Lyssna

Vår verksamhet

Utbyten.se är Universitets- och högskolerådets webbplats för internationellt samarbete och utbyte. Här hittar du finansieringsmöjligheter och stöd för att utveckla och stärka er organisation. Det kan till exempel handla om fortbildningsaktiviteter eller utveckling av verksamheten i stort.

Genom programmen kan förskolor, skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer delta i allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och studier.

Varför finns pengar till internationellt samarbete?

Vi har i uppdrag från regeringen, Europeiska kommissionen och Nordiska ministerrådet att samordna och föra ut finansiering inom EU-program och internationella program för samarbeten och utbyten inom utbildningsområdet.

Uppdraget bygger på att det finns ett antal politiska mål inom respektive programområde som vi ska hjälpa till att uppnå. 

  • De program som finansieras av EU fokuserar på ökad sammanhållning och tillväxt i Europa.
  • De Sida-finansierade programmens övergripande mål att bekämpa fattigdom och bidra till global utveckling.
  • Nordplus-programmen, som finansieras av Nordiska ministerrådet, har som fokus att utveckla utbyte och samarbete mellan länderna i Norden och Baltikum. 

Något för alla utbildningsområden

Vårt ansvar för programmen skiftar beroende på finansiär och verksamhetens karaktär. Men i stora drag jobbar vi med information, administration och uppföljningar av ansökningar och projekt.

Oavsett vad du studerar eller vad du jobbar med inom utbildning kan du ta del av de program och aktiviteter som vi administrerar. Programmen riktar sig till olika nivåer och former av utbildning: från förskola till universitet, yrkesutbildning och vuxenutbildning.

Hjälp med ansökan

Vi hjälper även ansökare (exempelvis skolor, högskolor, företag och organisationer) att förfina projektidéer och knyta kontakter med andra organisationer som verkar inom samma tematiska område.

Bidrag till erfarenhetsutbyte, idéutbyte, kunskapsutbyte

Bidrag inom de olika programmen ges till initiativ som kanske annars inte hade blivit verklighet. Det kan gälla erfarenhetsutbyte inom ramarna för ett projektsamarbete, en fortbildningskurs i ett annat land eller ett elev-, student- eller lärarutbyte.

Mobilitet är viktigt inom programmen och bidrag kan sökas för bland annat reskostnader vid planerade besök och möten utomlands. I de flesta fall ges inte bidrag till personalkostnader.

Bilder

På Utbyten.se finns fotografier tagna/köpta av följande fotografer och bildbyråer:

  • Eva Dalin
  • Erik Lundback
  • Johnér (bildbyrå)
  • Scandinav (bildbyrå)

Det kan också förekomma fotografier tagna av deltagare i projekten och av medarbetare vid Universitets- och högskolerådet.

Gabriel Wentz har gjort illustrationer på webbplatsen.