Lyssna

Atlas partnerskap syftar till att främja internationella kontakter som i sin tur ska leda till skolutveckling utifrån de behov ni har identifierat på er skola. Att förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner står i fokus.

Mål och förväntade resultat på lång sikt är

Att med hjälp av internationella kontakter förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner. Det vill säga att öka:

 • elevernas måluppfyllelse 
 • lärarnas didaktiska kompetens. 

Ert projekt kan beröra olika aspekter av verksamheten i skolan men ska utgå från ett identifierat utvecklingsbehov.

Följande resultat förväntas ett projekt att leda till

Efter genomförda utbyten

Elever har fått
 • ökade erfarenheter av internationella miljöer
 • nya perspektiv och/eller ökad kunskap inom projektets ämnesområde/-n
 • internationella kontakter.
Lärare och organisation har fått
 • ökade erfarenheter av internationella miljöer
 • veta hur de kan använda nya kunskaper och erfarenheter
 • nya perspektiv på och/eller fördjupad kunskap inom sitt yrkesområde.

Resultaten mäts med hjälp av deltagarrapporter till elever och lärare.

Efter projektperiodens slut 

Elever 
 • har fått ökade ämneskunskaper
 • är mer förberedda att leva i ett internationellt samhälle.
Lärare och organisation
 • använder sina nya kunskaper och erfarenheter i undervisningen
 • sprider sina nya kunskaper och erfarenheter i verksamheten
 • tar tillvara elevers nya kunskaper och erfarenheter.

Resultaten mäts i slutrapporten som skickas in när projektperioden är över.

För att mäta de långsiktiga resultaten genomför vi på Universitets- och högskolerådet intervjuer med deltagare i utvalda projekt.