Lyssna

Barnens omvärldsförståelse utvecklas, ett lustfyllt lärande, ökade språkkunskaper och nyfikenhet, ökad kvalitet på undervisningen, ett professionellt nätverk. Fördelarna med eTwinning är många. Vi bad fyra rektorer kommentera eTwinning på deras skola.

Det europeiska nätverket eTwinning möjliggör för svenska lärare och förskolepedagoger att samarbeta i digitala projekt med skolor runt om i Europa och även utanför. På det sätt och med de digitala verktyg som passar dem bäst.

Och genom att koppla projekten till förskolans/skolans verksamhet och prioriteringar kan eTwinning även var en del av  skolutvecklingen. På det sätt som passar organisationen bäst. 

Perspektiv från fyra rektorer

Mariann Nilsson, rektor Smultronbackens förskola i Skellefteå, Cilla Peiró, rektor Gränbyskolan i Uppsala, Ann-Louise Strömberg, biträdande rektor Rödebyskolan i Karlskrona och Lillemor Larsson, rektor Åva gymnasium i Täby delar med sig av sina erfarenheter.

Mariann Nilsson, rektor Smultronbackens förskolaPå Smultronbackens förskola i Skellefteå går barn i åldrarna 1 till 5. Förskolan bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete – och har under de senaste åren tagit ett kliv ut i internationellt digitalt samarbete genom eTwinning – ett gott exempel på att också yngre barn på sin nivå kan delta i internationella aktiviteter.  

Här är rektor Mariann Nilssons reflektioner kring eTwinning:

Vad ser du som rektor är mervärdet med eTwinning?

I och med att vårt samhälle utvecklas och förändras är det nödvändigt att få öva sig att söka ny kunskap, att kommunicera och att samarbeta. eTwinningen är just detta - en bra metod för att utveckla barnens omvärldsförståelse, att kommunicera och att samarbeta med andra och att utveckla kunskaper.

Förskolan har ett viktigt uppdrag att visa hur digitala verktyg kan användas till att forska, kommunicera och att värdera information. Förskolan ska erbjuda barnen ett lustfyllt lärande och bärare av det lustfyllda är pedagogerna. Jag har verkligen både sett, hört och upplevt detta på Smultronbackens förskola. Barnen har tillsammans med pedagogerna haft riktigt roligt i samarbetet och utvecklingen av att arbeta med eTwinning. De har gjort resan tillsammans!

Vilka tips vill du ge andra förskolerektorer för komma igång med eTwinning?

Att uppmuntra och att ge möjligheter att fortbilda sig/tillgodogöra sig samt att låta sig inspireras av andras goda arbete. En fördel är att arbetslaget gemensamt planerar för arbetet utifrån målområden som förskolan har uppmärksammat som utvecklingsområden. Att metoden blir en del av utvecklingsarbetet. Det är också viktigt att det inte står och faller med en pedagogs brinnande intresse.

eTwinning på Smultronbackens förskola

Gränbyskolan i Uppsala är en 6–9-skola med engagemang för internationellt samarbete där digitala verktyg används i alla ämnen och verksamheter. Skolans verksamhetsplan för läsåret betonar bland annat ämnesövergripande arbete och arbete med autentiska mottagare. 

Rektor Cilla Peiró kommenterar eTwinning så här:

Vad ser du som rektor är mervärdet med eTwinning?

Att eleverna får autentiska kontakter utanför skolan och att det väcker nyfikenhet och lust att lära. Språkkunskaperna ökar och den kommunikativa förmågan förbättras. Vi har också precis avslutat ett Erasmus+projekt och även påbörjat ett nytt. eTwinning och Erasmus stödjer varandra då eTwinning ger väldigt bra möjligheter till kontakt mellan eleverna mellan mobiliteterna.

Genom chattfunktionen och eTwinningLive får alla elever möjlighet att träffas, samarbeta i uppgifter och alla får även möjlighet att resa virtuellt, då alla elever inte får möjlighet att resa fysiskt genom Erasmus+. Twinspace eTwinningplattformen är bra för att samla alla uppgifter och all dokumentation i projektet. 

Vilka tips vill du ge andra rektorer för komma igång med eTwinning?

