Lyssna

Internationalisering som en del av förskolans och skolans utvecklingsarbete

Hur kan ett internationellt samarbete bidra till utveckling i förskola och skola? Vilka är framgångsfaktorerna?

Utvecklingsarbete handlar om förändring, att förflytta sig från ett nuläge till ett nytt och önskat läge. Inom ramen för ett internationellt samarbete innebär utveckling även att låta utomstående aktörer delta i utvecklingsarbetet. Det ger nya perspektiv och höjer kraven på den egna verksamhetens förmåga att ta tillvara deltagarnas kunskaper och erfarenheter, sprida dem och omsätta dem i praktiken.

Stöd från ledningen 

För att ett internationellt samarbete ska leda till förändring med långsiktiga effekter måste arbetet planeras, genomföras och följas upp systematiskt på flera plan och över längre tid. En framgångsfaktor är att personer som leder och samordnar det internationella arbetet har stöd av rektor.  

Analys som grund 

Förskolans och skolans systematiska kvalitetsarbete utgår från en analys av verksamhetens utvecklingsbehov. Om det internationella samarbetet tar sin utgångspunkt i den analysen, och i förskolans eller skolans hela uppdrag, är förutsättningarna goda för att ett internationellt projekt bidrar till den önskande utvecklingen. 

Systematisk uppföljning 

För att ett internationellt samarbete ska kunna bidra till utveckling på både individ- och organisationsnivå är det viktigt att det internationella perspektivet ingår i förskolans eller skolans övergripande strategi. Det är också viktigt att systematiskt följa upp aktiviteterna i ett internationellt projekt inom ramen för kvalitetsarbetet.