Lyssna

Möjligheter inom yrkesutbildning

När vårt samhälle blir alltmer internationaliserat ställer det krav på att människor har färdigheter för internationell verksamhet. Det är därför viktigt att studerande och lärlingar inom yrkesutbildning får en internationell prägel på sin utbildning och att personalen aktivt utbildas och deltar i detta arbete. 

Varför ska yrkesutbildning satsa på internationellt samarbete och utbyte?

Den växande rörligheten över nationsgränser ställer höga krav på människors förmåga att leva i en kulturell mångfald. Detta gör att Sverige är beroende av internationellt kunniga och erfarna människor.

 • Yrkeselever och lärlingar med internationell erfarenhet kan bättre svara på företagens krav på internationell kompetens.  
 • När Sverige blir alltmer mångkulturellt behövs arbetskraft som är bekväm i en mångkulturell miljö.

Fördelar för verksamheten, elever och lärare

Internationella utbyten och samarbeten underlättar möten och förståelsen för olika kulturer och ökar yrkeselevernas och lärlingarnas anställbarhet. Men fördelarna är många fler, exempelvis kan:

 • Yrkeselever, nyutexaminerade och lärlingar kan göra praktik vid en arbetsplats i ett annat land.
 • Lärare, APL/LIA handledare, instruktörer och övrig personal utbyta erfarenheter med personal i andra läder.
 • Personal och APL/LIA-handledare utveckla sin kompetens.

Detta skapar långsiktiga förutsättningar för att:

 • Yrkeselever, nyutexaminerade och lärlingar lär sig att arbeta i mångkulturella arbetsplatser både i hemlandet och utomlands.
 • Organisationen utvecklas och kvalitetsjämförs.
 • Öka yrkesutbildningens attraktionskraft.
 • Uppfylla mål i läroplaner och styrdokument som läroplaner.
 • Utveckla arbetssätt, metoder, idéer eller produkter när projektet är avslutat.
 • Stärka personal och elevers yrkeskompetens
 • Öka intresset för lärande.

Hur fungerar ett internationellt projekt?

Programmen vänder sig till organisationer inom yrkesutbildning och ansökan om bidrag ska därför skickas in av organisationen även om det är individer som deltar.

 • Programmen ger stöd för olika typer av praktik, så som internationell APL och LIA, jobbskuggning för personal och samarbete under längre tid med organisationer i andra länder. 
 • Ni söker i första hand medel för administration, resa och uppehälle. 
 • I större utvecklingsprojekt kan ni även ansöka om bidrag för arbetstid.
 • Det finns fastställda belopp så att ni i förväg kan räkna ut vad ni kan få i bidrag för det ni önskar göra.
 • Vid utlandspraktik för studerande är det yrkesutbildningsanordnaren som ansöker om bidrag och som skickar ut yrkeselever, nyutexaminerade och lärlingar.

Hur väljer ni mellan olika möjligheter?

Det finns många möjligheter och program men i grunden ligger er organisations utvecklingsbehov. Vilket i sin tur styr vilket program som passar just er ansökan. För att hitta rätt, kan det hjälpa att fundera på följande: 

 • Vilka är de största utvecklingsbehoven inom er organisation?
 • Vad kan ett internationellt sammanhang tillföra?
 • Har ni förebilder som redan framgångsrikt jobbar med de frågor ni vill utveckla och var befinner de sig? 
 • Vilka aktiviteter ger er den kompetens ni behöver? Exempelvis kortare utbyten eller samarbetsprojekt?
 • Vem ska delta från er organisation - pedagoger, beslutsfattare eller volontärer?

Ansök om bidrag till projektfinansiering 

En ansökan är ett uttryck för er långsiktiga plan för verksamheten. 

 • Vilket program ni kan söka beror på era utvecklingsbehov.
 • Det är organisationen i Sverige som ansöker om bidrag för studentutbyten. 
 • Ansökningsperioden varierar både för program och per år och görs på digitala- eller PDF-formulär.
 • Programmen har olika bidragsnivåer, krav och kriterier.