Online: Hållbar utveckling i utbildning - en introduktion

En förmiddag hur förskolan och skolan kan förverkliga de globala målen för hållbar utveckling. Intern anmälan.

DGS online 2021-04-22.jpg

Att göra arbetet med hållbar utveckling till en gemensam fråga på skolan eller förskolan ger nya möjligheter till meningsskapande, delaktighet och handlingskompetens för barn och elever. Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för undervisning om hållbar utveckling och för barn och ungdomar att arbeta tillsammans med komplexa hållbarhetsproblem? Vilka förväntningar kan vi ha på kortsiktiga och långsiktiga resultat och effekter? Och framförallt - vad är lärande för hållbar utveckling? 

Bengtsfors kommun startar en process för att stärka FN:s globala mål inom utbildning. Processen ska belysa utbildningsperspektivet lärande för hållbar utveckling för skolans ledare, som ett sätt att förverkliga de globala målen lokalt.

Medverkande

Anna Mogren, Den globala skolan

Anna Mogren Skolverkets kompetensutvecklingsmaterial "Leda förändring för hållbar utveckling" handlar om hur skolans ledning kan ge stöd i och påverka arbetet med lärande för hållbar utveckling. Vi diskuterar förutsättningarna för den egna enhetens möjligheter att engagera sig, baserat på en film som sammanfattar materialet samt ett lärande exempel i form av en intervju med en rektor.

Daniel Olsson, Karlstads universitet

Daniel OlssonLärande för hållbar utveckling omfattar två lika väsentliga delar. Dels vad eleverna lär sig inom olika ämnesområden, vilka kunskaper de får med sig ut i livet som hjälper dem att fatta välavvägda beslut och agera på ett hållbart sätt. Dels vilken typ av undervisning som lärarna erbjuder sina elever. Daniel Olsson bedriver praktiknära forskning, bland annat med ett anta lskolenheter som över tid har implementerat lärande för hållbar utveckling. Han belyser förutsättningar, erfarenheter och förväntade effekter av ett sådant förbättringsarbete, baserat på forskning vid Karlstads universitet.

Anmälan      

Anmälan sker internt.