För att starta ett Atlasprojekt behöver du och dina kollegor en utländsk partnerskola i ett annat land. Skolan ska erbjuda formell utbildning motsvarande högst gymnasial nivå. Tillsammans bygger ni sedan upp ett partnerskap för internationella utbyten.

Tre killar sitter runt ett bord.

Hitta samarbetspartner

Kontakt med en blivande partnerskola kan ni få på flera sätt. Kanske finns det någon i närheten som har kontakter utomlands? Hör med personalen på skolan eller med elever och föräldrar. Att tala med organisationer inom civilsamhället, som fackföreningar eller hjälporganisationer är ett annat tips.

Atlas konferens

Att åka på konferens är ett annat tips. På stora internationella pedagogiska konferenser är det lätt att skapa relationer och kontakter med skolor runtom i världen som ni sedan kan bygga upp ett samarbete med. Ett alternativ för er som letar samarbetspartner är därför att utifrån ert utvecklingsbehov börja med att söka för kompetensutveckling inom Atlas konferens

Planeringsresa

Om er samarbetspartner är ny kan ni ansöka om medel för en planeringsresa där ni tillsammans träffas för att komma överens om formerna för samarbetet, förankra projektet och planera för ansökan och kommande utbyten. Mer om Atlas planering.

Avsiktsförklaring (letter of intent)

Alla ansökningar måste innehålla en avsiktsförklaring, eller ett så kallat letter of intent, från den utländska partnerskolan. 

En avsiktsförklaring ska vara undertecknad av samtliga skolor i partnerskapet. Om avsiktsförklaringen löper över flera år och ska användas vid flera ansökningstillfällen måste det tydligt framgå mellan vilka år den gäller eftersom den måste var aktuell för ansökningsomgången.

Översätt avsiktsförklaringen

Avsiktsförklaringen måste översättas om den är skriven på annat språk än svenska eller engelska. Översättningen skannar du ihop med originalhandlingen till ett dokument och laddar upp i ansökningsformuläret.

Det är inte möjligt att komplettera med några handlingar efter att sista ansökningsdag passerat.

En mall för avsiktsföklaring finns på startsidan för Atlas partnerskap

Rektorsutlåtande

Rektor för skolenheten ska motivera på vilket sätt ledningen stödjer projektet och ange vad det förväntade resultatet kan ge för effekter på verksamheten. Rektors namn, titel och datum ska framgå genom exempelvis brevhuvud eller e-postsignatur. Utlåtandet ska du ladda upp i ansökningssystemet. Biträdande rektor kan inte skriva utlåtandet.

Rektor ska också godkänna de allmänna villkor som gäller för Atlas partnerskap i ansökningssystemet innan du skickar in ansökan.

En mall för rektorsutlåtande finns på startsidan för Atlas partnerskap

Visum

För att kunna delta i ett utbyte behövs visum. För visumansökan kontaktar du ansvarig utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat). Information om visumansökan för era partners finns hos Migrationsverket och Sweden Abroad. Tänk på att vara ute i god tid!

Migrationsverkets webbplats

Webbplatsen Sweden Abroad

Framgångsfaktorer för ett lyckat projekt

Skolor som deltagit i Atlas partnerskap lyfter fram flera olika faktorer som har eller kunde ha bidragit till att göra deras projekt framgångsrika:

  • att utgå från ett identifierat behov på skolan (knyta an till det utvecklingsarbete som pågår)
  • att ha syfte och behov väl definierade (tydliggöra vilka mål och ämnen i läroplanen som berörs)
  • att ha tydliga mål
  • att projektet är väl förankrat
  • att det finns resurser avsatta för arbetet
  • att vara väl förberedd (till exempel när det gäller språk, kultur, klädkod, boende, hierarkier)
  • att arbeta med uppföljning och utvärdering
  • att arbeta med resultatspridning internt och externt
  • att tänka långsiktigt - vad händer sen? 

Stöd inför samarbetet

Euroguidance är en slags verktygslåda för mobilitet där du hittar tips, information och goda exempel som kan användas i samband med en utlandsvistelse.

Webbplatsen Euroguidance.se

Atlasdagarna

Inför en ansökningsomgång anordnar Universitets- och högskolerådet informationsdagar på olika håll i landet. Vanligtvis äger de rum i december eller januari, innan den aktuella ansökningsomgången öppnar. Vid mötena går vi igenom programmet Atlas partnerskap, svarar på frågor och förklarar vilka prioriteringar som gäller för närmaste ansökningsomgång.

För aktuella möten, se vad som är på gång i vårt evenemangskalendarium.