Internationellt samarbete och utbyte inom lärarutbildning

Vilka möjligheter till internationella perspektiv finns för lärarutbildningsarrangörer, för dig som undervisar på lärarutbildningen och för dig som studerar till lärare? Vad kan du och din organisation få bidrag för?

Vad är internationalisering?

Internationalisering inom högre utbildning handlar om en process för att integrera internationella, interkulturella och globala perspektiv i syfte att höja utbildningskvaliteten och bidra positivt till samhället. Utgångspunkten för internationalisering är ofta en strävan efter ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan nationer och lärosäten som är till nytta för båda parter. 

UHR:s uppdrag i den internationaliseringsprocessen är att skapa möjligheter för studenter, lärare och annan personal på högskolor och universitet att delta i internationella samarbeten och utbyten. 

Internationalisering för lärarutbildningen

Sverige behöver fler studenter, lärare och forskare med internationell erfarenhet. Det gäller alla ämnesområden och utbildningar, men enligt regeringens  internationaliseringsutredning "En strategisk agenda för internationalisering" från 2018 är mobiliteten inom lärarutbildningen särskilt låg. Det samtidigt som lärare är en yrkesgrupp som i sitt arbetsliv kan ha stor nytta av att ha fått internationell kompetens i sin utbildning. 

UHR erbjuder finanisering för internationella samarbeten och utbyten med hela världen. Som knuten till lärarutbildningen kan du till exempel delta i kurser, konferenser, utbildningar, praktik, studentutbyten eller verksamhetsförlagd utbildning beroende på vem du är och vad du är ute efter. Det är alltid lärosätet som ansöker om bidrag från våra olika program, men initiativet kan komma från dig.

Program för internationellt samarbete och utbyte

Här kan du läsa mer om de olika programmen, vilka aktiviteter som är möjliga att få bidrag för inom respektive program och till vilken del av världen de vänder sig. 

En möjlighet till samarbete mellan lärarutbildningar i Norden och Baltikum. Det kan till exempel handla om student- och lärarutbyten, om att utveckla gemensamma studieprogram eller kurser eller att etablera nätverk för att utbyta erfarenheter, god praxis och innovativa resultat.

Mer om Nordplus högre utbildning

 

En möjlighet för studenter och personal vid lärarutbildningen att inhämta kunskap, kompetens och yrkeserfarenhet i ett annat europeiskt land eller i vissa fall även virtuellt. Lärarstudenter kan studera eller praktisera. Personal kan jobbskugga, undervisa eller fortbilda sig. Målet är utveckling och högre kvalitet i undervisning och lärande.

Mer om Erasmus+ mobilitet högre utbildning

 

En möjlighet för lärarutbildningen att samarbeta med lärosäten i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla utbildningen. Målet är att höja ubildningskvaliteteten. Tillsammans kan ni till exempel ta fram kurs- och läroplaner, pedagogiskt material, öppna utbildningsresurser, IT-verktyg, analyser och studier och metoder för kollegialt lärande.

Mer om Erasmus+ samarbetspartnerskap

 

En möjlighet för lärarutbildningen att vara med och reformera, tillgängliggöra och internationalisera högre utbildning i länder utanför Europa. Tillsammans kan ni utveckla nya kurser, läroplaner, utbildningscentra, administration eller nationella utbildningsreformer.

Mer om Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad 

 

En möjlighet för lärarutbildning och lärarfortbildning att samarbeta i syfte att förbättra kvaliteten på den grundläggande lärarutbildningen och stödet till lärare under deras första år i yrket. Programmet ger ett europeiskt perspektiv på läraryrket genom lärandemobilitet över gränserna och aktiviteter som gemensamma sommarkurser, studiebesök för studenter och andra former av samarbete mellan de olika institutionerna.

Mer om Erasmus+ lärarakademier

 

En möjlighet för lärarutbildningen att bland annat rusta sina studenter med kunskap om EU genom till exempel kortare studieperioder eller kurser på teman som anknyter till EU. Målet är att främja undervisningskvaliteten på lärosäten inom området EU-studier. 

Mer om Jean Monnet

 

En möjlighet att etablera och stärka partnerskap mellan svenska lärosäten och lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Programmet finansierar bland annat ömsesidiga utbyten för lärare och studenter, språkutbildning, workshoppar, tematiska seminarier, digitala initiativ och planeringsresor. Just nu pågår ett pilotprojekt för lärarutbildningen med kortare utbytesperioder för att underlätta för lärarstudenter att delta.

Mer om Linnaeus-Palme 

En möjlighet för lärarutbildningen att stärka sin internationella profil och  upparbetade internationella nätverk genom att erbjuda studenter stipendier för examensarbeten i låg- eller medelinkomstländer. Under minst åtta veckor studerar stipendiaten i fält frågor som till exempel har betydelse för den kunskapsmässiga utvecklingen i samarbetslandet.

Mer om Minor Field Studies

En möjlighet för lärarstudenter att studera fyra till sex månader i Asien eller Oceanien. Utbytena sker inom ramen för det asiatisk-europeiska samarbetet Asem (Asia-Europe Meeting) och bygger på ömsesidighet. Det betyder att lärosäten i länderna som deltar i programmet alltid skickar en student i vardera riktningen.

Mer om ASEM-DUO

En möjlighet till fortbildning i lärande för hållbar utveckling för lärarstudenter, men också för personal inom förskola, grundskola och gymnasium samt politiker, skolledare och chefer. Syftet är att bidra till skolutveckling genom insikt i globala frågor, möten med människor och kulturer, deltagaraktiva arbetssätt och kunskap om och tillämpning av framgångsfaktorer för skolans arbete. En viktig del i arbetet handlar om att koppla lärande för hållbar utveckling till målen i läroplaner och styrdokument och presentera verktyg för att nå dem.

Mer om Den globala skolan

 

Ny rapport om utbyten för lärarstudenter

Utbyten i låg- och medelinkomstländer ger lärarstudenter fördjupad kulturell förståelse och insikter om hur lärarrollen ser ut i andra länder. Det visar UHR:s nya rapport ”Linnaeus-Palme och lärarutbildningarna – framgångsfaktorer, hinder och effekter” som undersökt lärarutbildningarnas deltagande i utbytesprogrammet Linnaeus-Palme.

Webbnyhet: Utbyten ökar lärarstudenters förståelse för lärarrollen

Rapporten Linnaeus-Palme och lärarutbildningarna. Framgångsfaktorer, hinder och effekter på uhr.se

Film: Varför internationalisering?

Varför bör lärarutbildningarna arbeta med internationalisering? Henrik Edgren, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet svarar på frågan. (Filmklippet kommer från ett möte med Lärarutbildningskonventet)

Några exempel på internationalisering inom lärarutbildningen

Film: Utbyte i Sydafrika

Tre lärarstudenter på Kungliga Musikhögskolan har varit i sydafrikanska Lady Grey.