Den globala skolan samarbetar med flera av lärarutbildningarna i landet för att ge blivande lärare förutsättningar att bidra till ett lärande för hållbar utveckling.

Här kan du se exempel på vad Den globala skolan kan bidra med. Klicka på ett lärosäte för att läsa mer om samarbetet med oss!

Sidan uppdateras.

I Göteborg håller vi sedan 2015 i två insatser:

Förberedelse och uppföljning för studenter och lärarutbildare som deltar i internationella utbyten och verksamhetsförlagd utbildning

Insatsen omfattar två träffar inför utresan i syfte att förbereda för interkulturella möten och en uppföljande träff för att reda ut upplevelserna deltagarna kommer hem med och bredda förståelsen.

Utbildning inom ramen för den ämnesövergripande kursen ”Hållbar utveckling – människan i centrum”

Vi arrangerar en heldagsfortbildning för både lärarstudenter och aktiva pedagoger, baserat på behoven i samhället. Mötet mellan yrkesverksamma och studenter är särskilt givande. I den del av kursen som består av workshoppar med utomstående organisationer är vi en av flera aktörer vid sidan av till exempel, Röda Sten Konsthall, Universeum och Världskulturmuseet. Vi är också med i referensgruppen som sätter ramarna för kursen. Alla lärarstudenter som går ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet deltar, vilket innebär 300-400 studenter om året.

Lärarutbildningen vid Örebro universitet

2021 inleder vi och lärarutbildningen i Örebro ett samarbete under rubriken ”Framtidens lärarutbildning”. Projektet omfattar flera delar och Den globala skolan har bjudits in till att arrangera fortbildning för lärarutbildare i hållbar utveckling respektive internationalisering.

Lärarutbildningen vid Umeå universitet

Inslag i kurserna "Samhällsorientering i förskolan" och "Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag"

Sedan 2017 har Den globala skolan ansvaret för två utbildningstillfällen per år på förskollärar- respektive grundlärarprogrammet - fritidshem. Cirka 60 studenter har deltagit i varje utbildningstillfälle där även andra aktörer medverkat, till exempel forskare från Handelshögskolan och Statsvetenskapliga institutionen.

Vår insats har bidragit till studenternas kunskap om hållbar utveckling och hur hållbarhet kan vara både ett innehåll och ett förhållningssätt i förskole- och fritidshemsverksamheten. Studenterna har fått en konkret inblick i praktiken och  i nya metoder som digitala material och utomhusdidaktik. 

Föreläsningar på ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan

Sedan 2019 har vi bidragit till gymnasielärarutbildningen med tre föreläsningar i lärande för hållbar utveckling för sammanlagt cirka 60 studenter.

Föreläsningar på grundlärarprogrammet f-6

Från 2021 står vi för inslag vid tre tillfällen för cirka 50 studenter åt gången, i samverkan med andra aktörer. 

Utbildningstillfälle för lärare på lärarutbildningen

Under våren 2021 genomför vi en fortbildningsdag för lärare på institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. 

Lärarutbildningen vid Mittuniversitetet 

2021 inleder Den globala skolan ett nytt samarbete med lärarutbildningen i Sundsvall. Samarbetet är långsiktigt och vi kommer att stå för ett återkommande moment inom lärande för hållbar utveckling.