Gå till huvudinnehåll

Utbyten.se är Universitets- och högskolerådets webbplats för internationellt samarbete och utbyte. Vi jobbar med information och administration av ansökningar och projekt samt uppföljning av dessa.

Vad du hittar här

På utbyten.se hittar du information om program, verktyg och aktiviteter för internationellt samarbete och utbyte. Programmen finansieras av regeringen, Europeiska kommissionen och Nordiska ministerrådet.

Genom programmen kan förskolor, skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer delta i allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och studier utomlands.

Varför finns det pengar till internationellt samarbete?

Vi har i uppdrag från regeringen, Europeiska kommissionen och Nordiska ministerrådet att samordna och föra ut ett antal EU-program samt en del andra internationella program för samarbeten och utbyten inom utbildningsområdet.

Uppdraget bygger på att det finns ett antal politiska mål som vi ska hjälpa till att uppnå. Till exempel syftar de program som finansieras av EU till att öka sammanhållningen och tillväxten i Europa.

Inom de Sida-finansierade programmen är det övergripande målet är att bekämpa fattigdom och bidra till global utveckling.

Tanken med Nordplus-programmen, som finansieras av Nordiska ministerrådet, är att utveckla utbytet och samarbetet mellan länderna i Norden och Baltikum.  

De här politiska målen kan nås genom olika typer av åtgärder. En typ av åtgärd är att bistå med medel för internationellt samarbete. 

Internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Kärnan i de aktiviteter vi finansierar handlar om internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Alltså: att utbildningar och organisationer i Sverige kan lära av andra länder, och att vi själva har något att bidra med till dem.

Och att det här utbytet av idéer, kunskaper och erfarenheter utvecklar såväl de personer och organisationer som deltar, som utbildningsvärlden i stort.

Information och administration

Vårt ansvar för programmen skiftar beroende på finansiär och verksamhetens karaktär. Men i stora drag jobbar vi med information och administration av ansökningar och projekt samt uppföljning av dessa.

Alla nivåer av utbildning

Oavsett vad du studerar eller vad du jobbar med inom utbildning så kan du ta del av de program och aktiviteter som vi adminstrerar. Programmen riktar sig till alla olika nivåer och former av utbildning: från förskola till universitet, yrkesutbildning och vuxenutbildning.

Vad vi erbjuder

Förutom att informera om de program vi hanterar, hjälper vi dagligen ansökare (till exempel skolor, högskolor, företag och organisationer) att diskutera och förfina projektidéer och knyta kontakter med andra organisationer som verkar inom samma tematiska område.

Erfarenhetsutbyte, idéutbyte, kunskapsutbyte

Bidrag inom de olika programmen ges till initiativ som kanske annars inte hade blivit verklighet. Det kan ofta gälla erfarenhetsutbyte inom ramarna för ett projektsamarbete, deltagande i en fortbildningskurs i ett annat land eller ett elev-, student- eller lärarutbyte.

Mobilitet är viktigt inom programmen och bidrag kan sökas för bland annat reskostnader vid planerade besök och möten utomlands. I de flesta fall ges inte bidrag till personalkostnader.

Broschyrer

För att se vilka broschyrer och andra publikationer som finns att beställa går du till Universitets- och högskolerådets publikationsbutik:

Universitets- och högskolerådets publikationsbutik