Lyssna

Mer om programmet

Här får du en övergripande bild av programmet där vi går igenom vilka organisationer som kan söka, möjliga samarbetsländer samt det övergripande syftet med Atlas.

Två kvinnor sitter vid ett konferensbord.

Skapa internationella kontakter

Syftet med Atlas planering är att främja utvecklingen av internationella kontakter inom det svenska skolväsendet och lägga grunden för ett fortsatt samarbete genom partnerskap eller arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Planeringen kan äga rum i Sverige eller utomlands beroende på i vilket land er partner finns och vad ni söker medel för. En planeringsresa ska utgå från ett identifierat utvecklingsbehov och det ska finnas en ambition att utveckla ett långsiktigt internationellt samarbetsprojekt.

Organisationer som kan söka och delta

Målgruppen för Atlas planering är lärare, skolledare, annan pedagogisk personal och elever inom:

 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Anpassad skola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Gymnasieskola
 • Anpassad gymnasieskola
 • Kommunal vuxenutbildning inklusive allmän kurs på folkhögskola
 • Särskild utbildning för vuxna

Associerade partners från till exempel utbildningsförvaltningar, central förvaltning lärarutbildningar etcetera kan delta i resan om syftet är väl motiverat. De kan däremot inte ansöka om bidrag.

Samarbetspartnern ska vara en förskola, skola eller vuxenutbildningsorganisation. När det gäller planering av en APL-vistelse kan samarbetspartnern också vara ett företag eller en annan organisation.

Samarbetsländer

 • För planering av samarbetsprojekt är det möjligt att söka stöd för resa till länder utanför EU/EES
 • För planering av APL-vistelse är det möjligt att söka stöd för resa till länder utanför EU/EES
 • För planering av samarbetsprojekt är det möjligt att ansöka om ömsesidig planeringsresa där ni åker till er parter samt bjuder hit partnern till Sverige. Detta är inte möjligt vid planering för APL.

Det är er skolas skyldighet att kontrollera och följa de visumregler och krav på vaccinationer som gäller i de mottagande länderna. 

Det övergripande syftet med Atlas

Atlasprogrammet ska främja lärares och skolledares internationella kontakter samt stödja utvecklingsarbete som syftar till att, med hjälp av internationella kontakter, förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner.

Programmet ska också främja yrkesutbildningens utveckling genom att erbjuda elever på gymnasiets yrkesförberedande program möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagd utbildning, APL, i utlandet.

Andra programdelar inom Atlas är

Coronapandemin

För information om vad som gäller för olika projekt inom Atlas med anledning av coronapandemin - kontakta programmets handläggare på atlas@uhr.se

Film: Pandemins påverkan på arbetet inom Atlas


Jenny Lindström, handläggare Atlas, berättar och svarar på vanliga frågor.

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar Universitets- och högskolerådet personuppgifter (pdf)

Kontakta oss

atlas@uhr.se

Vi jobbar med Atlas planering:

 • Chelsea Long, 010-470 06 49