Här får du en övergripande bild av programmet där vi går igenom vilka organisationer som kan söka, möjliga samarbetsländer samt det övergripande syftet med Atlas.

Samarbete mellan svenska och sydafrikanska elever.

Skolutveckling genom internationella kontakter

Syftet med Atlas partnerskap är att främja utvecklingen av internationella kontakter inom det svenska skolväsendet. Med hjälp av internationella kontakter kan du och dina kollegor förverkliga skolans mål.

Programmet ger er på så sätt möjlighet att använda internationalisering som ett verktyg för utvecklingsarbete. Det kan till exempel handla om utvecklingsfrågor kopplade till nationella eller regionala satsningar som olika lärarlyft, vilka ska bidra till att eleverna når läroplans- och examensmålen.

Personal stärker ämnes- och yrkeskompetensen

Som personal har du och dina kollegor möjlighet att stärka er ämnes- och yrkeskompetens genom erfarenhetsutbyte. Det ger nya perspektiv och ökad förståelse för andra sätt att undervisa och därmed en unik chans att reflektera över den egna lärarrollen.

Syftet är att ge verktyg och kompetens som utvecklar metodik och pedagogik för att främja elevernas måluppfyllelse. Samtidigt får ni ett internationellt perspektiv som kan ha en direkt effekt på skolans kvalitet.

Elever stärker kunskaper och förmågor

Eleverna får möjlighet att stärka sina kunskaper och förmågor genom samarbete med andra unga i världen. Mötet med en annan kultur och andra sätt att tänka ger effekter som att eleverna mognar, blir mer självständiga, vidgar sina perspektiv och fördjupar sina kunskaper om omvärlden, kring olika ämnen och sig själva.

Skolledare får nya perspektiv

De skolledare som deltar får möjlighet att stärka sin yrkeskompetens genom erfarenhetsutbyte med andra skolledare i världen. Det ger nya perspektiv och ökad förståelse för andra sätt att leda skolverksamheter och därmed en unik chans att reflektera över sin egen yrkesroll.

Organisationer som kan söka

Målgruppen för Atlas partnerskap är lärare, skolledare, annan pedagogisk personal och elever inom:

 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola
 • Kommunal vuxenutbildning inklusive allmän kurs på folkhögskola
 • Särskild utbildning för vuxna
 • Fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer
 • Internationella skolor som enligt skollagen är godkända eller har rätt till bidrag
 • Utbildningsanordnare som får statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar

Associerade partners från till exempel utbildningsförvaltningar, central förvaltning lärarutbildningar etcetera kan delta i resan om syftet är väl motiverat. De kan däremot inte ansöka om bidrag.

Samarbetspartnern

Samarbetspartner ska vara en utländsk förskola, skola eller vuxenutbildningsorganisation motsvarande högst gymnasial nivå. Att samarbeta med frivilligorganisationer är bara möjligt om de bedriver skolor.

Ni kan inte söka medel för samarbeten med svenska skolor utomlands. Möjligheten att använda medel för att bjuda in personal/elever från samarbetspartnern är begränsad till länder utanför OECD.

Samarbetspartnern kan vara etablerad eller ny

 • Om samarbetspartnern är ny rekommenderar vi att ni först söker bidrag för planeringsresa.
 • Har ni redan etablerade partners kan ni direkt ansöka om själva utbytet.

Samarbetet kan vara mellan två eller flera parter.

Möjliga samarbetsländer

Det är möjligt att samarbeta med skolor i hela världen utanför EU/EES.

Bidrag för planeringsresa

När ni hittat partners i ett projekt och funderar på att skicka in en ansökan för ett partnerskap, finns möjlighet att söka bidrag för att planera projektet tillsammans med er partner. Vid besöket kan ni diskutera projektet, ta fram projektplaner och förbereda en projektansökan.

Observera att om ni genomför en planeringsresa och vill söka bidrag genom Atlas partnerskap med samma partner måste ni slutrapportera planeringsresan innan ansökan till Atlas partnerskap öppnar.

Planeringsresa genom Atlas planering

Andra programdelar inom Atlas