Lyssna

UHR samarbetar genom Den globala skolan med flera av lärarutbildningarna i landet för att ge blivande lärare förutsättningar att bidra till ett lärande för hållbar utveckling.

Här kan du se exempel på vad Den globala skolan kan bidra med. Klicka på ett lärosäte för att läsa mer om samarbetet med oss!

I Göteborg håller Den globala skolan sedan 2015 i två insatser:

Förberedelse och uppföljning för studenter och lärarutbildare som deltar i internationella utbyten och verksamhetsförlagd utbildning

Insatsen omfattar två träffar inför utresan i syfte att förbereda för interkulturella möten och en uppföljande träff för att reda ut upplevelserna deltagarna kommer hem med och bredda förståelsen.

Utbildning inom ramen för den ämnesövergripande kursen ”Hållbar utveckling – människan i centrum”

Vi arrangerar en heldagsfortbildning för både lärarstudenter och aktiva pedagoger, baserat på behoven i samhället. Mötet mellan yrkesverksamma och studenter är särskilt givande. I den del av kursen som består av workshoppar med utomstående organisationer är vi en av flera aktörer vid sidan av till exempel, Röda Sten Konsthall, Universeum och Världskulturmuseet. Vi är också med i referensgruppen som sätter ramarna för kursen. Alla lärarstudenter som går ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet deltar, vilket innebär 300-400 studenter om året.

Sedan 2020 medverkar Den globala skolan med föreläsningar och deltagaraktiva workshoppar inom ramen för kursen "Skolväsendets historia och samhällsuppdrag – förskoleklass och grundskolan åk 1-6". Vi tar upp centrala och aktuella hållbarhetsfrågor och presenterar didaktiska perspektiv och pedagogiska material med utgångspunkt från Agenda 2030. 

Antal lärarstudenter per år är cirka 150.

Sedan många år samarbetar Den globala skolan med lärarutbildningen på Högskolan i Gävle. Vi samarrangerar seminarier på olika teman som klimat, migration, digitalisering, källkritik och kreativitet. Under seminarierna är det vanligt att både lärarstudenter ochverksamma lärare medverkar.

Antal lärarstudenter per år är cirka 50.

På Högskolan Väst har Den globala skolan genomfört ett moment på gymnasielärarprogrammets delkurs med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och hållbarhet.

Vi samarbetar även med förskollärarprogrammet om det ekonomiska perspektivet i utbildning för barn. 2021 ingår även temat "känsliga frågor i utbildning". Ett seminarium äger rum i december.

Sedan många år medverkar Den globala skolan två gånger om året med kursinnehåll som rör lärande för hållbar utveckling, skolans värdegrund, kreativitet och hållbar ledarskap. Vi tar upp centrala och aktuella hållbarhetsfrågor och presenterar didaktiska perspektiv och pedagogiska material med utgångspunkt från Agenda 2030. Vi möter både blivande musiklärare och etablerade lärare som vidareutbildar sig.

Antal lärarstudenter per år är cirka 100.

Under 2021 inleder Den globala skolan ett samarbete med lärarutbildningen vid KTH.  Vi arrangerar en halvdag för lärarstudenter på KPU-programmet (kompletterande pedagogisk utbildning) i kursen "Ämnesdidaktik". Studenterna får möta globala perspektiv och definitioner avhållbar utveckling samt etiska dilemman.

Antal lärarstudenter per år är cirka 50.

Med Linköpings universitet har Den globala skolan flera samarbeten.

Seminarium för lärarstudenter inför internationell mobilitet som VFU utomlands, fältstudier genom Minor Field Studies eller utbyten genom programmen Erasmus+ eller Linnaeus-Palme. Vi diskuterar postkoloniala strukturer, interkulturell kompetens och vikten av att undvika stereotyper och ensidiga narrativ i mötet med partners utanför Sveriges gränser. Den globala rörelsen genom Agenda 2030 är också en självklar utgångspunkt i seminariet.

Sedan många år medverkar vi på samtliga lärarprogram med seminarier i både Linköping och Norrköping (F-Gy). Vi tar upp centrala och aktuella hållbarhetsfrågor och presenterar didaktiska perspektiv och pedagogiska material med utgångspunkt från Agenda 2030. Studenterna möter oss flera gånger under sin utbildning och vi bidrar på så sätt till en progression inom lärande för hållbar utveckling i utbildning.

Vi samarrangerar dessutom seminarier på olika teman som klimat, migration, digitalisering, källkritik och kreativitet. Under seminarierna är det vanligt att både lärarstudenter och verksamma lärare medverkar.

