Gå till huvudinnehåll

Ordlista

Här har vi samlat och förklarat ett antal ord och begrepp som ni förmodligen inte stöter på varje dag.

A

Projektägare inom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning kan ansöka om att bli ackrediterade genom att ansöka om och bli tilldelade ett så kallat VET mobility charter. Blir er organisation ackrediterad kan ni göra en förenklad ansökan inom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning nästföljande år.

C

Utbytes- och samarbetesprogram inom Erasmus+ hanteras och administreras direkt av EU-kommissionen. Det är kommissionen som informerar om programmet och har hand om ansöknings- och rapporteringsförfarandet. Ansöker ni inom ett centraliserat program ansöker ni direkt till kommissionen som också ger råd och stöd. Även rapportering sker direkt till kommissionen.

Centraliserade program är Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad, Erasmus Mundus gemensamma masterprogram, Jean Monnet och Erasmus+ kunskapsallianser.

D

Utbytes- och samarbetsprogram inom Erasmus+ som hanteras och administreras nationellt, på plats i de länder som deltar i Erasmus+. I Sverige är det Universitets- och högskolerådet som har det ansvaret. Vi informerar om programmet, ger stöd och rådgivning, tar beslut om bidrag, följer upp projekten, återkopplar till projektägare med mera.

Den organisation som kan fördela praktikplatser inom Praktikantprogrammet (jämför vidareförmedlande organisation). Är din organisation en av Sidas ramorganisationer kan ni söka praktikantschabloner från Universitets- och högskolerådet och förmedla praktikplatser direkt till praktikanterna.

E

Är EU-kommissionens centrala kontor i Bryssel med uppdrag att förvalta delar av över 15 EU-finansierade program och åtgärder inom utbildning, aktivt medborgarskap, ungdomsfrågor, audiovisuella medier och kultur. EACA betyder Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.

Är ett system för meritöverföring inom yrkesutbildning. Här beskrivs en rad gemensamma metoder, principer och begrepp som ska underlätta överföring, erkännande och ackumulering av läranderesultat. ECVET betyder European Accumulation and Transfer Credit System for Vocational Education and Training.

Är en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa. Genom EPALE kan du som arbetar med vuxnas möjligheter till livslångt lärande samverka med kollegor från hela Europa. Här kan du hitta konferenser, fortbildningsmöjligheter och partners för samarbeten och utbyten. Du kan nätverka med engagerade kollegor från andra länder och ta del av nyheter, projektresultat och användbara länkar. Universitets- och högskolerådet är nationell kontaktpunkt för EPALE.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare

Är en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning. Den omfattar en mängd indikatorer som är avsedda att stödja utvärdering och kvalitetsförbättring. EQAVET betyder European Quality Assurance in Vocational Education and Training.

EQF är en gemensam europeisk referensram och ett översättningssystem som knyter samman olika länders utbildningssystem. Det ska göra det lättare att läsa, förstå och jämföra kvalifikationer från olika länder och utbildningar. EQF betyder European Qualification Framework.

Handlar om utveckling, överföring och tillämpning av metoder och idéer samt att genomföra gemensamma aktiviteter för att främja samarbete, lärande av varandra och – erfarenhetsutbyten.

Är en digital plattform för skolsamarbete. Här kan du dela resurser, diskutera idéer, hitta samarbetspartners och utveckla samarbetsprojekt. Genom eTwinning kan du och din klass samarbeta med lärare och elever runt om i Europa. Ni väljer själva hur ni ska lägga upp arbetet för att nå läroplanens mål. Det är även möjligt att starta ett projekt med en klass i Sverige. Gå med du också!

eTwinning - digital plattform för skolsamarbete

Euroguidance är en informationsresurs som du kan använda i arbetet med utbyten av olika slag. Genom Euroguidance Sweden får du hjälp att vägleda elever och studerande inför, under och efter en utlandsvistelse. Här finns verktyg, tips och informationsmaterial för att stimulera, stötta eller följa upp.

Euroguidance - inför en utlandsvistelse på uhr.se

Europass kan användas för att dokumentera utlandsstudier och praktik som genomförts inom till exempel Erasmus+. Europass består av fem olika dokument som hjälper dig som studerar eller arbetar att göra dina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå i andra länder i Europa. Du kan använda Europass när du ska söka jobb eller delta i en utbildning i ett annat EU-land.

Europass på uhr.se

Om du vill veta mer om utbildningssystemen och utbildningspolitiken i Europa kan du använda Eurydike. Eurydike är ett nätverk för information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa, med uppgift att stödja och utveckla informationsutbyte inom dessa områden.

Eurydike - om utbildning i Europa på uhr.se

F

En utbildning som ger dig ökad kompetens inom ditt yrkesområde. Hos oss kan organisationer söka bidrag för att personal ska kunna ta del av olika fortbildningsaktiviteter i ett annat land. För skolpersonal erbjuder vi även genom Den globala skolan utbildning inom lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse på olika platser i Sverige.

En resa till det land där din projektpartner finns. Ni undersöker förutsättningarna för ett fortsatt utbytesprojekt och diskuterar ansökan.

