Lyssna

Vanliga frågor

Hitta svaren på de vanligaste frågorna som rör de program vi administrerar här på Utbyten.se.

Allmänna frågor

Med ordet internationalisering menar vi samarbete och utbyte mellan olika nationer. Genom samarbete, utbyte och kontaktskapande kan kunskap, erfarenheter och idéer utbytas. Det ger ömsesidig utveckling.

Våra program är verktyg för att stötta er organisations utveckling. Genom internationellt samarbete och utbyte kan ni stärka er organisation och ge elever och studerande möjlighet att få nya kunskaper och erfarenheter samtidigt som ni själva kan utvecklas i er yrkesroll.

Våra program ger möjligheter för er att samarbeta med organisationer i nästan hela världen. Utgångspunkten för våra program är alltid projektidén, inte själva resan. Våra finansiärer begränsar i vissa fall vilket land du kan samarbeta med.

Ett mobilitetsprojekt syftar i huvudsak till att skicka ut elever, studenter eller personal till andra länder där de kan tillgodogöra sig kunskaper man inte på samma sätt hittar här hemma. Andra projekt handlar mer tydligt om samarbete, ömsesidighet och att utveckla något gemensamt.

Inget av våra program ger bidrag för studieresor.

Ansökan

Programmen riktar sig till aktörer och organisationer verksamma inom alla olika nivåer och former av utbildning: från förskola till universitet, yrkesutbildning och vuxenutbildning. Om din organisation arbetar med utbildningsfrågor är du välkommen att ansöka.

Nej. Vanligast är att ett program har en ansökningsomgång per år, några få har flera fördelat över året. Flest ansökningar ligger under våren.

Ja och nej. Du kan lämna in ansökningar till flera olika program från en och samma organisation. Men du får inte finansiering för samma aktivitet från flera program.

Nej, det är den organisation där du är anställd som ansöker.

Nej, det är den organisation som ni utser som huvudansvarig, koordinator eller liknande som skickar in ansökan. För de program där motsvarande möjligheter inte finns, som Linnaeus-Palme, Atlas med flera, är det alltid den svenska organisationen som skickar in ansökan.

Ge inte upp! Läs igenom bedömningen noga. I ansökningsbeskeden står vanligtvis vilka delar av ansökan som fått låga poäng. Satsa på att förbättra dessa delar. Och ta också del av den information som finns om programmet och vad du ska tänka på när det gäller ansökan på Utbyten.se.

Ja, ni kan delta i flera projekt samtidigt, men ni kan inte få finansiering för samma aktivitet två gånger.

I regel öppnar ansökan cirka en månad innan sista ansökningsdag. Vissa program, som Erasmus+ och Nordplus öppnar sin ansökningsomgång tidigare, cirka tre månader innan sista ansökningsdag.

Teknik och hantering av system och ansökningsformulär

Öppna webbplatsen i annan webbläsare. Använder du till exempel en Mac eller Ipad fungerar inte alltid alla funktioner.

Öppna ansökningsformuläret i annan webbläsare. Använder du till exempel en Mac eller Ipad fungerar inte heller alltid alla funktioner.

Det kan bero på brandvägg eller vilken webbläsare du använder. Vissa webbläsare stöder inte heller alla funktioner i ett webbaserat formulär, till exempel Internet Explorer. Kolla med ert IT-stöd så kan de hjälpa dig.

Troligen behöver du se över inställningarna hos er. Det kan gälla er skrivare eller inställningar på din dator. Kontakta er tekniska support.

Ekonomi och bidrag

Inget program erbjuder full finansiering. Ni måste själva stå för de merkostnader som kan uppstå, exempelvis för personal. Oftast täcker bidragen/stipendierna utgifter för resor, boende och specifika utgifter som är nödvändiga för projektet.

Olika program erbjuder olika mycket finansiering och oftast finns en maxgräns för hur mycket ni kan söka. När ni beräknar er budget inför en ansökan är det viktigt att ni utgår från det ni faktiskt planerar att genomföra. Utgå från projektets kärna - hur ofta ni behöver träffas, hur mycket tid personalen behöver lägga ned på eventuella produkter och hur ni tänker presentera och sprida resultaten.

I de allra flesta fall går det inte att använda bidraget till löner eller vikariekostnader, inte heller kontorsmaterial och liknande kostnader. Ni kan bara använda bidraget till de projektspecifika kostnaderna.

Om något händer

Vanligen kan man byta partner om man har någon annan. Kontakta handläggare för det program ni deltar i för att få hjälp och veta vad som gäller.

Regelverken kan se olika ut för olika program. Kontakta därför handläggare för att ta reda på vad som gäller i ditt program.

Kontakta handläggare och beskriv läget. I de flesta fall ersätter flygbolaget er med en annan resa.

Förutsättningen för att ni blivit beviljade era projektmedel är att ni genomför det ni ansökt om. Försök i första hand därför att hitta det antal deltagare ni fått beviljat för. Är det helt omöjligt kontakta handläggare för det program det gäller.

En förutsättning för att ert projekt ska lyckas är att ni i förväg har kommit överens om vem som gör vad. Om er partner inte gör det ni kommit överens om, prata i första hand med varandra inom projektet och diskutera lösningar med hjälp av koordinatorn. Om det inte löser sig, kontakta handläggare för att se vad som gäller för ditt program.

Det är såklart väldigt viktigt att ha ett säkerhetstänk när ni gör era utbyten. Alla ska känna sig trygga och ett sätt att förebygga oro och osäkerhet är att ni förbereder alla deltagare noga. I ett förberedelsearbete kan ni upprätta handlingsplaner för olika situationer och checklistor för hur man ska bete sig i olika situationer.

Vi följer alltid UD:s rekommendationer och uppmanar er att göra detsamma.

Vi rekommenderar alltid att ni är noggrann när ni väljer projektpartner. Det förekommer tyvärr inom internationaliseringssammanhang att "blufforganisationer" opererar. Om en okänd organisation hör av sig bör ni ta referenser och undersöka så långt som möjligt att denna organisation är okej. Ni bör inte gå in i ett projekt med en partner ni inte känner eller litar på.