Som alltid, att man hittar någon som är intresserad av ämnet och som vill driva ett nytt arbetssätt. Man behöver också avsätta tid för att utveckla och sprida arbetet. Det internationella arbetet behöver var integrerat i det systematiska kvalitetsarbetet och tid behöver finnas i kalendariet.

Ann-Louise Strömberg, biträdande rektor RödebyskolanRödebyskolan i Karlskrona är en 1–9 skola i centrum av Rödeby som driver internationella projekt direkt med skolor från i olika länder, inte bara i Europa. Inom eTwinning har flera lärare fått kvalitetsmärket för projekt. Vad gäller skolområdets IT-verksamhet arbetar man efter demokrati, livslångt lärande och IT som ett naturligt verktyg hela vägen.

Biträdande rektor Ann-Louise Strömberg säger så här om eTwinning:

Vad ser du som rektor är mervärdet med eTwinning?

För våra elever känns det mer verkligt då vi genom projekten får mottagare i olika ämnen ute i Europa. Våra elever får en känsla för att vi är en del av Europa.  Eleverna lär sig ett arbetssätt som kommer fungera i framtiden då det är troligt att internationella kontakter och digitalt arbetet kommer bli viktigt. I eTwinning sker detta naturligt, något som kommer gynna våra elever även längre fram.

eTwinning är inte inskrivet i vår verksamhetsplan ännu. Men vi ser mer och mer hur detta verktyg hjälper till att höja nivån på vår skola genom det internationella samarbetet. Vi kan se hur arbetet intresserar eleverna och driver på det tekniska och projektmässiga kunnandet hos pedagogerna. Vi försöker få fler att bli aktiva på eTwinning och i och med vårt Erasmusprojekt blir deltagande klasser direkt involverade i eTwinning då vi använder det som samarbetsverktyg. 

Vi driver också Erasmus+projekt på vår skola och vi använder eTwinning som projektplattform för utbyte, samarbete och databas. En bra och demokratisk funktion där allt är tillgängligt för alla. eTwinning är ju också ett bra professionellt nätverk där man kan söka efter skolor och pedagoger som arbetar med samma mål och aktiviteter som vi. Våra Erasmus+projekt, och tidigare Comenius, har alla kommit ifrån nätverket på eTwinning.

Vilka tips vill du ge andra rektorer för att komma igång med eTwinning?

Börja i en liten skala, ett mindre projekt till att börja med. Välj i samråd med lärarna ett ämne som ingår i den vanliga undervisningen och lär er först hur samarbetsytan fungerar.

Om man som rektor är helt ny på eTwinning, men intresserad av att komma igång, hade jag tagit hjälp av någon eTwinningambassadör. Att ha lite info och förståelse för vad det innebär är viktigt innan man som rektor drar igång eTwinning på sin skola. 

Läs mer om eTwinning i Rödebyskolan genom intervjun med läraren Johanna Laronsson:

Distansundervisningen skapar nya idéer hos oss

På Åva gymnasium i Täby erbjuds både studie- och yrkesförberedande program, inklusive IB-programmet. Skolan väver ihop internationella studiebesök för eleverna, Erasmus+projekt och eTwinning. Åva gymnasium har även fått erkännandet eTwinning School.

Så här reflekterar skolans rektor Lillemor Larsson kring eTwinning:

Vad ser du som rektor är mervärdet med eTwinning?

eTwinning är ett utmärkt sätt att öka undervisningens kvalitet och vidga elevernas perspektiv. Det är en viktig del av den satsning på internationalisering som skolan gör. Eleverna tycker att det är stimulerande och motiverande att få samarbeta med ungdomar på gymnasieskolor i andra länder. eTwinning går också hand i hand med att Åva Gymnasium också är en FN-skola och en Amnestyskola, vilket gör att vi har bra verktyg för att ta in världen i klassrummet.

Vilka tips vill du ge andra rektorer för komma igång med eTwinning?

Vår skola har valt att integrera eTwinningarbetet med skolans prioriterade utvecklingsområden. Det handlar bland annat om digitalisering och att öka undervisningens kvalitet. En klok strategi är att skapa en internationaliseringsgrupp med lärare som har ett stort engagemang för frågan. Den gruppen har också fått ansvar för att kompetensutveckla sina kollegor.

Intervju med fransklärare Mihaela Gross:

Åva gymnasium i Täby om att vara en eTwinningskola