Lyssna

Mer om programmet

Här får du en övergripande bild av Atlas planering där vi går igenom vilka organisationer som kan söka, möjliga samarbetsländer, att hitta samarbetspartner samt ekonomi och bidrag.

Skapa internationella kontakter

Programmet ger möjlighet att med hjälp av internationella kontakter förverkliga läroplanens mål. En planeringsresa ska utgå från identifierade utvecklingsbehov inför framtida samarbetsprojekt inom Atlas partnerskap eller Atlas praktik.

Vad ni kan göra 

Planering av partnerskap med förskolor, skolor eller andra utbildningsinstitutioner i ett annat land (ensidig eller ömsesidig).

Planering av APL utomlands på företag eller organisationer (ensidigt). För planering av APL är det inte möjligt att bjuda in utländsk part till Sverige.

Vi beviljar inte bidrag för rena fortbildningsresor eller studiebesök.

Planering av ett Atlas partnerskap 

Planeringsresan ska ge förutsättningar för ett kommande kvalitativt samarbete. Resan måste utgå från ett identifierat utvecklingsbehov. Det ska finnas en ambition att utveckla långsiktiga internationella kontakter som kan ta sig uttryck i form av brevväxling, samarbete över nätet, klass- eller lärarutbyten, utvecklingsprojekt med mera.

Vilka som kan söka

För planering inför Atlas partnerskap:

 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Anpassad grundskola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Gymnasieskola
 • Anpassad gymnasieskola
 • Kommunal vuxenutbildning inklusive allmän kurs på folkhögskola
 • Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå
 • Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå
 • Fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, anpassad grundskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer
 • Internationella skolor som har fått ett godkännande enligt 24 kap. 3 a § skollagen (2010:800) eller en förklaring om rätt till bidrag enligt 24 kap. 6 § samma lag.
 • Anordnare av utbildning som får statligt stöd enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar. Förordning (2015:805).

Giltiga deltagare

 • Lärare, skolledare eller annan pedagogisk personal
 • Elever på aktuella skolor

En resa kan omfatta maximalt fyra deltagare, varav högst två elever, från respektive land. Maximalt 8 deltagare per projekt.

Associerade partners – från till exempel utbildningsförvaltningar eller central förvaltning – kan också delta i planeringsresan om det finns ett välmotiverat syfte. De kan dock inte söka.

Giltig partnerorganisation

För planering inför partnerskap ska samarbetspartner vara en förskola, skola eller utbildningsorganisation med giltig målgrupp som kan söka Atlas partnerskap. Samarbeten är även möjliga mellan utbildningsnivåer, dock högst gymnasial nivå. Frivilligorganisationer är endast giltiga partnerorganisationer i de fall de bedriver skolor med formell undervisning.

Planering av Atlas praktik (APL)

Planeringsresan ska ge förutsättningar för en kommande kvalitativ APL-vistelse utomlands.

Det är möjligt att få bidrag för maximalt fyra deltagare per resa. Högst två deltagare kan vara elever från samma skola eller organisation.

Vilka som kan söka

 • Skolor, utbildningsorganisationer och kommuner som ansvarar för gymnasieskolans yrkesprogram, eller för anpassad gymnasieskola, med minst 15 veckors obligatorisk APL. Även teknikprogrammets fjärde år räknas som giltigt yrkesprogram.
 • Utbildningsanordnare inom yrkesvux, yrkesintroduktion och lärlingsprogram.

Giltiga deltagare

 • Lärare, skolledare eller annan pedagogisk personal.
 • Elever på aktuella skolor.

En resa kan omfatta maximalt fyra deltagare, varav högst två elever, från Sverige till utlandet. Maximalt 4 deltagare per projekt.

Associerade partners – från till exempel utbildningsförvaltningar eller central förvaltning – kan också delta i planeringsresan om det finns ett välmotiverat syfte. De kan dock inte söka.

Giltig partnerorganisation

För planering inför APL-vistelse kan samarbetspartner vara företag, organisationer eller skolor utomlands. APL-vistelse på en skola är endast möjlig om APL-platsen följer riktlinjer för APL. APL-vistelse på en svensk skola utomlands är ej giltigt.

Möjliga samarbetsländer och visum 

Planeringsresor är möjliga att genomföra i hela världen utanför EU/EES. 

För visumansökan kontaktar du ansvarig utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat).

Migrationsverkets webbplats.

Webbplatsen Sweden Abroad (engelska).

Ekonomi och bidrag  

Schablonbelopp 

Bidraget beviljas i form av schabloner per deltagare:  

 • Europa utanför EU/EES 10 000 kronor 
 • Övriga världen 20 000 kronor 

Giltiga och ogiltiga kostnader  

Tänk på att kontrollera era planerade kostnader mot aktuell omgångs allmänna villkor. Vi rekommenderar er att alltid ta kontakt med en handläggare om ni är osäkra på utgifter. Bidrag från Atlasprogrammet utgör statliga medel. 

Utbetalning av bidraget  

Om er ansökan beviljas betalar vi ut det beviljade bidraget i samband med att vi meddelar beslut om bifall av ansökan. Betalningen går direkt till huvudman, till det i ansökan angivna plus- eller bankgironumret, och vi betalar ut hela beloppet vid ett tillfälle.

Universitets- och högskolerådet betalar ut sina bidrag utan moms.

För att få kostnader inklusive moms godkända måste du i samband med rapporteringen skicka in ett intyg på att din organisation inte är momspliktig.

Eftersom Atlas planering är en del av skolors undervisning som enligt svensk skollag ska vara avgiftsfri (kap 10 § 10-11 för grundskolan och kap 15 § 17-18 för gymnasieskolan) ska planeringsresan utomlands för eleverna också vara det.

Läs mer om avgifter på Skolverkets webbplats.

Viktigt att spara underlag

Universitets- och högskolerådet genomför slumpvisa kontroller av rapporterade projekt. Spara därför alltid kvitton, färdbevis och alla andra ekonomiska underlag som styrker kostnader inom projektet i fem år för eventuell revision. Du behöver inte redovisa några underlag i rapporteringen.

 

Kontakta oss

atlas@uhr.se

Vi jobbar med Atlas planering:

 • Chelsea Long, 010-470 06 49
 • Jacob Dygéus, 010-470 03 76