Lyssna

Så fungerar det

Atlas planering ska ge förutsättningar för ett kommande samarbete inom Atlasprogrammen. Ni söker antingen för att planera ett samarbetsprojekt tillsammans med en partnerskola eller för att planera för en framtida APL-vistelse utomlands.

Tid för personliga möten

Personliga och fördjupade möten mellan partners är viktigt, både för att kunna sätta upp mål för själva samarbetet och för att ett kommande projekt ska uppnå målen för Atlasprogrammet.

Målen är:

 • För Atlas partnerskap att med hjälp av internationella kontakter förverkliga målen i skolans läroplaner. Projekten kan beröra olika aspekter av verksamheten i skolan men bör utgå från ett identifierat utvecklingsbehov.
 • För Atlas praktik att ge eleven yrkesmässig utveckling, kulturell erfarenhet och ökade språkkunskaper genom arbetsförlagt lärande i utlandet. Projekt inom Atlas praktik ska främja skolan utveckling genom att stödja förverkligandet av målen för internationalisering i skolans läroplaner.

Möjlighet att söka bidrag för två typer av planeringsresa

 • Planering med partnerskola för ett framtida samarbete. Sök antingen endast för att åka till partnerlandet eller ömsesidig resa där även partnern kommer till er.
 • Planering av APL-vistelse utomlands.

Du söker bidrag i form av schablonbelopp per deltagare som avser att täcka kostnader för resa och uppehälle.

Vi rekommenderar att skolledare deltar.

Schablonbeloppen

2022 höjdes schablonerna inom Atlas planering. Schablonbelopp per deltagare är 10 000 kronor inom Europa utanför EU/EES (en höjning med 2 000 kronor jämfört med tidigare) och 20 000 kronor i övriga världen (en höjning med 4 000 kronor jämfört med tidigare). Europa utanför EU/EES innefattar sedan brexit även Storbritannien.

Planering av ett partnerskap 

Planeringsresan ska ge förutsättningar för ett kommande kvalitativt samarbete. Resan måste utgå från ett identifierat utvecklingsbehov. Det ska finnas en ambition att utveckla långsiktiga internationella kontakter som kan ta sig uttryck i form av brevväxling, samarbete över nätet, klass- eller lärarutbyten, utvecklingsprojekt med mera.

Vilka som kan söka och delta

 • Förskolor
 • Grundskolor
 • Gymnasieskolor
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Allmän kurs vid folkhögskolor
 • Kompletterande utbildningar 

De deltagare som kan ingå i en planeringsresa är

 • Lärare, skolledare eller annan pedagogisk personal.
 • Elever på aktuella skolor.

Det är möjligt att få bidrag för maximalt fyra deltagare per resa. Högst två deltagare kan vara elever från samma skola eller organisation. Vi beviljar inte bidrag för rena fortbildningsresor eller studiebesök.

Ömsesidiga planeringsresor

När det gäller planering för skolsamarbeten (inte praktik) är det möjligt att söka för två planeringsresor med samma partner. Villkoret är att båda besöker varandra. Ni kan ansöka om ömsesidiga planeringsresor vid en och samma ansökningsomgång (det vill säga för både in- och utresa vid samma tillfälle). Alternativet är att söka för en planeringsresa per ansökningsomgång.

Det är möjligt att söka bidrag för maximalt åtta deltagare fördelat på två resor (in- och utresa), varav högst två deltagare/resa kan vara elever från samma skola eller organisation.

Planering av APL

Planeringsresan ska ge förutsättningar för en kommande kvalitativ APL-vistelse utomlands.

Det är möjligt att få bidrag för maximalt fyra deltagare per resa. Högst två deltagare kan vara elever från samma skola eller organisation. 

Vilka som kan söka och delta

De nationella yrkesprogrammen i gymnasie- samt gymnasiesärskola. Även utbildningsanordnare inom yrkesvux, gymnasieskolans yrkesintroduktion, lärlingsprogrammet och teknikprogrammets fjärde år kan söka.

Associerade partners – från till exempel utbildningsförvaltningar eller central förvaltning – kan också delta i planeringsresan om det finns ett välmotiverat syfte. De kan dock inte söka.

När det gäller planering av APL kan samarbetspartner vara företag eller andra vidareförmedlande organisationer.

De deltagare som kan ingå i en planeringsresa är

 • Lärare, skolledare eller annan pedagogisk personal.
 • Elever på aktuella skolor.

Om något händer

Om ni blir beviljade medel och ska till att starta - eller redan har startat - ert projekt kan vissa omständigheter leda till att ni behöver göra förändringar i projektet. Det är viktigt att du eller någon av dina kollegor då kontaktar Universitets- och högskolerådet eftersom vi kan komma att justera de medel ni har beviljats. Kontakta oss om:

 • Er skola beviljas andra medel för samma aktivitet/projekt.
 • Ändringar sker i projektets syfte och aktiviteter.
 • Projektet inte kan genomföras.
 • Byte eller bortfall av deltagare är aktuellt.

Vid sjukdom

Det kan också hända att elever och lärare blir sjuka. Då är det bra om ni har gjort en noggrann riskanalys - på individnivå och projektnivå - och har en uppdaterad och förankrad krisplan som är förankrad hos alla involverade. Glöm inte era partners! Det är också bra om ni har koll på vilka möjligheter som finns när det gäller sjukvård. Några tips:

 • Skapa en krishanteringsgrupp bland föräldrarna.
 • Ha förberedda försäkringar.
 • Bestäm ansvarsfördelningen i Sverige och utlandet - diskutera i förväg vem som ska sköta kontakterna och fördela roller.

Övrigt

Det är skolans skyldighet att kontrollera och följa de visumregler och krav på vaccinationer som gäller i de mottagande länderna.