Antal lärarstudenter per år är cirka 350.

Under hösten 2021 genomför Den globala skolan en kurs på förskollärarprogrammet på Luleå tekniska universitet. Fokus är naturvetenskap, hållbar utveckling och estetiska lärprocesser. 

2021 inleder Den globala skolan ett nytt samarbete med lärarutbildningen i Sundsvall. Samarbetet är långsiktigt och vi kommer att stå för ett återkommande moment inom lärande för hållbar utveckling.

Sedan 2007 medverkar Den globala skolan inom ramen för kursen "Hållbart samhälle" med lärarstudenter från grundlärarprogrammet F-3  och grundlärarprogrammet F-6 i Västerås och Eskilstuna. Vi tar upp centrala och aktuella hållbarhetsfrågor och presenterar didaktiska perspektiv och pedagogiska material med utgångspunkt från Agenda 2030. Vi arrangerar också tematiska seminarier tillsammans med högskolan på teman kring kreativitet, migration och klimat.

Antal lärarstudenter per år är cirka 200.

Sedan hösten 2016 medverkar Den globala skolan i kursen "Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling" under termin 3 i Förskollärarprogrammet. Vi bidrar med föreläsningar på olika teman inom hållbar utveckling som följs upp av  föreläsningen "Hållbar utveckling i förskolan" och ett seminarietillfälle med fokus på lärande för hållbar utveckling i förskolan. Samarbetet startade ht 2016.

Vi håller också i ett seminarium för lärarstudenter inför internationell mobilitet som VFU utomlands, fältstudier genom Minor Field Studies eller utbyten genom programmen Erasmus+ eller Linnaeus-Palme. Vi diskuterar postkoloniala strukturer, interkulturell kompetens och vikten av att undvika stereotyper och ensidiga narrativ i mötet med partners utanför Sveriges gränser. Den globala rörelsen genom Agenda 2030 är också en självklar utgångspunkt i seminariet.

Under 2020-2021 arrangerar vi seminarier kring lärande för hållbar utveckling kopplat till Agenda 2030. Studenterna går grundlärarprogrammet F-3 och kursen heter "Naturvetenskap och teknik för yngre åldrar I" - en fördjupningskurs med fokus på lärande för hållbar utveckling

Antal lärarstudenter per år är cirka 400.

Inslag i kurserna "Samhällsorientering i förskolan" och "Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag"

Sedan 2017 har Den globala skolan ansvaret för två utbildningstillfällen per år på förskollärar- respektive grundlärarprogrammet - fritidshem. Cirka 60 studenter har deltagit i varje utbildningstillfälle där även andra aktörer medverkat, till exempel forskare från Handelshögskolan och Statsvetenskapliga institutionen.

Vår insats har bidragit till studenternas kunskap om hållbar utveckling och hur hållbarhet kan vara både ett innehåll och ett förhållningssätt i förskole- och fritidshemsverksamheten. Studenterna har fått en konkret inblick i praktiken och  i nya metoder som digitala material och utomhusdidaktik. 

Föreläsningar på ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan

Sedan 2019 har vi bidragit till gymnasielärarutbildningen med tre föreläsningar i lärande för hållbar utveckling för sammanlagt cirka 60 studenter.

Föreläsningar på grundlärarprogrammet f-6

Från 2021 står vi för inslag vid tre tillfällen för cirka 50 studenter åt gången, i samverkan med andra aktörer. 

Utbildningstillfälle för lärare på lärarutbildningen

Under våren 2021 genomför vi en fortbildningsdag för lärare på institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. 

Samarbetet med Uppsala universitet omfattar eminarier för lärarstudenter inför internationell mobilitet som VFU utomlands, fältstudier genom Minor Field Studies eller utbyten genom programmen Erasmus+ eller Linnaeus-Palme. Vi diskuterar postkoloniala strukturer, interkulturell kompetens och vikten av att undvika stereotyper och ensidiga narrativ i mötet med partners utanför Sveriges gränser. Den globala rörelsen genom Agenda 2030 är också en självklar utgångspunkt i seminariet. Vi har också medverkat med seminarier och workshoppar på konferenser och nätverksträffar som Uppsala universitet ansvarat för.

Antal lärarstudenter per år är cirka 50.

2021 inleder vi och lärarutbildningen i Örebro ett samarbete under rubriken ”Framtidens lärarutbildning”. Projektet omfattar flera delar och Den globala skolan har bjudits in till att arrangera fortbildning för lärarutbildare i hållbar utveckling respektive internationalisering.