Lyssna

eTwinnings kvalitetsutmärkelse till 14 lärare och 18 projekt

Förskollärare och lärare från Piteå i norr till Karlskrona i söder får utmärkelsen National Quality Label för sina lyckade samarbetsprojekt med partnerskolor i Europa.

National Quality Label är en utmärkelse inom eTwinning för enskilda förskollärare och lärare och deras projekt. Det som utmärker projektet är ett lyckat samarbete – stort eller litet – där barn och elever tillsammans med projektpartner i Europa har byggt kunskap och kommunicerat genom digitala arbetssätt.

I årets första omgång har utmärkelsen tilldelats följande lärare och projekt:

Georgia Wilhelmsson, Uddevalla gymnasium, Uddevalla, med projektet A change Is Gonna Come

I projektet utforskade eleverna innebörden av mänskliga rättigheter och deras nuvarande verklighet i världen omkring oss. Eleverna, som kom från åtta olika länder, samarbetade i internationella team. Projektet var uppbyggt kring flera ämnen som var och en innebar utvecklingen av en månatlig samarbetsuppgift.

Sara Pöllänen, Kättilsmåla förskola, Karlskrona, med projektet  ICT, STEAM and robotics in preschool education

Syftet med projektet, som även var ett Erasmus+projekt, var att undervisa barn om IKT på förskolan för att lägga grunden för ett livslångt lärande vad gäller teknik. IKT är ett värdefullt verktyg för att förbättra processen i förskolans undervisning, det skapar en inlärningsmiljö som är både attraktiv och rolig för barn. I projektet fick lärare och barn möjlighet att öva sig på att använda nya tekniska verktyg, komma i kontakt med barn och lärare från andra länder, utbyta idéer och metoder.

Teresa Romano, Anna Whitlocks gymnasium, Stockholm, med projekten Behind the screen/Dietro lo schermo, Ripples on the water - Global English och S.M.A.R.T Safe Multimedia Avoid Risky Technology

De tre projekten är samarbeten med en gymnasieskola i Italien. Det första projektet, Behind the screen/Dietro lo schermo, är ett språkprojekt, engelska och italienska. Eleverna träffades i videomöten tillsammans och i mindre grupper för att kommunicera på engelska och italienska. De svenska eleverna utvecklade sina italienska och de italienska eleverna sina engelska kunskaper. De kommunicerade på Twinspace, Instagram, Google meet och Teams och andra plattformar.

Det andra projektet, Ripples on the water - Global English, handlar om engelska i olika delar av världen, engelska språkets status i världen, språk som används av olika sociala grupper, hur man skämtar på ett främmande språk och hur man hanterar misstag på ett främmande språk. Grupper med italienska och svenska elever bildades och grupperna jobbade med engelska i olika delar av världen. Slutprodukten var en online -presentation som eleverna spelade in och publicerade på Twinspace.

Det tredje projektet, S.M.A.R.T Safe Multimedia Avoid Risky Technology, handlar om internetsäkerhet. Eleverna i Sverige har jobbat i samarbete med elever i Italien och skapat en digital affisch där de kort presenterade vad man ska göra och inte göra online. Affischerna riktades till yngre elever och presenterades i ett sista möte där alla skolor som var involverade i projektet deltog. I projektgrupper (blandade grupper med svenska och italienska elever) har de planerat sitt arbete, kommunicerat i videomöten, på Twinspace och sociala medier.

Emelie Eriksson, Björnåkersskolan, Burträsk, med projektet Christmas Card exchange 2020

Ett projekt för mellanstadiet med syfte att lära känna barn i andra länder, att presentera sig, sin skola, sin stad och sitt land. Barnen skapade julkort som de skickade till varandra och delade med sig av sina jultraditioner. Barnen spelade även in en julsång på svenska och på engelska.

Laura Delgado, Tallbackaskolan, Solna, med projektet Digtial Tour Of 7 Wonders Of The World

Syftet med projektet, för högstadieelever, var att återupptäcka världens sju underverk tillsammans med lärare och elever från flera länder i Europa, att skapa en gemensam känsla av historia och att beskriva verken. Det var viktigt att analysera dessa bortglömda under som kastar ljus över vårt förflutna. Eleverna ökade sin digitala kompetens och använder informationsteknologi mer effektivt. De svenska eleverna hade projektet på spansklektionerna vilket bidrog till ökad språklig och digital kompetens.

Mili Modak, Tomtbergaskolan, Huddinge, med projektet English Game Experts

English Game Expert är ett eTwinningprojekt för låg- och mellanstadiet som huvudsakligen fokuserade på lärande genom digitala spel. Syftet med projektet var även att förbättra elevernas engelska kunskaper. Projektet gjorde det möjligt för eleverna att lära sig om olika länder och kulturer tillsammans med elever från andra länder. Projektet ökade elevernas motivation för lärande, förbättrad elevernas kompetens att använda IKT-verktyg.

Sanna Vikström, Grubbeskolan, Umeå, med projektet Gender Equality: Win-Win for Everyone

Projektet har genomförts med elever i årskurs 9 i engelska, och baserades på Globala målet 5: Jämställdhet mellan könen. Grubbeskolan hade ett virtuellt utbyte med en spansk skola i Marocko. Eleverna har på engelska i både tal och skrift diskuterat om jämställdhet i respektive land och i världen, könsstereotyper, viktiga förebilder från olika länder som kämpar för jämställdhet och jämfört likheter och skillnader i synen på jämställdhet i länderna. 

