Lyssna

Möjligheter inom vuxnas lärande

Genom internationella utbyten och samarbeten kan personal inom vuxnas lärande få tillgång till effektiv verksamhets- och kompetensutveckling. I förlängningen ökar intresset för organisationen som arbetsgivare och läraren utvecklar erfarenhet och kompetens.

Varför satsa på internationellt samarbete och utbyte?

Internationellt samarbete och utbyte kan bidra till att förbättra attraktionskraften inom vuxnas lärande och ge personalen möjlighet till: 

 • Erfarenhetsutbyten.
 • Nätverkande med kollegor i andra länder.
 • Kompetensutveckling.
 • Utvecklingsarbete.

Fördelar för organisation, studerande och lärare

Fördelarna med internationellt utbyte och samarbete är många för alla involverade i vuxnas lärande. Exempelvis kan det konkret: 

 • Öka personalens kompetens att arbeta internationellt.
 • Resultera i verktyg för innovativa sätt att arbeta med olika målgrupper.
 • Skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten.
 • Öka personalens motivation med hjälp av interkulturella erfarenheter och nya arbetssätt.
 • Förstärka personalens kompetens att arbeta med blandade studerandegrupper.

 Detta skapar långsiktiga förutsättningar för att:

 • Utveckla, förnya och förbättra vuxnas utbildningsmöjligheter och kunskapsnivå.
 • Öka utbildningens attraktionskraft som arbetsgivare och lärmiljö.
 • Främja undervisning och inlärning av såväl svenska som av främmande språk.
 • Bidra till förståelsen av den språkliga och kulturella mångfalden i Europa.
 • Uppfylla mål i läroplaner och styrdokument som läroplaner.
 • Fortsätta att utveckla arbetssätt, metoder, idéer eller produkter när projektet är avslutat.
 • Stärka de studerandes motivation.

Hur fungerar ett internationellt projekt?

Programmen vänder sig till organisationen. Detta betyder att ansökan om bidrag ska skickas in av organisationen även om det i praktiken är individer som deltar.

 • Programmen ger stöd för olika typer av projekt, så som individuella kompetensutvecklingsresor till andra europeiska länder och samarbete under längre tid med kollegor i andra länder. 
 • Ni söker i första hand medel för administration, resa och uppehälle. 
 • I vissa utvecklingsprojekt kan ni även ansöka om bidrag för arbetstid.
 • Det finns fastställda belopp så att ni i förväg kan räkna ut vad ni kan få i bidrag.

Hur väljer ni mellan olika möjligheter?

Det finns många möjligheter och program men i grunden ligger er organisations utvecklingsbehov, vilket styr vilket program som passar just er ansökan. För att hitta rätt, kan det hjälpa att fundera på följande: 

 • Vilka är de största utvecklingsbehoven inom er organisation?
 • Vad kan ett internationellt sammanhang tillföra?
 • Har ni förebilder som redan framgångsrikt jobbar med de frågor ni vill utveckla och var befinner de sig? 
 • Vilka aktiviteter ger er den kompetens ni behöver? Exempelvis kortare utbyten eller samarbetsprojekt?
 • Vem ska delta från er organisation - pedagoger, beslutsfattare eller volontärer?

Ansök om bidrag till projektfinansiering 

En ansökan ska visa er långsiktiga plan för verksamheten. 

 • Vilket program ni kan söka beror på era utvecklingsbehov.
 • Det är organisationen i Sverige som ansöker om bidrag för studentutbyten. 
 • Ansökningsperioden varierar både för program och per år och görs på digitala formulär.
 • Programmen har olika bidragsnivåer, krav och kriterier.