Nya frågor, nya mallar och nya förutsättningar. Sedan i höstas bjuder Atlas praktik på många nyheter. Ge dina elever möjlighet att utvecklas i sitt yrkeskunnande, förbättra sina språkkunskaper och möta en annan kultur! Vårens ansökan öppnar 2 mars.

APL i utlandet har många fördelar visar forskningen. Elever som praktiserar utomlands blir mer självständiga, ansvarskännande och förberedda för såväl arbetsliv som vuxenliv. De utvecklar språkkunskaper, fördjupar yrkeskunskaperna och skaffar sig nya perspektiv på sig själva och världen. Deras personliga utveckling kan också antas påverka anställningsbarheten och vidgar ofta synen på en möjlig arbetsmarknad. APL utomlands höjer även attraktionskraften hos en utbildning som kan erbjuda praktik utomlands.

Nya frågor och mallar

I höstas tog UHR hjälp av Skolverket för att arbeta om frågorna i ansökan, rapportering och elevenkäter för Atlas praktik. Frågorna är nu färre, tydligare och fokuserar mycket på mervärdet av att förlägga sin APL utomlands. Även mallarna för avsiktsförklaring och rektorsutlåtande är nya sedan i höstas och anpassade för APL och Atlas praktik.

Medföljande lärare

För att göra det möjligt för lärare att följa med sina elever på APL godkänner UHR från och med ansökningsomgången hösten 2019 kostnader för medföljande lärare om det finns pengar över inom de elevschabloner som ett Atlas praktikprojekt beviljas. På så sätt kan skolan finansiera medföljande lärares resa och uppehälle. Det kommer alltså inte att gå att i ansökan söka bidrag för medföljande lärare eller att låta en lärare ta en elevs plats.

Begränsningar

UHR inför en begränsning i längden för en APL inom Atlas praktik. Maxgränsen för antal veckor blir nu femton. Tidigare minimumgräns på tre veckor kvarstår. En annan begränsning handlar om ansökningar som gäller APL inom EU/EES. En sådan ansökan är bara giltig om den samtidigt omfattar partners i länder utanför EU/EES. Skolor som vill söka bidrag för APL inom Europa kan istället söka inom programmet Erasmus+ mobilitet yrkes.

Om Atlas praktik

Atlas praktik ger elever på gymnasieskolans yrkesprogram och gymnasiesärskolan möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande (APL) i hela världen. Det är skolan som ansöker om medel och sedan ordnar med praktik för eleverna. Även utbildningsanordnare inom yrkesinriktad vuxenutbildning kan ansöka om bidrag inom Atlas praktik. Studerande vid lärlingsprogram och teknikprogrammets fjärde år kan också delta.

Stöd inför ansökan

Har du frågor om ansökan? Kontakta en handläggare för Atlas praktik på atlas@uhr.se.

Sista ansökningsdag våren 2020 är 2 april.

Till Atlas praktik