Helena Larsson, Åkraskolan, Sala, med projektet Learning through All Senses Together, L.A.S.T

Projektet är ett Erasmus+projekt som har fokuserat på att öka eleveras läsförmåga genom att använda olika metoder i undervisningen. Lärarna ha provat varandras metoder och genom musik, sång, dans, drama, litteratur och konst ökade elevernas intresse för både läsning och andra kulturer. Bulgarien, England, Frankrike, Italien, Rumänien och Sverige deltog i projektet.

Ann-Sofie Forssell, Hedda Wisingskolan, Härnösand, med projektet Lost of Barriers Through the Personal Engagement

Projektet var ett Erasmus+projekt, för högstadiet, som handlade om att bryta barriärer, i synnerhet ungdomar emellan. Huvudsyftet med projektet var att förbättra elevernas sociala färdigheter, utveckla EQ och empati, förbättra det engelska språket och öka IKT-färdigheterna. Eleverna från de länder som deltog delade med sig av sina erfarenheter och skapade ett europeiskt samarbete där de lärde sig att lösa sina känslomässiga problem och hitta nya vänner i hela Europa.

Mikael De Sharengrad, Rosenholmskolan, Karlskrona, med projektet My Town Is Your Town

Elever från högstadieskolor i Europa har deltagit i projektet som är ett Erasmus+projekt. Syftet med projektet var att involvera eleverna från olika nationer, att dela med sig av sin kunskap om sin lokala verklighet och i synnerhet om sin egen stad genom att visa, lära, tolka och dela sina perspektiv med elever från andra länder. Eleverna presenterade och diskuterade likheter och olikheter mellan länder och kulturer på engelska vilket ökade elevernas språkliga kompetens.

Martina Mihalic, Modersmålsenheten, Helsingborg, med projektet Od riječi do priče – kad nešto stvaraš, rasteš

Syftet med projektet var att inspirera elever och visa dem att det finns flera vägar och hjälpmedel som kan hjälpa dem när de bygger berättelser. Eleverna som deltog i projektet var mellan 6 år och 9 år, från förskoleklass till trean. Eleverna skrev korta berättelser utifrån teckningar som elever från de andra länderna ritat. Utöver papper och penna använde eleverna också digitala verktyg.

Johanna Laronsson, Rödebyskola, Karlskrona, med projekten Stories Bring Us Closer 2020/21 och The gender challange

Stories Bring Us Closer 2020/21 är också ett Erasmus+projekt och skapades för att öka elevernas motivation till att läsa genom berättande, att utveckla elevernas förmåga att tillämpa kunskap i praktiken i läskunnighetsutbildningen. Lågstadieeleverna jobbade i mindre grupper där de tränade sig i berättande i olika former. Att våga uttrycka sig inför hela sin klass, både ensam men också med en klasskompis eller flera. Eleverna utgick från sina egna tanke att jobba med, för att sedan ihop med en klasskompis lyfta sina idéer och träna sig i berättande och slutligen lyfta det paret kommit fram till i ett större sammanhang.

The gender challange är ett eTwinningprojekt där lågstadieskolor från Sverige, Lettland och Italien deltog. Projektet handlade om att barn redan i tidig ålder börjar uppfatta och identifiera beteenden och attityder. Barnen fick möta en konstig varelse som kom från yttre rymden. Varelserna hade inga givna kön förrän varelsen kunde välja vad den föredrog att vara. Under tiden försökte den lära sig och förstå något om hur det var att vara pojke eller flicka. Syftet med projektet var att bidra till att utrota stereotyper, baserat på tillhörighetens kön.

Karin Ceder, Böle förskola, Piteå, med projekten The garden full of Spring butterflies och Winter Around the World

The garden full of Spring butterflies var ett projekt där barnen gjorde fjärilar, på valfritt sätt. Därefter skickades minst en fjäril till var och en av alla de övriga deltagande förskolorna. Med hjälp av fjärilarna lärde sig barnen om de andra länderna och hur deras flaggor såg ut. I projektet byttes även erfarenheter om hur barnen kunde göra fjärilar på olika sätt.

Winter Around the World-projektet gick ut på att barnen skulle se hur vintern kan vara annorlunda i olika länder, med eller utan snö. Barnen i de deltagande länderna fick berätta om sin egen vinter. För att göra det måste de fundera över vad vintern är. Vad definierar vintern för oss? Vad gör vi på vintern och vad gör barnen i andra länder på vintern? Är det samma saker, eller är det mycket annorlunda? Barnen skapade filmer, sånger och spel som handlade om vintern och gjorde jämförelser mellan länderna.

Urmimala Banerjee, Internationella Engelska skolan, Kista med projektet We are creating STEAM embassies in the European school network

Projektet är ett Erasmus+projekt som främjar STEAM-utbildning. I projektet fanns STEAM-ambassader i det europeiska partnernätverket. Syftet var att uppmuntra STEAM-ämnen bland lärare och mellanstadieelever, att förbättrade allas kompetenser och ändra synen på STEAM-ämnen. Detta var ett pedagogiskt tillvägagångssätt som syftade till att omvandla teoretisk kunskap till praktik, produkt, innovativa uppfinningar och införliva den i partnerlandets läroplan. Eleverna utvecklade färdigheterna kreativitet, vetenskapligt tänkande, algoritmiskt tänkande, kritiskt tänkande, problemlösning, flexibelt tänkande, estetiska färdigheter, designkunskaper och risktagande som ligger till grund för innovativ forskning. Sex skolor från sex länder deltog i projektet.