Lyssna

Ansökningsomgångar ställs in

Höstens ansökningsomgångar för utbytes- och stipendieprogrammen Minor Field Studies (MFS), Praktikantprogrammet och Linnaeus-Palme planering ställs in. UHR avvaktar med beslut för pågående ansökningsomgång inom programmet Linnaeus-Palme partnerskap.

Orsaken till att programmen ställs in är regeringens neddragning av biståndsbudgeten i år kopplat till flyktingmottagande från Ukraina. Sida har beslutat att finansieringen för dessa program och för Den globala skolan nästan halveras redan under innevarande år vilket gör att stora delar av verksamheten kommer att behöva ställas in.

Sida gör dessutom bedömningen att tre verksamheter vid UHR – utbytes- och stipendieprogrammen Minor Field Studies (MFS) och Linnaeus-Palme samt Den globala skolan – inte längre kan klassas som relevanta för biståndsfinansiering i sin nuvarande form. Sida avser även att fasa ut Praktikantprogrammet från UHR.

Utifrån de förutsättningar som Sida har framfört till UHR om biståndsklassning faller det sig inte längre naturligt att fortsätta med de tre programmen Minor Field Studies, Linnaeus-Palme och Praktikantprogrammet samt Den globala skolan inom UHR:s uppdrag från regeringen. Från och med 2023 kommer UHR därmed inte längre ha någon finansiering från Sida för dessa verksamheter.

– Jag beklagar att vi måste fasa ut dessa verksamheter från och med nästa år, säger UHR:s general¬direktör Eino Örnfeldt. De har varit mycket uppskattade verksamheter som utvecklats genom ett starkt engagemang från medarbetare och samarbetspartners. Jag vill rikta ett särskilt tack till alla som medverkat hittills för deras insatser.

UHR:s kontor i Visby hanterar utbytes- och stipendieprogrammen Minor Field Studies (MFS), Praktikantprogrammet och Linnaeus-Palme samt Den globala skolan. UHR kommer att ha fortsatt verksamhet vid Visbykontoret även efter utfasningen av dessa verksamheter.

Om Minor Field Studies (MFS)

Om Linneaus-Palme planering

Om Praktikantprogrammet

Om Den globala skolan

Nyhet på Sidas webbplats

(Sidan ursprungligen publicerad 2022-05-23, uppdaterad 2022-06-03)