G

En projektform inom Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad. Lärosäten kan på institutionell nivå samarbeta kring kursutveckling, hur lärosätet styrs och hur lärosätenas roll i samhället kan stärkas.

Överenskommelser med deltagarna i ett mobilitetsprojekt inom Erasmus+. Innan personalen påbörjar sin aktivitet ska sändande och mottagande organisation tillsammans med deltagaren komma överens om vilken verksamhet hen ska delta i. Överenskommelserna definierar parternas respektive rättigheter och skyldigheter med mera. Det finns särskilda formulär för dessa överenskommelser som ni ska använda om ert projekt blir beviljat.

H

Kommuner, landsting, staten eller enskilda kan vara huvudmän inom skolväsendet. En huvudman för skola, det vill säga kommuner och huvudmän för friskolor, kan inom programmet Erasmus+ mobilitet söka som konsortiesamordnare för förskolor och skolor som i sin tur sänder sin personal på kompetensutvecklingsinsatser.

I

En projektform inom Erasmus+ strategiska partnerskap. Projekten är produktorienterade och ni förväntas utveckla innovativa metoder eller produkter som testas och kommer till användning utanför projektet. Särskilda bidrag kan sökas för utveckling av dessa produkter och till spridningsevenemang.

Med ordet internationalisering menar vi samarbete och utbyte mellan olika nationer. När kunskap, erfarenheter och idéer utbyts skapas ömsesidig utveckling. Och det är ju såklart något vi ska främja.

J

Jobbskuggning innebär att du följer en person som arbetar med samma sak som du, fast i ett annat land. Du går helt enkelt bredvid och lär dig hur han eller hon arbetar.

K

Med kompetensutveckling menar vi det du kan göra för att utveckla dig själv inom utbildning och lärande. Notera dock att det är din organisation som söker stöd åt dig.

Ett konsortium betyder inom Erasmus+ att flera organisationer i samma land går samman för en gemensam ansökan. På så vis kan projektet eller kompetensutvecklingen få större spridning. Minst tre organisationer ska ingå och en organisation har ansvaret att samordna konsortiet och projektet. Konsortiesamordnaren skickar in ansökan.

En resa inom Minor Field Studies till det land där din projektpartner finns. Ni undersöker förutsättningarna för ett fortsatt utbytesprojekt och diskuterar ansökan.

Ett kontaktseminarium ger er organisation möjlighet att komma i kontakt med andra organisationer i andra länder för att inleda framtida samarbeten. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till olika utbildningssektorer som skola, högre utbildning, yrkes- och vuxenutbildning. Kontaktseminarier arrangeras i de allra flesta fall inom programmet Erasmus+.

L

Är en sorts avsiktsförklaring. Ett letter of intent behövs till exempel inom programmen Athena och Atlas och är en skriftlig formell överenskommelse mellan samtliga parter i ett projekt.

M

Används inom Erasmus+. Organisationerna som deltar i ett partnerskap har olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Vilka de är regleras i en särskild överenskommelse som kallas “mandate”.

En mobilitet är en enhet som används för att beskriva en person som deltar i något av våra program och åker till ett annat land för att inhämta och dela med sig av kunskap. En mobil människa helt enkelt.

Projekt för kompetensutveckling. Projekten handlar om att utveckla och stärka kompetenser genom aktiviteter som kurser och andra utbildningsevenemang, jobbskuggning/observationsperioder och undervisningsuppdrag för personal. För elever och studerande handlar det om praktik och studier utomlands.

Är ett avtal inom Erasmus+ mellan sändande och mottagande organisationen samt deltagaren som säkerställer den mobila aktivitetens förutsättningar och innehåll.

Mobility Tool+ är det administrativa verktyg du använder inom Erasmus+ för att hantera ert projekt under pågående projektperiod och när ni ska rapportera. Till exempel för att registrera deltagare och hantera budgetposter.

Logga in i Mobility Tool+ med ditt EU Login-konto.

Är den organisation som ansvarar för att ta emot en deltagare och som erbjuder program med aktiviteter eller att ta del av undervisning. En mottagande organisation kan till exempel vara en kursarrangör, en partnerorganisation eller annan relevant organisation.

P

För att kunna delta i och ansöka till Erasmus+ krävs en kod, ett identifikationsnummer som kallas PIC. Koden får du genom att registrera er organisation i EU-kommissionens databas Participant Portal.

Mer om Participant Portal på EU-kommissionens webbplats

Nästan alla länder utanför EU-samarbetet klassas som partnerländer i Erasmus+.

Till partnerländer räknas däremot inte ytterområden (outermost regions) som utgör en del av europeiska länder. Inte heller utomeuropeiska länder och regioner som styrs av europeiska länder (overseas countries and territories eller OCTs) räknas som partnerländer. Dessa geografiska områden återfinns i kategorin programländer. Det innebär att ett ytterområde såsom Guadelope räknas som Frankrike. Den utomeuropeiska regionen Falklandsöarna räknas som Storbritannien liksom Grönland räknas som Danmark.

Ett partnerskap definierar vi som ett samarbete över nationsgränserna. Partnerskapet ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra länder kring olika sätt att utveckla kvaliteten inom utbildningen på alla nivåer och inom alla områden.

