Efter att sista ansökningsdag passerat påbörjar vi arbetet med att bedöma ansökningarna. Ni får besked efter cirka tio veckor. Bedömningen utgår från kriterierna för giltighet och kvalitet.

Bedömningen görs i två steg

 • Ansökan granskas först utifrån kriterierna för giltighet.
 • Bedöms ansökan som giltig går den vidare för kvalitetsbedömning. För kvalitetsbedömningen anlitar vi externa oberoende experter.

Det är inte möjligt att komplettera ansökan efter att sista ansökningsdag passerat.

Giltighetskriterier

 • Ansökan har kommit in sista ansökningsdagansökningsdag klockan 12:00.
 • Ansökan har kommit in via vårt ansökningssystem.
 • Sökande är behörig organisation.
 • Ansökan är komplett.

Organisationen är behörig om:

 • den tillhör målgruppen huvudmän för skolenheter inom skolväsendet (det vill säga förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer eller allmän kurs vid folkhögskolor).

Ansökan är komplett om den innehåller:

 • en underskriven avsiktsförklaring (letter of intent) från partnerorganisationen där de genom datering eller formulering visar att de stödjer den aktuella ansökan
 • ett underskrivet rektorsutlåtande som genom datering och motivering visar att projektet är förankrat hos skolledningen.

Kvalitetskriterier

När vi bedömer ansökningarna tittar vi på följande:

 • Att utvecklingsbehov finns identifierade för samtliga partnerskolor.
 • Att syfte och mål med projektet utgår från ett identifierat utvecklingsbehov på skolorna.
 • Att det finns goda förutsättningar, förankring, tidigare erfarenheter, förberedelser och projektadministration för projektets genomförande.
 • Att ömsesidighet genomsyrar projektet.
 • Att de planerade aktiviteterna är konkreta och relevanta för måluppfyllelsen, det vill säga att de bidrar till ökade ämneskunskaper hos eleverna och att deltagarnas erfarenheter och kunskaper sprids och tas tillvara i undervisningen.
 • Att det finns en realistisk riskanalys och en plan för att hantera uppkomna risker.
 • Att det finns en plan för uppföljning på olika nivåer.

Fördelningsprinciper

Efter kvalitetsbedömningen kan vi ta hänsyn till följande faktorer:

 1. Spridning över utbildningsnivå.
 2. Prioritering av nya ansökare.
 3. Geografisk spridning inom Sverige.

Besked om beslut

Vi skickar ut besked om beslut per e-post till kontaktperson/-er samt till rektor eller rektors motsvarighet. Handläggningstiden är cirka tio veckor från sista ansökningsdag. Vi har inte möjlighet att ge förhandsbesked. Om beskedet dröjer - kontrollera din skräppost innan du kontaktar oss!

Om ni beviljas bidrag

I ansökningssystemet och på vår webbplats hittar du de villkor som gäller för beviljade bidrag. Dessa villkor godkänns av rektor i ansökan. I det beslutsbrev vi skickar ut framgår beviljat bidrag och de särskilda villkor som gäller för just ert projekt. Vi betalar ut beviljat bidrag i förskott (100 procent) till det plus- eller bankgironummer som anges i ansökan.

Om ni inte beviljas bidrag

Vi meddelar skolor och organisationer som inte beviljas projektmedel cirka tio veckor efter sista ansökningsdag. I beslutsbrevet framgår orsaken till avslaget.

Universitets- och högskolerådets beslut om bidrag kan inte överklagas enligt SFS 2012:811.