Ett partnerskap inom Atlas är ett utbyte mellan skolor i Sverige och skolor i hela världen. Fokus ligger på samarbete kring målen i läroplanerna och skolutvecklingsarbete.

Kille och tjej står och diskuterar i en aula.

Ömsesidigt erfarenhetsutbyte

Ett partnerskap ska ge ett internationellt perspektiv i undervisningen samt främja kunskap och förståelse mellan olika kulturer. Det är viktigt att projektet består av ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte i tätt samarbete med partnerskolan eller partnerorganisationen. 

Vid utbytet deltar endast lärare eller både lärare och elever. 

Integreras i undervisningen

Under utbytet kan ni till exempel genomföra gemensamma workshoppar, seminarier, projektmöten, fältstudier eller delta i undervisningen. Aktiviteterna ska inte begränsas till resorna utan integreras i undervisningen under året.

Även om endast en mindre grupp är med på resorna ska projektet så långt det är möjligt involvera en större grupp personal/elever/studerande inom ett arbetslag, programlag eller hela skolan/organisationen.

Stöd för APL-vistelse i företag och andra organisationer är möjligt inom Atlas praktik.

Nytt projekt eller fördjupningsprojekt

Partnerskap första året – nytt projekt

Första året er skolenhet söker Atlas partnerskap är projektet ett så kallat "nytt projekt". Ett nytt projekt har aldrig tidigare beviljats medel inom Atlas partnerskap, men skolan kan ha haft andra samarbeten tidigare.

Observera att även om ni gjort en planeringsresa inom Atlas planering räknas projektet som nytt för Atlas partnerskap.

Utbyte år 2 och uppåt

Under det andra året är projektet ett fördjupningsprojekt och andra krav gäller. Ni behöver visa på både hur projektet utvecklats och hur samarbetet ska kunna fortsätta långsiktigt. Utvecklingen av projektet ska baseras på lärdomar från det tidigare samarbetet. Det går att söka bidrag varje år och ert projekt bedöms i konkurrens med andra projekt.

Observera att det är viktigt att ni i ansökan anger om ni tidigare beviljats bidrag för ett Atlas partnerskap med samma partner eftersom det påverkar vilka frågor ni får besvara och därmed hur vi bedömer er ansökan. 

Som skolenhet kan ni ha flera pågående projekt samtidigt.

Hur projektet är uppbyggt

 • Minst fyra deltagare krävs, i övrigt bestämmer ni som projektägare hur många som ska delta.
 • Minst två parter krävs, en svensk och en utländsk.
 • Partnerskola är den eller de skolor som har deltagare med i utbytet.
 • I projektet kan maximalt sex partnerskolor ingå i samarbetet, tre utomlands och tre i Sverige.

Eftersom skolsystemet kan se annorlunda ut i partnerlandet är det viktigt att ni är säkra på att er partnerskola bedriver formell utbildning motsvarande högst gymnasial nivå.

Ni som projektägare bestämmer själva

 • Vilka partnerskolor ni vill samarbeta med. I vilket land de ligger har ingen betydelse.
 • Om det ska vara ett rent lärarutbyte eller ett lärar- och elevutbyte.
 • Antalet dagar för utbytet i partnerland och besök i Sverige. 
 • Fördelningen av resor: ett besök/utbyte mellan partnerskolorna i vardera riktningen, ett besök/utbyte i Sverige, ett besök/utbyte i partnerlandet. Att använda beviljat bidrag till att bjuda in till besök i Sverige är endast möjligt för samarbeten med länder utanför OECD.

Om något händer

Om ni blir beviljade medel och ska, eller redan har, startat ert pojekt kan vissa omständigheter göra att projektet behöver förändras. Kontakta i så fall alltid en handläggare eftersom  förändringar måste godkännas innan ni kan gå vidare i projektet. Exempelvis kan det handla om

Resor till samarbetsland 

Att UD avråder från att resa till ett samarbetsland, kan det leda till att resan ställs in eller får skjutas upp. Vi uppmanar er att alltid följa UD:s rekommendationer.

Relationen med samarbetsskolan

Att er partner inte längre önskar delta i projektet. Om inte särskilda omständigheter föreligger måste projektet avbrytas och beviljade medel betalas tillbaka till Universitets- och högskolerådet. Ett pågående projekt kan inte "flyttas över" till en ny partnerskola. Ni måste i sådana fall ansöka på nytt med ett nytt land.

Projekttiden

Att det uppstår svårigheter att genomföra projektet inom given tid.

Vid sjukdom

Att elever och lärare blir sjuka. Då är det bra om ni har gjort en noggrann riskanalys - på individnivå och projektnivå, har en uppdaterad och förankrad krisplan och att den är förankrad hos alla som är involverade. Glöm inte era partners. Det är också bra om ni har koll på vilka möjligheter som finns vad gäller sjukvård. Några tips:

 • Ha en krishanteringsgrupp bland föräldrar.
 • Förberedda försäkringar.
 • Ansvarsfördelning i Sverige och utlandet - diskutera vem som ska sköta kontakterna och fördela roller.

Ni måste omgående kontakta oss om

 • Er skola/organisation beviljas medel för samma aktivitet/projekt.
 • Projektet inte kan genomföras.

Dessa förändringar kan komma att påverka det bidrag ni beviljats som kan justeras efter beslut av Universitets- och högskolerådet.

Seminarier i anslutning till programmet

Varje år bjuder vi in alla sökande organisationer till Atlasdagarna. Syftet är att ge förutsättningar och verktyg för det kommande projektsamarbetet. Vi håller även en workshop om hur man skriver en lyckad ansökan, som stöd för dem som fått avslag.

Information om möten publicerar vi i vårt evenemangskalendarium.