En resa till det land där din projektpartner finns. Ni undersöker förutsättningarna för ett fortsatt utbytesprojekt och diskuterar ansökan.

Ett sätt att skaffa yrkeserfarenhet. Genom våra program kan elever och studerande få den erfarenheten från en arbetsplats utomlands.

Ett begrepp på de verksamheter vi administrerar. Vi har i dagsläget ett fyrtiotal program. Organisationer kan använda programmen som ett medel att nå uppsatta mål och förverkliga utvecklingsbehov genom internationellt utbyte och samarbete.

Är kontoret där ansökningar till program administreras och hanteras. Kontoret kan hjälpa dig med frågor om projektet och ge stöd under projektets gång. Där kan du också få förklaringar till olika finansiärers krav. Det svenska programkontoret heter Universitets- och högskolerådet (UHR).

De länder som deltar i Erasmus+. EU:s 28 medlemsländer, Island, Norge, Lichtenstein, Makedonien och Turkiet.

En projektform inom Erasmus+ strategiska partnerskap. Är kunskapsutvecklande och processorienterade. De främsta målen är att utveckla och stärka nätverk, öka förmågan att verka på internationell nivå samt att dela idéer, erfarenheter och metoder.

Q

Är en kvalitetsförsäkran om den mobila aktivitetens innehåll gällande mål, stöd och dokumentation mellan den sändande och mottagande organisationen samt deltagaren. Dokumentet används inom Erasmus+.

R

Ett samlingsbegrepp på unga människor som kan arbeta med utvecklingsfrågor i framtiden, både på hemmaplan och utomlands.

Ett program som ska hjälpa till att få fler människor att arbeta med utvecklingsfrågor i framtiden. Exempel på resursbasprogram är Athena, Linnaeus-Palme och Minor Field Studies. Finansieringen för programmen går genom Sida.

S

Är ett avtal mellan sändande och mottagande organisation som säkerställer den mobila aktivitetens förutsättningar och innehåll.

Ett samarbetsprojekt definierar vi som nätverkande och utbyte av kunskap mellan organisationer i olika länder. Här är organisationens mål överordnat individens.

Är ett förutbestämt belopp som används i flera olika program. Schablonerna används för resekostnader, uppehälle, försäkringar samt språkliga och kulturella förberedelser.

Här går vi igenom och förklarar vad som är viktigt att tänka på vid din ansökan till något av våra program. De här mötena vänder sig till dig som redan känner till programmet, har projektidén, en partner och ska till att fylla i ansökan.

En projektform inom Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad. Ska bidra till reformer och utveckling av högre utbildning i hela partnerlandet. Samarbetet kan handla om nationella kriterier för kvalitetssäkring, tillgodoräknande och rutiner kring antagning av studenter.

Är den skola, organisation eller det konsortium där de elever/studerande som det gäller studerar och den personal som berörs arbetar, är knuten till eller på annat sätt är involverad i organisationens arbete. Som sändande organisation ansvarar ni för att välja ut de elever/studerande, lärare och annan personal som ska delta och sända dem på aktuell aktivitet.

Är den part som fyller i och skickar in ansökan för projektet och som ansvarar för kontrakt och budget samt rapportering. Den sökande organisationen kan vara exempelvis en enskild skola eller samordnare av ett nationellt konsortium.

U

Här ger vi information om programmen, tips och råd inför projektstart, inspirerande föreläsningar och workshops samt tillfällen att diskutera ditt projekt med andra deltagare.

Med ordet utbyte menar vi oftast samarbete mellan olika nationer där kunskap, erfarenheter och idéer kan utbytas. Detta genom att människor deltar i praktik och kompetensutveckling i varandras länder.

V

Innebär att sprida och tillvarata projektresultaten i syfte att optimera värdet, öka påverkan och integrera dem i utbildnings- och metodiksystem på nationell och europeisk nivå.

Innebär en fortsatt förenklad medverkan i programmet Erasmus+ mobilitet för yrkesutbildning. Det ger även större möjligheter att planera, anpassa och utveckla ert internationaliseringsarbete långsiktigt. Ackreditering är ett annat ord.

Begreppet vidareförmedlande organisation används inom Praktikantprogrammet. Som Sidas ramorganisation kan ni söka praktikantschabloner för andra organisationers räkning och fungerar då som vidareförmedlande organisation. Den organisation i låg- eller medelinkomstlandet som tar emot praktikanten är er samarbetspartner.

För att få schablonersättning inom Erasmus+ för resa, uppehälle, projekthantering och, när det är lämpligt, kursavgift krävs ett vistelseintyg. Alla deltagare ska ha ett intyg på att aktiviteten är genomförd och innehålla namn på deltagaren, vistelsetid och namn på organisationen.

Används inom Erasmus+ och avser allt lärande som vuxen undantaget yrkes- eller högskoleutbildning. Aktörer som till exempel kommunal vuxenutbildning, folkbildning, frivilligorganisationer, bibliotek och museer arbetar ofta inom detta område; med bildning  och vuxnas rätt till livslångt lärande.