Svenska eTwinningpriset 2020 - sex finalistprojekt - två priskategorier

Som svenskt supportcenter för EU-programmet eTwinning, delar UHR varje år ut Svenska eTwinningpriset. Priset går till skolor vars lärare utfört ett utmärkt internationellt projekt registrerat på eTwinningplattformen, där även eleverna, med hjälp av digitala arbetssätt, samarbetat med varandra över landsgränserna. Snart är det dags att utse vinnarna för år 2020 –men finalisterna presenterar vi redan nu.

Två tävlingskategorier

I år delar vi ut priset i två kategorier:

  • eTwinningprojekt – samarbete genom eTwinning på digital väg
  • Erasmus+ använder eTwinning – samarbete genom eTwinning där projektet även har finansiering från Erasmus+.

eTwinnings prisjury (med medlemmar från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Lärarnas riksförbund, EU-kommissionen i Sverige och UHR) utser det slutliga vinnarprojektet, som offentliggörs i april.

Stort grattis till alla sex finalistprojekt!

Finalisterna i kategorin eTwinningprojekt

POMEGRANATE

Karolina Bruun Olofsson, lärare i samhällskunskap, historia och religion, Drottning Blankas gymnasium, Trollhättan. Partnerskolor i Turkiet, Grekland, Italien

I projektet POMEGRANATE har elever från Trollhättan tillsammans med elever från Turkiet, Grekland och Italien på olika sätt samarbetat kring tolerans och interkulturell kompetens genom att närmare studera Syriens historia och jämföra både asylsystemet och antalet flyktingar i partnerländerna och i varandras skolor. Genom intervjuer med flyktingar har de skapat digitala berättelser, även en enskild flyktings berättelse. Eleverna har delvis samarbetet individuellt och tillsammans med andra i sin klass, delvis i internationella grupper.

No news is fake news

Georgia Wilhelmsson, lärare i tyska, fransk och engelska, Uddevalla gymnasieskola Agneberg. Partnerskolor i Italien, Rumänien, Ungern, Grekland, Turkiet och Serbien.

Syftet med projektet var att skapa en bro mellan skola och ”det verkliga livet” genom att låta eleverna samarbeta kring mediekunskap både genom teori och också praktik. I projektet har eleverna jobbat i mindre nationella grupper, och efter varje tema i internationella grupper diskuterat och skapat en valfri slutprodukt. De har brainstormat kring t.ex. nyheter, klickbete och online-närvaro. De har även skapat egna klickbeten. Även copyright, internetsäkerhet och sociala onlinenätverk har stått på agendan. Eleverna har skapat gemensamma lärportföljer för att dokumentera och reflektera över sina uppgifter. I projektet har man förutom Twinspace använt bland annat Facebook, Skype, Padlet, Linoit, Anwergarden och Titanpad.

15 x 100: Comunicándonos en español

Adriana Sturesson, lärare i spanska, Liljeborgsskolan, Trelleborg.
Partnerskolor i Tyskland, Frankrike och Italien.

Hundra femtonåriga européer samarbetade för att öka tilltron till sin förmåga att prata spanska och öka sin interkulturella förståelse. Gemensamt har de arbetat med presentationer, videoinspelningar, videokonferenser, beskrivande texter, julkort och olika spel. Slutprojektet var planeringen av en ”Quinceañera”-fest, som genomfördes i grupper bestående av elever från olika länder. Slutprodukten blev en e-tidning med alla presentationer. Genom samarbetet har eleverna kopplat spanskundervisningen till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. I projektet har många slags digitala verktyg använts, t.ex. iMovie för film, Padlet (för att publicera texter), Thinglink för att dela information i bild, Google Hangouts (videokonferenser) samt Genially och Creaza (för presentationer). För kommunikationen användes både Twinspace och WhatsApp.

Finalisterna i kategorin Erasmus+ använder eTwinning

New People- New Friends- New Horizons

Zenita Nordberg, lärare i svenska och samhällskunskap
Brattebergsskolan), Öckerö. Partnerskolor i Grekland, Italien, Portugal och Cypern.

Projektets tvååriga samarbete har syftat till att lära mer om hur migrationen ser ut idag i de olika partnerländerna och även bekanta sig med varandras migrationshistoria. Ett delmål var att förbättra språkkunskaperna och den digitala kompetensen. I projektet har skolorna provat flera olika verktyg förutom projektytan Twinspace; såsom ThingLink, iMove, Padlet och Googles verktyg. Eleverna har arbetat kring temat genom att diskutera, analysera och jämföra sina uppgifter – uppgifter såsom att intervjua migranter i de olika länderna, skapa tidslinjer över migration och ta del av litteratur och film. Projektet har finansiering från Erasmus+ strategiska partnerskap skola.

Vibrations of music: Music as a key for development, inclusion, interculturality and norm critical approaches

Gunilla Aronzon, Lillstjärnans förskola, Oxie, Malmö. Partnerskolor i Grekland, Bulgarien.

Syftet med projektet var att stärka pedagogerna i att använda musik i förskoleverksamheten som nyckel för inkludering, interkulturalitet och normkritik. Tanken var även att stärka såväl barnens identitetsutveckling som språkliga, motoriska, emotionella och sociala utveckling. Förskolan har en gång i månaden träffat de andra barngrupperna genom videokonferensverktyget i Twinspace. En annan kollaborativ aktivitet har varit en interaktiv karta över förskolornas värdeord, utifrån vilka varje land skapat en saga. Av sagorna skapade partnerna en gemensam sång där förskolorna skapade en vers var. Tillsammans med eleverna har bland annat följande verktyg använts; Twinspace, videokonferens, greenscreen, makeymakey och rittavlor. Projektet har finansiering från Erasmus+ strategiska partnerskap skola.

Erasmus+ ”SEE & ACT” 2016-19

Helene Ericsson, lärare i svenska och engelska, Carlshöjdsskolan , Umeå. Partnerskolor i Tyskland, Italien, Storbritannien, Nederländerna och Spanien.

Syftet med detta projekt var att ge högstadieelever från sex länder möjlighet att se och erfara demokrati både i sina egna liv och på politiskt plan. Eleverna har arbetat kring demokratitemat på många olika sätt, genom att läsa fiktion, skapa och analysera enkäter, intervjua lokalpolitiker och jobba fram en digital tidning. De olika temana har varierat från demokrati på statlig och lokal nivå till utmaningar, EU-demokrati, Brexit och jämställdhet mellan könen. Projektet har finansiering från Erasmus+ strategiska partnerskap skola.