Lyssna

Internationalisering viktig del i styrdokumenten

Det internationella perspektivet är ett återkommande inslag i styrdokumenten för svensk utbildning. I förskola och skola ska internationalisering bidra till att främja barns och elevers utveckling, lärande och välmående

Läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasium säger att barn och elever under sin skoltid ska förberedas för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Och Agenda 2030:s mål 4 – god utbildning för alla – har delmål som handlar om att främja kulturell mångfald och globalt medborgarskap.  

Ett sätt att nå målen 

Ett sätt att nå målen, och samtidigt utveckla undervisningen och höja utbildningskvaliteten, är att samarbeta med förskolor och skolor i andra länder. Alla som deltar i internationella samarbets- och utbytesprojekt får möjlighet att lära i mötet med människor från andra kulturer och traditioner och själva dela med sig av sina erfarenheter till andra. Förutsättningarna att förstå sig själv i ett större sammanhang ökar. 

Värdegrunds- och kunskapsuppdraget 

För att internationellt samarbete ska bidra till utveckling och lärande även på organisationsnivå krävs att det internationella samarbetet blir en del av det långsiktiga systematiska kvalitetsarbetet. I gränssnittet mellan det strategiska och operativa arbetet kan internationalisering bli en metod för att förena värdegrundsuppdraget med kunskapsuppdraget som läroplanerna beskriver det.  

Följande styrdokument ger stöd för internationalisering i förskolan och skolan 

  • Förskolans och skolans värdegrund och uppdrag (i skollagen och läroplanerna)
  • Barnkonvention (Unicef) 
  • Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 
  • Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling (FN)