Här får du en övergripande bild av programmet där vi går igenom vilka organisationer som kan söka, möjliga samarbetsländer samt det övergripande syftet med Atlas.

Två kvinnor sitter vid ett konferensbord

Skapa internationella kontakter

Syftet med Atlas konferens är att främja utvecklingen av internationella kontakter och kompetens inom det offentliga skolväsendet och bland fristående skolor som står under statlig tillsyn.

Internationella konferenser erbjuder en möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av kollegor över hela världen. Målet är att lärare ska använda och sprida sina nya kunskaper och metoder som de fått till följd av konferensen i sin undervisningsmiljö med syftet att bidra till utvecklingen av skolan eller organisationen.

Vilka kan söka?

 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Särskild utbildning för vuxna
 • Fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer
 • Godkända internationella skolor
 • Anordnare av kompletterande utbildning

Bara lärare och skolledare kan delta eller medverka i en konferens.

Vad räknas som konferens?

Inom ramen för Atlas konferens kan du söka stöd för aktiv medverkan eller besök vid en konferens. Du kan delta med ett eget bidrag genom att hålla ett föredrag, leda en workshop eller ha en utställning. Deltagandet ska vara relevant för din yrkesroll. 

Det vi räknar som konferens är till exempel aktiviteter som arrangören beskriver som:

 • Conference
 • Symposium
 • Seminar
 • Congress
 • Summit
 • Talks
 • Forum
 • Colloquium

Konferensen ska ha en officiell webbsida där det framgår att den är öppen för deltagare från hela världen. Det går inte att få stöd för att delta i interna konferenser, studieresor, projekt- eller planeringsmöten, utbildningar, kurser, mässor eller tävlingar. Om du är osäker på om den konferens du vill delta i är godtagbar eller inte - kontakta en handläggare för Atlas konferens.

Giltiga konferensländer

Samtliga länder utanför EU/EES.

Det övergripande syftet med Atlas

Atlasprogrammet ska främja lärares och skolledares internationella kontakter samt stödja utvecklingsarbete som syftar till att, med hjälp av internationella kontakter, förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner.

Programmet ska också främja yrkesutbildningens utveckling genom att erbjuda elever på gymnasiets yrkesförberedande program möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagd utbildning, APL, i utlandet.

Andra programdelar inom Atlas är