deltagit i seminarier som Den globala skolan arrangerat och ibland även bidragit med våra kunskaper. Genom kontakter vi fått genom Den globala skolan har vi deltagit i LTN-nätverkets internationella seminarier och kurser. Och vi var en av de tre vinnarna i filmtävlingen #filmförsjutton.

Resultaten vi ser är en större medvetenhet hos pedagoger när det gäller interkulturellt förhållningssätt, värdegrundsfrågor, barnkonventionen, globala målen med mera. Vi använder vår erfarenhet till att exempelvis medverka vid miljödagar i kommunens regi och har presenterat vårt arbete för chefsgruppen, kommunstyrelsen och kommundirektören. Pedagogerna har arbetat aktivt arbetet med Agenda 2030 och förskolebarnen är medvetna om de globala målen.

- Vi har fått hjälp med att övergripande planera arbetet med vårt prioriterade område ”Det inkluderande klassrummet” som bland annat innefattar hur vi arbetar med interkulturellt bemötande i skolan. Vi har gemensamt dragit upp strategier där Den globala skolan har bidragit med värdefull kunskap och input. Vi har också gemensamt arrangerat tre uppskattade fortbildningsdagar för all personal på skolan. Dagarna har bestått av föreläsningar och workshoppar om interkulturell förståelse, inkludering, normer, migration med mera.

Vi ser resultat i allra högsta grad! De frågor vi har tagit upp är idag självklara och levande samtalsämnen på skolan. Arbetet pågår i klasserna och under mentorstid. Vi i skolledningen driver också på och har de här frågorna som standard under medarbetar- och lönesamtal.